Krajský znak
Základní informace
Katastrální výměra:11 016 ha
Počet obyvatel:582 705

Středočeský kraj je územně správní jednotkou České republiky, která vznikla 1. července 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve vzniklých územně-správních krajů. Zajímavostí je, že se Středočeský kraj do značné míry kryje s územím někdejšího Pražského kraje, jenž existoval v letech 1949-1960.

Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale je jím hlavní město Praha.

Jak již název napovídá, Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší v republice. Jeho rozloha čítá téměř 14 procent území Česka a je zhruba dvakrát větší, než je průměrná rozloha kraje v zemi.

Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a dále sousedí na severu s územím samosprávného Libereckého kraje, na severovýchodě s Královéhradeckým krajem, na východě s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s krajem Vysočina, na jihu s Jihočeským krajem, na jihozápadě s Plzeňským krajem a na severozápadě s Ústeckým krajem. Zároveň sousedí s územními kraji Jihočeským, Západočeským, Severočeským a Východočeským.

Díky poloze bylo území současného Středočeského kraje osidlováno již v pravěku, což potvrzují četné archeologické vykopávky. Nejvzácnější nálezy patřící rodu Homo habilis z období nejstaršího paleolitu, tedy 2,5 milionu až 750 tisíc let před Kristem, se v podobě sekáčů, drásadel a dalších památek nacházejí v lokalitě Beroun-dálnice.

Z období starého paleolitu, 750 tisíc-250 tisíc let před našim letopočtem, kdy se po Evropě i Asii pohyboval Homo erectus a typickým nástrojem byl pěstní klín, pocházejí nálezy v lokalitách u obce Přezletice.

Četný je také výskyt památek z neolitu, jenž je reprezentován kulturou s lineární keramikou. Obyvatelstvo se v té době živilo především zemědělstvím, k čemuž je kraj s mnoha řekami a nížinami vhodný. Lidé žili v malých osadách v tzv. dlouhých domech. Dobře prozkoumány jsou lokality Bylany u Kutné Hory, Miskovice či Březno u Loun.

Důležité a významné nálezy pocházejí také z eneolitu, doby bronzové či starší i mladší doby kamenné.

Z doby římské, tedy po odchodu keltů z území středních Čech, se dochovalo mnoho památek po Markomanech. Zřejmě k nejvýznamnějšímu nálezu patří sídliště u obce Ratenice. Nezanedbatelné jsou však i typická pohřebiště, která lze nalézt u obcí Stehelčeves, Třebusice, Tišice, Lužec nad Vltavou, Opočno u Loun a jiných.

Někdy v druhé polovině 6. století začali na území dnešního Středočeského kraje pronikat Slované. Dle archeologických nálezů však víme, že ještě ke konci tohoto století zde žily i některé germánské kmeny, což dokládají nálezy ze Zbuzan u Černošic. Někteří historikové se domnívají, že docházelo ke společnému soužití obou národů. Zatím se však hypotéza současnosti obou etnik neprokázala, a to ani na lokalitě Březno u Loun.

Slovanské osídlení zde bylo nejpočetněji zastoupeno v Poděbradsku, Kolínsku, pražské kotlině a Poohří. Osady nejstarších Slovanů se obvykle rozkládaly v nížinných polohách, v blízkosti vodních toků a zahrnovaly jen několik budov. Archeologicky prozkoumaným příkladem může být již zmiňované Březno u Loun.

Výjimku mezi malými raně slovanskými osadami tvořila lokalita Roztoky u Prahy, kde bylo v 90. letech 20. století prozkoumáno 128 zahloubených chat.

V pozdější době se začala rozvíjet knížectví. V čele těchto menších územních celků stáli místní náčelníci, knížata. Mezi nimi se postupně nejvíce prosadili Přemyslovci, kteří sídlili na Levém Hradci a v Praze. Levý Hradec byl raně středověkým ostrožným hradištěm. V současné době se nachází na území města Roztoky, v katastru bývalé samostatné obce Žalov. Zajímavostí je, že zde Bořivoj I. nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, jenž byl zasvěcen svatému Klimentu. Tato lokalita dnes patří mezi národní kulturní památky.

Přemyslovci rozšiřovali svou moc po celých středních Čechách, až se nakonec stali vládnoucími knížaty rodícího se českého království a sídelním městem se stala Praha. Území dnešního Středočeského kraje však na významu neztratilo. Ve 13. století došlo k velkému těžení zlata a stříbra. Středočeská města jako Kutná Hora či Příbram se tak na dlouhou dobu stala pokladnicí českého státu.

Významu nabývala i další města a obce, která patřila buď panovníkovi nebo české šlechtě. Ze středních Čech se tak stávalo jakési předpolí hlavního města, které Prahu zásobovalo surovinami, potravinami i dalším zbožím. Vedly tudy všechny důležité zemské stezky, událo se zde mnoho bitev a historicky důležitých událostí.

Jak již bylo řečeno, Středočeský kraj zcela obklopuje Prahu, a proto se není co divit, že každá armáda, která chtěla dojít k hradbám tohoto města musela projít právě územím středních Čech, které byly ničením procházejících vojsk a armád nejednou zdevastovány. Namátkou vzpomeňme bitvu u Lipan a vlastně celé husitské války, kdy nerabovali a nebořili jen kališníci a katolíci, ale také šlechta, či třicetiletou válku, během které se oblastí středních Čech prohnala všeberoucí Švédská vojska. Z novodobé historie je na místě zmínit útrapy druhé světové války a řádění nacistů, které se nepodepsalo jen na vyhlazení vsi Lidice. Za zmínku stojí, že v osadě Slivce padly 11. května 1945 údajné poslední výstřely druhé světové války na evropském kontinentu. O den později se tam vzdaly poslední bojující jednotky německého Wehrmachtu.

Přes všechny válečné, morové i další útrapy se region pokaždé vzpamatoval a do dnešních dnů se nám dochovalo mnoho historicky cenných památek, které přijíždějí obdivovat turisté nejen z Evropy, ale z celého světa.

Středočeský kraj je odnepaměti považován za opravdové srdce Čech. Právě zde se objevila nejstarší sídla v zemi a později se tu odehrála i řada historicky významných událostí, jež mnohdy zasáhly do dějin celé Evropy. Díky této bohaté minulosti má dnes každá oblast středních Čech svá památná místa, historické i kulturní dominanty.

I prosto se na území Středočeského kraje nachází 27 nemovitých národních kulturních památek a 4 314 nemovitých kulturních památek. Kraj má, vzhledem k rozloze svého území a historické i geografické poloze, v porovnání s jinými kraji druhý největší počet zapsaných nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Historické objekty nejsou na jeho území stejnoměrně rozloženy. V rámci již neexistujících okresů jednoznačně vede bývalý okres Kutná Hora. V jeho evidenci je uvedeno 781 položek jako nemovité kulturní památky. Město Kutná Hora se však pyšní i dalším titulem. Jako zatím jediné místo ze Středočeského kraje je zařazeno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Stalo se tak v roce 1995. Vyhlášené území zahrnuje městskou památkovou rezervaci Kutná Hora a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v předměstí Sedlec. Kutná Hora představuje středověké královské město, jehož prosperita a výstavnost byla podmíněna i úzce spjata s bohatstvím místních stříbrných dolů, které mu přinesly slávu. Mimo světově známého chrámu svaté Barbory a již zmíněného gotického cisterciáckého chrámu v Sedlci se na území města nachází téměř 400 dalších nemovitých kulturních památek.

Mezi národní kulturní památky nacházející se ve Středočeském kraji se řadí významný románský kostel svatého Mikuláše ve Vinci, románský kostel svatého Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, původně raně gotický hrad Český Šternberk, kostely svatého Václava a svatého Klimenta ve Staré Boleslavi, zámek Mnichovo Hradiště, městské opevnění v Kouřimi, hradiště a keltské oppidum Závist, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, empírový zámek Kačina, kostel Panny Marie s klášterem Svatá Hora nad Příbramí, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Sázavský klášter, zámek Březnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel svatého Bartoloměje v Kolíně, původně gotický hrad, nynější zámek Žleby, hrad Kokořín, Přemyslovské hradiště Levý Hradec, Památník Lidice, zámek Konopiště, slovanské hradiště Slavníkovců Libice, hrad Křivoklát, slovanské hradiště Budeč, zámek Veltrusy, zámek Hořovice, zříceniny hradů Žebrák a Točník, hrad Karlštejn a socha svatého Petra ze Slivice z doby kolem roku 1395.
Všechny výše jmenované památky jsou hojně navštěvovány turisty a tvoří historické dominanty středních Čech. Za zhlédnutí však stojí i další architektonické skvosty z již jmenovaných více jak 4 000 nemovitých kulturních památek, které kraj milovníkům historie nabízí.

Nejstarší středočeská města pocházejí ze 13. století. Ve většině z nich jsou dodnes zachována původní historická centra s nádhernými kostely a výstavnými měšťanskými domy na starobylých náměstích. V mnoha se nacházejí pozůstatky hradeb se vstupními branami nebo zbytky dobových opevnění hradů, zámků či tvrzí.

Na území středních Čech se nalézá obrovské kulturní bohatství. Není se tedy co divit, že k návštěvě lákají i mnohá muzea, skanzeny a památníky, které se zabývají jak nejstarší historií, tak i minulostí vcelku nedávnou a uchovávají cenné a obsáhlé sbírky. Ty mapují historii, kulturní vývoj, přírodní bohatství i duchovní význam konkrétních míst. Velmi známa jsou muzea přibližující historii jednotlivých měst i obcí. Nezastupitelné místo však mají i další. Mezi všemi jmenujme archeologický skanzen Altamira, Buštěhradské muzeum Oty Pavla, hornický skanzen důl Mayrau, hornické muzeum Příbram, Jawa muzeum Rabakov, muzeum T. G. Masaryka a spousta dalších. Kraj se také pyšní spoustou galerií a dalšími místy, ve kterých se návštěvníci dozvědí o umění historickém i současném.

Ve Středočeském kraji se narodilo mnoho významných osobností českého i světového kulturního života, pro další se stal celoživotní inspirací. Bohatou kulturní historii regionu dnes připomíná nejen celá řada již zmíněných galerií, památníků i muzeí, ale také množství nejrůznějších akcí, z nichž mnohé mají tradici několik desetiletí.

Mezi rodáky a lidmi, kteří zde působili jmenujme světově uznávaného orientalistu a archeologa Bedřicha Hrozného, zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetanu, výjimečného spisovatele Bohumila Hrabala, malíře a ilustrátora Felixe Jeneweina, zakladatelskou osobnost moderní české fotografie Františka Drtikola, kapelníka a skladatele Františka Kmocha, jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta, básníka Jiřího Ortena, divadelníka a prozaika Josefa Kajetána Tyla, malíře Josefa Ladu, skladatele i houslistu Josefa Suka, dramatika Karla Čapka, spisovatele řeky Berounky Otu Pavla, prezidenta a filozofa T. G. Masaryka, malíře krajináře Václava Rabase či v neposlední řadě významného dirigenta Václava Talicha.

V současné době se Středočeský kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, z nichž 12 je tvořeno bývalými okresními městy. Nejlidnatějším okresem je Kladno se 150 620 obyvateli. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s 54 377 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhly hodnoty přes 130 obyvatel na km². Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 71 obyvatel na km², což je dáno hlavně hornatým a zalesněným charakterem těchto oblastí.

Kuriozitou kraje je, že se zde v okresech Kolín a Kutná Hora nachází několik dvojic obcí, jejichž názvy se od sebe liší jen římskou číslovkou. Příkladem uveďme Břežany I a Břežany II či Petrovice I a Petrovice II.

Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Naopak zřejmá nevyváženost vztahu Prahy, metropole celorepublikového významu, a středních Čech, periferie Prahy, je pro kraj nevýhodou. Tato skutečnost i absence krajského města jako správního centra regionu do určité míry limituje rozvoj. Přesto je kraj pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje průmysl, zásobuje potravinami a poskytuje svůj rekreační potenciál, který byl a je obrovský.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes jeho území vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v Česku pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu v současné době představuje pouze Labsko-vltavská vodní cesta. Přibližně ¾ její délky procházejí územím kraje.

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem nejen celostátního, ale celosvětového významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžby uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl. Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v České republice je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, naopak podíl stavebnictví a služeb na celkové zaměstnanosti je nižší. Oblast služeb však vykazuje v posledních letech progresivní růst.

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Ta zemědělská těží z vynikajících přírodních podmínek severovýchodní části. Kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrové řepy, brambor, v příměstských částech ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Rozvíjí se pěstování energetických plodin, zejména řepky olejky a podobných.

Krajina středních Čech je typická velkou rozmanitostí. Na malém území soustřeďuje pestrou mozaiku různorodých přírodních lokalit. Na jednom místě tak může návštěvník spatřit hbitou teplomilnou ještěrku zelenou a zároveň lomikámen vždyživý, tedy chráněnou rostlinu, která je pozůstatkem chladnějších dob.

Středočeský kraj se nemůže chlubit horskými štíty a pláněmi s kosodřevinou ve velkých nadmořských výškách, přesto si tady mohou přijít na své i nároční turisté. Krásu neporušené přírody je možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech, ale také v rozlehlých brdských lesích nebo na březích řek bez ohledu na to, zda návštěvník vyrazí pěšky, na kole, či popluje lodí. Daleké rozhledy do krajiny jsou místo na horských štítech k nalezení na rozhlednách a vyhlídkových místech.
Nachází se zde také nejmenší chráněná krajinná oblast České republiky, CHKO Blaník, která představuje vyváženou mozaiku lesů, polí, luk, menších rybníků a venkovských staveb s četnými historickými památkami. K návštěvě však lákají i další nádherná přírodní místa, ke kterým patří Přírodní park Džbán se svébytnou krajinou, mnohotvárná Chráněná krajinná oblast Český kras s příkrými kaňony a roklemi, Chráněná krajinná oblast Český ráj s charakteristickými skalními městy a spoustou rozličných živočišných i rostlinných druhů, Chráněná krajinná oblast Kokořínsko proslulá romantickými roklemi a především unikátními pískovcovými věžemi, hustě zalesněná Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály, největší chráněná krasová plocha v Čechách Národní přírodní rezervace Karlštejn, rozsáhlé lesní území Národní přírodní rezervace Týřov, soustava opuštěných jámových vápencových lomů Velká a Malá Amerika i mnoho dalších.

V Chráněné krajinné oblasti Český kras je k nalezení největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou honosící se jménem Koněpruské jeskyně. Významné místo v přírodě Středočeského kraje zabírá také lokalita Drábské světničky. Jedná se o bývalou skalní pevnost nedaleko Mnichova Hradiště. V současné době je tato zajímavost jedním z nejnavštěvovanějších míst kraje. Nabízí úchvatné výhledy do nádherné krajiny CHKO Český ráj, která byla v roce 2005 vyhlášena geologickým parkem UNESCO.

Významnou přírodní památku tvoří starobylý Svatováclavský dub, který podle pověsti zasadila v roce 903 kněžna Ludmila na počest narození svého vnuka Václava, budoucího knížete a patrona české země. Dnes je tento 14,5 metrů vysoký památný strom, s obvodem kmene 873 centimetrů, jedním z nejstarších v celé České republice.

Ke zhlédnutí rovněž lákají v současnosti dva největší sekvojovce obrovské v ČR, které rostou v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku. Dva mamutí jehličnany, pocházející z kalifornské Sierry Nevady, nechal přibližně před 150 lety na svém panství vysadit hrabě Otto Chotek. Dnes dosahují výšky 45 metrů a obvodu kmene 548 a 528 centimetrů.

Samostatnou část Středočeského kraje tvoří venkov, kde návštěvníky čeká pohodová atmosféra i spousta nových zážitků. Na některé jízdárně, kterých je v kraji kolem stovky, si zájemci mohou ověřit pravdivost rčení, že pohled na svět je nejkrásnější z koňského sedla. Lze taky vsadit na jistotu, kterou představují prázdniny u Slapské přehrady, Orlíku či na Sázavě. Díky husté železniční i silniční síti se turisté snadno dostanou k většině zajímavých míst.

Pro milovníky sportovních klání je připraveno 11 golfových hřišť, několik desítek koňských jízdáren a spousta jiných sportovišť. Kromě toho se ve Středočeském kraji koná mnoho sportovních akcí, které lze navštívit jako divák či se aktivně zapojit.
Vedle běžných druhů sportů, jako je tenis, fotbal, lední hokej, volejbal nebo košíková se tady provozují sporty méně obvyklé. V Rakovníku a Mnichovicích u Prahy se lze setkat s pozemním hokejem, v Bakově nad Jizerou, Podlázkách, Březně, Řevnicích a Staré Huti u Dobříše s národní házenou.

Ačkoli se to při pohledu na mapu Středočeského kraje nezdá, najde se tu i několik lyžařských středisek, která zájemcům o lyžování nabízejí dobré služby.

Za ryzí specialitu lze považovat karetní hru Lóra, která se na světě hraje pouze ve Středočeském kraji na Kladně a ve Slaném.
Samostatnou část sportovního vyžití ve Středočeském kraji tvoří vodáctví, pro které je region mnoha známých řek více jak vhodný. Vodáky, ale i dalšími je hojně využívána řeka Berounka, tedy levobřežní přítok Vltavy. Jde o řeku se silně kolísavými vodními stavy. Téměř celý její tok je splavný i pro otevřené sportovní lodě a využívaný ke koupání a sportovnímu rybolovu. Nejnavštěvovanější jsou úseky v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a úsek v Českém krasu, zejména Vodácká naučná stezka Berounka. O hojném využití řeky vodáky svědčí i vodácká tábořiště Skryje, Roztoky u Křivoklátu, Zbečno, Račice, Nižbor, Beroun, Srbsko, Žloukovice, Butov či Karlštejn.

Vodácké využití skýtá také významný vodní tok Jizera. Jedná se o pstruhovou řeku, která slouží především jako zdroj pitné vody. Čerpají z ní úpravny v Benátkách nad Jizerou a Sojovicích. Vodárna v Káraném, nedaleko jejího soutoku s Labem, je jednou z hlavních zásobáren pitné vody pro Prahu.

Sázava, další známá řeka, mezi trampy a vodáky nazývána Zlatá řeka, je dlouhá 225 kilometrů, z čehož je více jak 208 kilometrů sjízdných na sportovních lodích. Vodáky je vyhledávanou, atraktivní jsou zejména Stvořidla a peřeje na dolním toku v úseku Týnec-Pikovice. Na dolním toku je vybudována vodácká infrastruktura, působí zde řada půjčoven vodáckého vybavení, z nichž největší je týnecký Bisport. Jedná se o jediné běžně sjízdné delší peřeje blízko Prahy, díky tomu se již od pozdního jara o víkendech vyskytuje na dolním toku Sázavy velké množství vodáků. Méně navštěvovaný je střední tok, ale i zde jsou vodácky zajímavá místa, hezká příroda, občas mírné peřeje a řada sjízdných jezů.

Za vodní dominanty však lze považovat řeku Labe a hlavně pak Vltavu, na jejímž toku se nachází mnoho turisticky zajímavých i vyhledávaných přehrad. K oblíbeným patří Orlík, Kamýk, Slapy či Štěchovice. Vyhledávaná je také přehradní nádrž Želivka.
Středočeský kraj je v současnosti hojně vyhledávanou turistickou destinací, ve které jsou k nalezení historické památky, krásné přírodní scenérie a přívětivá atmosféra venkova. Všechny tyto části byly a jsou hlavními pilíři atraktivity tohoto regionu. Díky rozsáhlému dědictví je zde stále co zkoumat i objevovat.

Lákavá je také rozmanitá kulturní nabídka představující široké spektrum zážitků od komorních koncertů vážné hudby v romantickém prostředí hradů a zámků, až k elektrizující atmosféře rockových festivalů.

Středočeský kraj není pouze místem krásné zachovalé krajiny a mnoha kulturních památek, ale také regionem, kde se konají významné kulturní, sportovní i společenské akce. Ačkoli se zdá, že je jeho věhlas poněkud zastíněn Prahou, návštěvníkům má rozhodně co nabídnout. Ať už se jedná o již zmíněnou malebnou krajinu, která se pro mnohé umělce stala celoživotní inspirací, či významná rekreační letoviska, kterých je zde nespočet. Téměř v každém městě i obci se nachází nějaká významná či významnější památka. Kapliček, kostelů, ale i zámků je k nalezení nepřeberné množství. V mnoha vsích se pořádají tradiční zábavy, průvody a další kulturní akce, na které jsou zváni všichni. Pokud se na nějakou vypravíte, zjistíte, že místní obyvatelé jsou srdeční milí lidé, kteří rádi přijmou turistu do svých řad.

Turistická letoviska jsou hojně navštěvována hlavně v letních měsících, ale srdce Čech má co nabídnout na podzim i v zimě. Romantické procházky zdejšími hlubokými lesy jsou jako dělané pro ozdravnou kůru a v zimních měsících je kraj jako stvořený pro běžkaře.

Reklama

Náhodný výběr obcí pro Středočeský kraj

/
Budiměřice

Budiměřice

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 637

/
Bukovany

Bukovany

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 85

/
Chlustina

Chlustina

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 222

/
Chotutice

Chotutice

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 489

/
Chudíř

Chudíř

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 210

/
Dalovice

Dalovice

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 231

/ /
Dolní Slivno

Dolní Slivno

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 324

/
Domousnice

Domousnice

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 253

/
Jenštejn

Jenštejn

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 956

/
Košátky

Košátky

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 207

/ /
Malý Ujezd

Malý Ujezd

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 1 022

/
Milín

Milín

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 2 112

/
Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 5 472

/
Oskořínek

Oskořínek

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 522

/
Pašinka

Pašinka

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 339

/
Plužná

Plužná

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 213

/
Podluhy

Podluhy

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 650

/
Pozdeň

Pozdeň

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 415

/
Řevnice

Řevnice

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 3 395

/
Středokluky

Středokluky

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 1 062

/
Úholičky

Úholičky

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 724

/
Xaverov

Xaverov

Kraj: Středočeský
Počet obyvatel: 60

Reklama
Víte že?

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Čisovice

Bojov, víska spadající pod obec Číšovice, je velmi známým místem pro trampy, do obce jezdí i známý Posázavský pacifik?

Nejčastější příjmení pro Středočeský kraj jsou: Nováková (5506), Novák (5313), Svobodová (3997), Novotná (3815), Svoboda (3763), Novotný (3728), Černá (3664), Černý (3610), Dvořáková (3533), Dvořák (3403), Procházková (2957), Procházka (2920), Veselá (2552), Veselý (2539), Pokorná (2109)?

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 1.1.2016 měl Středočeský kraj rozlohu 11 016,1 km2 a hustota osídlení činila 120 obyvatel na 1 km2?

Ke dni 1.1.2016 bylo ve Středočeském kraji 1 145 obcí, z toho se statutem města 83?

Úholičky

Obec Úhličky se v roce 2016 stala Vesnicí roku Středočekého kraje?

Nejčastější jména pro Středočeský kraj jsou: Jiří (40890), Jan (37316), Jana (34835), Petr (34118), Marie (29926), Josef (28790), Pavel (25099), Martin (24947), Jaroslav (24660), Tomáš (23729), Václav (21304), Hana (20707), Eva (19140), Miroslav (18595), Kateřina (16173)?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Událost

Festival Creepy Teepee v Kutné Hoře 2017

O víkendu od 7. do 9. července 2017 proběhne v Kutné Hoře festival Creepy Teepee 2017

Událost

Řemeslné pohádkové léto skanzen Kouřim 2017

Ve dnech 1. července – 12. srpna proběhne v Muzeu lidových staveb Kouřim Řemeslné pohádkové léto

Přehrada Kamýk

Vodní nádrž Kamýk je přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Kamýk nad Vltavou. Přehrada byla postavena jako součást tzv. Vltavské kaskády v letech 1957–1962. Vyrovnávací přehradní hráz slouží pro potřeby energetiky (obsahuje 4 Kaplanovy turbíny) a průmyslu.

Tmaň

Ve velkolomu Čertovy schody u obce Tmaň se těží nejvíce vápence v České republice?

Událost

Středověký jarmark Bělá pod Bezdězem 2017

V sobotu 15. července 2017 se v Bělé pod Bezdězem koná STŘEDOVĚKÝ JARMARK

Zámek Průhonice

Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem o rozloze 250 ha Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO.

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Událost

Hrad Točník - České hrady 2017

Na hradě Točník se ve dnech 14. – 15. července 2017 koná populární letní hudební festival České hrady 2017

Událost

Výstava Saského červeného kříže 2017

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na výstavu SASKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, která se bude konat od 7. 7. do 13. 8. 2017.

UNESCO - Kutná Hora

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras nedaleko hradů Křivoklát a Karlštejn.

Dnes má svátek Lubomír a v oblasti Středočeský kraj se toto jméno vyskytuje přibližně 1820x?

Událost

Léto s Kozlem - Letní kino

Od 13. července do 24. srpna 2017 se ve velkopopovickém pivovaru koná speciální letní program – letní kino

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Středočeského kraje evidováno: 5 CHKO, 21 národních přírodních památek, 13 národních přírodních rezervací, 163 přírodních památek a 81 přírodních rezervací?

Ke dni 1.1.2016 žilo ve Středočeském kraji 1 326 876 obyvatel, z toho 654 935 mužů a 671 941 žen?

Reklama