Obecní znak
Základní informace
Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Správní obvod:Náchod
GPS souřadnice:50.453367N, 15.983186E
Nadmořská výška:417 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1495 (529 let)
Katastrální výměra:520 ha
Počet obyvatel:146
PSČ:552 05
Adresa URL:www.mezileci.cz

Části obce Mezilečí: Posadov

Historie obce Mezilečí

Obec byla původně pojmenována jako Mezleč (od léči na zvěř, tolik jako mezi léči, kde se líčilo na zvěř, a odtud pochází také německé značení obce Mesletsch). V průběhu staletí se k tomuto názvu připojil i ten dnešní, který postupem času převážil (ke konci 19. století), i když to původní pojmenování nezaniklo, ale místně se v lidové řeči používá až do dnešních dob.

Ve 2. polovině 15. století ovládal mezilečské okolí rod Smiřických a panství jejich bylo velmi obšírné, neboť např. za Haška Střížka z Lužan zahrnovalo tvrz Smiřice s dvorem a vsí, mlýny ve Smiřičkách, vsi Holohlavy se dvorem, Semonice s podacím, Číbuz s podacím, Skalici, Hubilesy, Vlkovou, Bukovinu, Újezdec, Lužany se dvorem a tvrzí, Lhotku, Sovětice, Žiželeves s podacím, Brzice, Mezilečí, Maršov a Heřmaničky.

Dne 7. září 1495 krátce před svou smrtí odkázal bezdětný Hašek Střížek z Lužan tyto majetky své manželce Lidmiboře z Valečova, která ještě téhož roku zapsala smiřické panství svým sestrám Kateřině, Johance, Alžbětě a Lidmile z Valečova, aby nedošlo v rámci odúmrtě k převodu na krále. Tento dokument je zároveň první písemnou zmínkou o obci a zatímco ona náležela ke smiřickému panství, osadu Posadov měli v držení jezuité v Žirči, od nichž se dostala až k panství náchodskému.

Roku 1498 Mikuláš ml. Trčka z Lípy na Lichtenburce koupil za 6.000 kop českých grošů od dědiček Valečovských a jejich manželů panství smiřické, které tehdy zahrnovalo 17 obcí: Smiřice s dvorem a vsí, Holohlavy se dvorem, Semonice s podacím, Číbuz s podacím, Skalici, Hubiles, Újezd, část Bukoviny a Vlkova, Lužany se dvorem a tvrzí, Sovětice, Mezilečí, Maršov, část Černožic a Čáslavek, Smiřičky a Brzice. Tento šlechtic ovládal celé panství až do roku 1516, kdy ho krátce držela Johanka Kroměšínová z Březovic, vdova po Mikuláši starším Trčkovi z Lípy, strýci předchozího majitele panství. Krátce před svým skonem ho však rozdělila mezi své syny, a tak se nedílnými držiteli smiřického a opočenského panství stali Jan, Vilém, Jindřich, Herkul, Zdeněk a Mikuláš Trčkovi z Lípy. O pět let později zemřeli bratři Jan, Vilém a Jindřich Trčkové z Lípy a roku 1532 je následoval na onen svět i Herkul Trčka z Lípy.
Následujícího roku došlo k rozdělení panství na dvě části.

Naši zájmovou část (panství Velišské a Svojanovské, tvrz Smiřice s ohradou, dvůr poplužný, vsi Smiřičky, Holohlavy, Černožice, Čáslavky, Semonice, Rtyni, Sendražice, část Rodova, Číštěves, Popovice, Sovětice, Lužany, Vlkov, Lejšovku, Smržov, Číbuz, Skalici, Hubiles, mlýn pod Skalicí, část Lípy, Brzice, Mezilečí, pustou ves Maršov, zboží kláštera Svatého Pole a vsi zápisné Černilov, Jasennou, Dubečno, Osek, Dvořiště a Chroustov) obdržel Mikuláš Trčka z Lípy. Ten zemřel roku 1540 a na jeho místo nastoupil Vilém Trčka z Lípy a na Veliši, který roku 1549 spojil oba díly panství znovu v jeden celek, protože Opočensko na něj přepsal jeho bezdětný bratranec Jan ml. Trčka z Lípy. Bohužel v roce 1569 umírá, a tak dochází k druhému dělení panství. Mezilečí se tak ocitá spolu se smiřickým panstvím v rukou vdovy Barbory z Bibrštejna, zatímco opočenské panství připadá sestře Veronice a jejím dětem.

Barbora z Bibrštejna dbá na rozkvět svého panství, štědře podporuje sirotky i chudinu. Po její smrti se stává majitelem Smiřicka Jan Jetřich starší ze Žerotína, její druhý manžel. Ale Barbořina závěť vyvolá spory mezi Janem Jetřichem a Burianem, Jaroslavem († 1588) a Mikulášem Trčkovými z Lípy, kteří si osobují také právo na tyto majetky. Proto se roku 1588 schází zemský soud a dochází k závěru, že nejlepším prozatímním řešením bude vynětí panství z rukou Jana Jetřicha a správci stanovuje Viléma z Valdštejna na Heřmanicích a Adama Zilvara z Pilníkova na Žirči. Tehdy je kromě Mezilečí součástí panství i několik okolních obcí - Brzice, část dnešního Maršova u Úpice a část Prorub, zatímco Posadov patří ke Křižanovu.

Po uzavření smíru zůstal Jan Jetřich pánem nad polovinou Smiřic, zbytek se stal majetkem bratrů Buriana a Mikuláše Trčkových. Roku 1590 své majetky však převedli na Viléma a Kryštofa Jaroslava Trčky z Lípy, resp. na jejich poručníky Johanku Trčkovou ze Žerotína a na Opočně, Mikuláše Trčku z Lípy na Novém Želivě a Jiříka hraběte z Gutšteina.

Toto spojení panství trvá až do roku 1634, kdy umírá Jan Rudolf Trčka z Lípy a pro podezření, že spolupracoval se svým synem Adamem Erdmanem Trčkou z Lípy na Valdštejnově proticísařském spiknutí, se z panství stává konfiskát, nad nímž převzali následujícího roku moc císařští komisaři Bernard Hysrle a Jan Krydel.

Roku 1636 dostává panství z rukou císaře darem Jan Matyáš hrabě Gallas, který však o Smiřicko neprojevil velký zájem. Roku 1647 umírá a na jeho místo by měli nastoupit jeho potomci, ovšem ani jeden nedosáhl ještě zletilosti, proto do roku 1659 spravovala rodinný majetek Anna Marie Dorota, rozená hraběnka z Lodronu, vdova po Janu Matyáši, a to společně s poručníky Václavem Michnou z Vacínova a Matoušem z Verneru.
V té době je rychtářem v Mezilečí Jakub Mertlík a konšeli Matouš Tylš, Martin Bartoňů, Jan Vávrů, Jiřík Maták a Václav Horák, přičemž vesnice je z většiny osídlena nekatolíky (ze 106 osob v roce 1651 bylo nekatolíků rovných 96), což u panstva vyvolává nevoli, kterou však dokážou částečně zahladil výborní pstruzi, kteří jsou tehdy chováni v místních rybnících (V Drahách, V Končinách a Pod Mačátky) a dodávani na hraběcí stoly. Jejich kvalita donutí místní, aby chov ještě rozšířili, a tak se v roce 1655 uvádí vedle již zmíněných i rybník nový - Kašna.

Roku 1661 se panství znovu drolí, neboť Smiřicko je poděleno mezi syny Matyáše Gallase - Antonína Pankráce a Františka Ferdinanda. Vzniká tak část smiřická a hořiněveská, přičemž Mezilečí zůstává v té první.

Díky nestřídmosti Antonína Pankráce Rudolfa Gallase je panství, včetně dotčené obce, na pokraji úpadku. Nakonec roku 1685 dochází k jeho prodeji a Smiřicko se ocitá v rukou Isabelly Magdaleny z Porcie, ovdovělé hraběnky ze Šternberka. Ze svého nově nabytého majetku se dlouho netěší, neboť umírá již následujícího roku. Tehdy se ujímá poručnictví nezletilého syna Jana Josefa ze Šternberka jeho strýc Václav Vojtěch ze Šternberka a na Zelené Hoře. Jan Josef ze Šternberka se sice věnuje panství, ale blízké je mu zejména okolí Smiřic, např. do Mezilečí nezavítal ani jednou. Což se projevuje i v obci samé, neboť dosud např. nebylo na panství pod hrozbou velké pokuty dovoleno brát sůl jinde než ze smiřické solnice a právě Mezilečí se rozhodlo dát sbohem tomuto závazku a raději se z něj vykoupilo dvěma kopami grošů smiřické obci ročně.

Roku 1700 Jana Josefa ze Šternberka a jeho manželku pohltily vlny Innu a jako vždy v minulosti panství jsou jeho potomci nezletilci, proto se ujímá panství Václav Vojtěch za Šternberka a na Zelené Hoře, který dbal rozhodně, aby se panství hospodářsky rozvíjelo, nevznikaly zbytečné dluhy a mj. provedl i administrativní reformu celého panství. V jeho cestě pokračovali František Leopold ze Šternberka a již zletilá Marie Terezie Violanta ze Šternberka, která byla celým svým tělem i duší oddána římskokatolické církvi. To by mělo vypovídat o její dobré duši, ale opak byl pravdou, protože v jednání se svými poddanými byla až neuvěřitelně tvrdá a nekompromisní - neodpouštěla žádné dávky, ráda je neúměrně zvyšovala, neudělovala milosti ani žádná privilegia.

Místní lidé si mohli trochu oddychnout až v roce 1761, kdy Marie Terezie umírá a na její místo přichází Jan Václav hrabě z Paaru.

Další změna se zjevuje v roce 1780, kdy panství odkupuje císař Josef II. Ten ho rozšiřuje nejen o nově vybudovanou pevnost (1780-1787), ale i o hořiněveské statky (1790). Na tuto dobu místní rádi vzpomínají, neboť panství pod císařskou správou jen kvete a mnozí si vydělali nemalé peníze na stavbě již zmíněné pevnosti, což se projevilo i v nárůstu obyvatelstva. Zatímco v roce 1790 zde bylo 42 usedlostí, v roce 1833 jich bylo již 58 a obývalo je 394 obyvatel.

Od roku 1848 se z panství stal říšský statek pod správou c. k. privátní rakouské banky ve Vídni, který byl roku 1863 ve veřejné dražbě prodán baronovi Janu staršímu Liebigovi, jenž celou oblast panství zprůmyslňuje. Vždyť i v katastru Mezilečí se začíná ve velkém těžit dřevo, aby měla smiřická parní pila, založená roku 1864, co zpracovávat.

Do roku 1848 k obci patřila polovina dnešní obce Maršov u Úpice a roku 1849 je k Mezilečí přidělena obec Proruby. Její větší, německá, část se ale rozhodla roku 1878 osamostatnit pod názvem Prohrub. Česká část zůstává součástí obce až do 1. ledna 1925, kdy sloučením obou částí vznikla nová obec Proruby.

Obec dějinně na sebe upozornila i kriminálními případy. 31. května 1848 byl přepaden hospodář Josef Bartoš, kterému se však i přes zranění podařilo lupičům uprchnout a přivolat pomoc, přičemž místní národní gardisté jednoho z pachatelů zadrželi a on jim prozradil své spolupachatele - bratry Jana a Josefa Špetlovy, kteří byli odvedeni na hranice obce a tam zlynčováni místním obyvatelstvem. Dnes je připomíná památný Špetlův dub, který se nachází na samotě v blízkosti Boušína v místech, kde stávala jejich chalupa. Zda byli vinni, či onen vyslýchaný lhal, to je dnes těžké zhodnotit, ale ani v tváří v tvář smrti nepřiznali svou vinu. Musíme však také dodat, že jejich banda opravdu existovala, ale nejspíše se nejednalo o bezohledné a krvežíznivé stvůry jak byli později označováni.

Jan mladší Liebig přebírá otcův majetek v roce 1870 a již následujícího roku se zbavuje Mezilečí, neboť ho prodává za 80.000 zlatých knížeti ze Schaumburg-Lippe. Rodu Schaumburg-Lippe zůstal katastr obce až do dob popřevratových, kdy panství převzal čs. Pozemkový úřad. V roce 1877 se Mezilečí spolu s Brzicemi obrací peticí na Sněm Království českého, aby byly tyto obce vyloučeny z okresu královédvorského a přičleněny k okresu českoskalickému, k čemuž také dochází.

Obec se koncem 19. století rozvíjí kupředu mílovými kroky, roku 1893 je např. založen tamní sbor dobrovolných hasičů.

Počátkem 20. století tak Mezilečí patří již s Posadovem do okresního hejtmanství náchodského, zatímco např. blízké Proruby do královédvorského a Komárov do trutnovského.

Tragickým obdobím pro Mezilečí byly obě světové války, vždyť jen z bojišť té první se nevrátilo 11 občanů Mezilečí (František Borůvka, Ladislav Bureš, Adolf Hanuš, Vilém Chmelík, Karel Mertlík, Čeněk Rýdl, Jan Semerák, Josef Špelda, Josef Šrůtek, Josef Tylš, Vavřinec Tylš) a 2 z Posadova (Josef Celba, Karel Lukáš).

Samostatnost obce trvá až do zřízení střediskové obce Hořiček. 1. července 1985 se tedy Mezilečí stává její součástí a samostatnost mu přináší až listopadové události roku 1989, resp. 1. září 1990.

Co se týká její osady Posadova, s ní to bylo složitější. Po zániku náchodského panství je v roce 1869 uváděna jako osada obce Hořičky, v letech 1961-1985 byl Posadov částí Mezilečí, v letech 1985-1990 spolu s Mezilečím byl pohlcen střediskovou obcí Hořičkami a 1. září 1990 se spolu s Mezilečím opětovně odtrhl.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Mezilečí

Počasí meteostanice Brzice

Vzdálenost meteostanice od obce Mezilečí: 1 km

Poslední data: 21.4.2024 19:50

Umístění: 438 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Brzice

Teplota
0,4
°C
Zdánlivá teplota
-4,2
°C
Rosný bod
-1,6
°C
Vlhkost
85,9
%
Denní srážky
0,3
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1021,1
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
3,3
m/s
Nárazový vítr
4,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Brzice

Dnes
-3/2
°C
Zítra
-2/5
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Mezilečí se také nachází

Adamov

Adamov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Bakov

Bakov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Batňovice

Batňovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 770

/
Běluň

Běluň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Běluň

Běluň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Brod

Brod

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Brzice

Brzice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (JZ)
Počet obyvatel: 238

/
Čáslavky

Čáslavky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Červená Hora

Červená Hora

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 191

/
Červený Kostelec

Červený Kostelec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 8 174

/
Česká Skalice

Česká Skalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 4 885

/
Chlístov

Chlístov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Choustníkovo Hradiště

Choustníkovo Hradiště

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 566

/
Chvalkovice

Chvalkovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 755

/
Dolany

Dolany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 680

/ / /
Hajnice

Hajnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 037

/
Havlovice

Havlovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 996

/
Heřmanice

Heřmanice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 420

/
Hořičky

Hořičky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (JV)
Počet obyvatel: 579

/
Horní Kostelec

Horní Kostelec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/ /
Horní Žďár

Horní Žďár

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Hostinka

Hostinka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Kleny

Kleny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Kocbeře

Kocbeře

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 526

/
Kohoutov

Kohoutov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 282

/
Komárov

Komárov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Kopaniny

Kopaniny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Krabčice

Krabčice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Křižanov

Křižanov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (SV)

/
Kuks

Kuks

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 269

/
Lhota pod Hořičkami

Lhota pod Hořičkami

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 267

/ /
Lhotky

Lhotky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Libňatov

Libňatov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 384

/
Litoboř

Litoboř

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (V)
Počet obyvatel: 110

/
Malá Bukovina

Malá Bukovina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Malá Skalice

Malá Skalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Maršov u Úpice

Maršov u Úpice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 191

/
Mečov

Mečov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Miskolezy

Miskolezy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Mstětín

Mstětín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Nové Kocbeře

Nové Kocbeře

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Nový Rokytník

Nový Rokytník

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Olešnice

Olešnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Posadov

Posadov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (SV)

/
Proruby

Proruby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (SZ)

/
Radeč

Radeč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Ratibořice

Ratibořice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/ /
Říkov

Říkov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 244

/
Rtyně v Podkrkonoší

Rtyně v Podkrkonoší

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 2 900

/
Rýzmburk

Rýzmburk

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Sebuč

Sebuč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Slatina nad Úpou

Slatina nad Úpou

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 319

/
Slotov

Slotov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Spyta

Spyta

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Stanovice

Stanovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 55

/
Starkoč

Starkoč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JV)

/ /
Stolín

Stolín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/ /
Střítež

Střítež

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Studenec

Studenec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Studnice

Studnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 1 156

/
Suchovršice

Suchovršice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 372

/
Světlá

Světlá

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Svinišťany

Svinišťany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Třtice

Třtice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Trubějov

Trubějov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Újezdec

Újezdec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Úpice

Úpice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 5 393

/
Velká Bukovina

Velká Bukovina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 1 269

/
Velký Třebešov

Velký Třebešov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 311

/
Vestec

Vestec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 186

/
Větrník

Větrník

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Vlčkovice v Podkrkonoší

Vlčkovice v Podkrkonoší

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 363

/
Všeliby

Všeliby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Výhled

Výhled

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Výšinka

Výšinka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Zábrodí

Zábrodí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 579

/
Zájezd

Zájezd

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Zblov

Zblov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Zboží

Zboží

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Žďár

Žďár

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Žernov

Žernov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 321

/
Zlíč

Zlíč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Zvole

Zvole

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (J)

/ / / / /
Hospital Kuks

Hospital Kuks

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/ / / / /
Zámek Náchod

Zámek Náchod

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 13 km (V)

/ / / / / / /
Rozhledna Lenka

Rozhledna Lenka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 17 km (SV)

/
Rozhledna Čáp

Rozhledna Čáp

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 17 km (SV)

/ / / / / /

Reklama
Víte že?

Ke dni 26.3.2021 žilo v Královéhradeckém kraji 538 303 obyvatel, z toho 266 017 mužů a 272 286 žen?

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Mezilečí 71 mužů a 75 žen?

Archeopark Všestary

Archeopark Všestary je ve vzdušné vzdálenosti 27 km od obce Mezilečí?

Archeopark pravěku Všestary je unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Archeopark se nachází 7 km severozápadně od Hradce Králové a seznámí vás s životem pravěkých lidí

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je nejvyšší hora ČR Sněžka (1 602 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Labe (202 m n.m.).

Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl je ve vzdušné vzdálenosti 69 km od obce Mezilečí?

Zámek v Litomyšli je jeden z největších renesančních zámků v Česku. Zámek je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Zřícenina hradu Vizmburk

Zřícenina hradu Vizmburk je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Mezilečí?

Vizmburk je zřícenina hradu nacházející se v katastru obce Havlovice v Královéhradeckém kraji. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka. Zřícenina je majetkem České republiky a její správu zajišťuje NPÚ. Údržby a konzervace ruin se ujal místní spolek Sdružení pro Vizmburk.

Název obce Mezilečí se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aquapark Hradec Králové

Aquapark Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 29 km od obce Mezilečí?

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.

Jaroměř

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Jaroměř s 11 849 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 12 km?

Jaroměř je východočeské město, ležící 17 km severovýchodně od Hradce Králové. Mezi místní části patří Cihelny, Dolní Dolce, Jakubské Předměstí, Jaroměř, Jezbiny, Josefov, Pražské Předměstí, Semonice a Starý Ples.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Zámek Ratibořice

Zámek Ratibořice je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Mezilečí?

Ratibořice jsou zámek v Babiččině údolí severně od České Skalice. Zámek je i s dalšími objekty v údolí chráněn jako národní kulturní památka ve správě Národního památkového ústavu.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Reklama