Památky a zajímavosti Moravská Ostrava a Přívoz

V Moravské Ostravě byla vyhlášena městská památková zóna. Výčet několika z mnoha památek:

KOSTELY A KAPLE

katedrála Božského Spasitele
nám. Msgra Šrámka
Významná trojlodní novorenesanční architektura postavená podle projektu Gustava Meretty v letech 1883-89. Ojedinělý doklad formálně čisté sakrální architektury.

filiální kostel sv. Václava
Jedna z nejstarších sakrálních staveb v kraji. Presbytář a obvodové zdi orientovaného trojlodí pocházejí z první třetiny 14. století. Keramická síťová žebrová klenba halového trojlodí pochází z doby kolem roku 1539, kruchta byla vestavěna v roce 1603, spod
část věže pochází z počátku 15. století. Pravá boční kaple byla budována po roce 1689, levá boční kaple v roce 1762. V roce 1805 byla přestavěna věž, v letech 1814-1816 přestavěna sakristie a okna.

socha sv. Jana Nepomuckého
u kostela sv. Václava. Pískovcová barokní socha datovaná do roku 1717.

evangelický kostel
Českobratrská ul.
Kvalitní doklad historizující architektury z režného zdiva, vystavěné podle projektu vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvika Faigla. Základní kámen položen 22. 10. 1905.

evangelická fara čp. 1188
Husovo nám. č. 4 
Historizující režná architektura z r. 1900, zajímavě řešená v rožní části náměstí, vystavěna firmou Mihatsch a Ulrich, nadstavba 2. patra z r. 1925 podle projektu ing. Ignaze Faigla. Dochovaná vnitřní dispozice včetně mezidveří a hodnotného litinového zábradlí.

kaple sv. Alžběty
Husův sad
Pseudoslohová sakrální stavba z 2. pol. 19. století, která je posledním zbytkem zaniklého hřbitova situovaného původně těsně za hradby historického jádra města.

NÁMĚSTÍ Dr. E. BENEŠE:

spořitelna čp. 555
nám. Dr. E. Beneše č. 6
Vynikající příklad nenápadné tradicionalistické architektury navazující na blokovou zástavbu s dvoranou podkovitého půdorysu. Postavena podle projektu Karla Kotase z r. 1927.

JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ:

městský dům čp. 40
Jiráskovo nám. č. 1
V urbanisticky exponované poloze nárožní třípatrový dům, vystavěný dle plánu z r. 1908 firmou H. Ulrich a A. Schön.

městský dům čp. 1437
Jiráskovo nám. č. 2 parc. č. 495/2, stav.
Řadový třípatrový dům s dynamickým průčelím, postavený dle projektu architekta Felixe Neumanna z r. 1910.

městský dům čp. 35
Jiráskovo nám. č. 5
Čtyřpatrový řadový dům ve frontě náměstí s dynamicky členěným průčelím a plastickou dekorací průčelí, postavený kolem r. 1910.

městský dům čp. 159
Jiráskovo nám. č. 10
Mohutná hmota moderní palácové stavby v dominantní poloze Jiráskova náměstí, postavená dle projektu absolventa vídeňské Akademie architekta Lidwiga Faigla z r. 1812. Realizace firma Ulrich a Schön.

JUREČKOVA ULICE:

Dům umění čp. 1750
ul. Jurečkova č. 9
Výrazné dílo moderní architektury české avantgardy 20. let nesoucí pro svou dobu charakteristické znaky vlivu severské architektury ve volbě cihlového materiálu i tvaru jednoduché prostorové stavby. Projekt vznikl v r. 1925, jeho autory jsou architekti F. Fiala a V. Wallenfels.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ:

býv. radnice čp. 1 dnes Ostravské muzeum
Masarykovo nám. č. 1
Poslední dochovaná městská veřejná budova z původní historické zástavby městského jádra ze 16. století. Bývalá městská radnice byla upravována a přestavována postupně v letech 1689 a 1727 (věž), druhé patro a zadní část budovy byla vystavěna v roce 1889.

městský dům čp. 2
Masarykovo nám. č. 2
Řadový třípatrový dům na hloubkové parcele, dotváří blok, jemuž vévodí Ostravské muzeum. Postaven podle projektu Jóži Dvořáka z roku 1912.

městský dům čp. 3
Masarykovo nám. č. 3
Řadový třípatrový dům, součást zástavby bloku, jemuž vévodí Ostravské muzeum, postaven podle projektu z roku 1912 firmou F. Mainx a L. Popp.

městský dům čp. 6
Masarykovo nám. č. 6 (Střelniční 2) 
Třípatrový dům uzavírá radniční frontu náměstí, z let 1911-1913, postaven podle projektu Felixe Neumanna.

obchodní dům Baťa čp. 24
Masarykovo nám. č. 13, (také 28. října č. 22) 
Nárožní čtyřpatrový dům, představující charakteristickou konstruktivisticky a funkčně cítěnou architekturu, podle projektu architektů Fr. Stalmacha a Jana Svobody z roku 1931.

obchodní dům čp. 26 (dříve Kleopatra)
Masarykovo nám. č. 14
Hodnotná a výtvarně osobitá, konstruktivisticky pojatá čtyřpatrová stavba postavená na velmi úzké parcele, jejíž řešení je typické pro autora nár. umělce Bohuslava Fuchse. Projekt vznikl v roce 1932.12172/8 - 4048 městský dům čp. 37

Masarykovo nám. č. 20
Řadový třípatrový dům ve frontě náměstí, původně z roku 1900 s historizujícím průčelím, současná podoba z rekonstrukce z roku 1924, kterou provedla stav. společnost Mat. Blechy v roce 1924.

městský dům čp. 38
Masarykovo nám. č. 21
Řadový třípatrový dům s hodnotnou průčelní fasádou, která je dokladem doznívajícího secesního projevu, postaven asi před rokem 1914.

městský dům čp. 49 - Divadlo hudby
Masarykovo nám. č. 23, (také 28. října č. 30)
Nárožní třípatrový dům v exponované poloze Masarykova náměstí, průčelní fasáda doplněná geometrizujícím secesním dekorem z let 1911 - 1913, projekt Wunibald Deininger, stavitel Hugo Hermann.

městský dům čp. 50
Masarykovo nám. č. 31 
Řadový třípatrový dům ve frontě náměstí z let 1911 - 1913 podle projektu arch. Wunibalda Deiningera provedl stavitel ing. Robert Hladisch.

městský dům čp. 52, Divadlo loutek
Masarykovo nám. č. 33
Dvoupatrový dům komponovaný do nároží s historizující fasádou, postaven podle projektu Felixe Neumanna z roku 1898. V interiéru dochovaná původní dispozice a zbytky bohaté původní štukové výzdoby.

Mariánský sloup
Masarykovo nám.
Nejstarší barokní sochařská památka v Ostravě, postavená 14. - 18. října 1702 (vázy mladší).

TECHNICKĚ PAMÁTKY:

elektrocentrála Žofinské huti (dvojhala)
býv. areál koksovny Karoliny
Technická památka. Mimořádný prostorový dojem z příhradové konstrukce, která vytváří sdružením segmentových štítů zajímavou kompozici. Vystavěna v roce 1907. Druhá hala přistavěna podle původního projektu pravděpodobně v roce 1921.

elektrocentrála (dílny)
býv. areál koksovny Karoliny parc. č. 3457, stav.
Technická památka. Lapidární, ale vysoce estetická hmotová skladba, protáhlý obdélník s křížením sedlových střech. Bohatá dekorační výzdoba z cihelných vzorů doplněna pískovcovými sloupy a výzdobnými fragmenty. Počátek 20. století.

těžní věž s budovou těžní věže jámy Jindřich
ul. Nádražní 
Technická památka dokumentující způsob investování do důlní činnosti přímo ve městě. Jáma založena roku 1846 je jednou z nejstarších v Ostravě. Vlastní těžní budoa postavena kolem roku 1910.

věž býv. městských jatek
ul. Porážkova
Budova s téměř čtvercovým půdorysem a charakteristickou dřevěnou vodárnou. Mimořádný příklad ztvárnění režné průmyslové architektury z doby kolem r. 1890.

dílenská budova čp. 1545
ul. Sokolská č. 89 
Průmyslová architektura s velmi ekonomickým stavebním systémem kombinace režného zdiva skeletového systému a dřevěné velkorozporové konstrukce. Postavena podle projektu firmy ing. Strassmann, Glogar, Korn z roku 1920.

východní remíza ČSD
lokomotivní depo Ostrava, na železniční trati mezi Jirskou a Cihelní ulicí
Hodnotný autentický areál Východní remízy ČSD, dříve depa Báňské dráhy.

pilová výtopna
Typologicky jedinečná pilová remíza s autentickým areálem vytváří typickou dobovou atmosféru. Plánová dokumentace z r. 1908, postaveno v roce 1910.

vodárenská věž
Autenticky dochovaný objekt z režného zdiva, doplňuje areál pilové remízy v technologický celek. Postaven kolem roku 1900.

 

areál dolu Hlubina
Velmi hodnotný areál industriální architektury s nezastupitelnou dominantou v interiéu města.

 

NÁMĚSTÍ SVATOPLUKA ČECHA:

 

farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
nám. Sv. Čecha
Pozoruhodný doklad hodnotné a slohově čis té historizující jednolodní architektury postavené podle projektu Camilla Sitteho vletech 1896-1899. Slohová čistota je zdůrazněna i stejně řešeným interiérem. Významná dominanta městského urbanistického celku.

budova fary čp. 507
nám. Sv. Čecha č. 5
Součást areálu farního kostela, v jehož těsném sousedství se stavba nachází. Původně eklektická novostavba farní budovy pochází z doby vzniku kostela, tj. kolem roku 1900, s dokladem četných pozdějších úprav.

městský dům čp. 732
nám. Sv. Čecha č. 1 (Nádražní)
Nárožní, podhledově exponovaný, třípatrový dům na půdorysu "U". Secesní prekubistická novostavba Felixe Neumanna z roku 1909. V interiéru původní secesní zábradlí schodiště.

městský dům čp. 534
nám. Sv. Čecha č. 2
Řadový dvoupatrový dům, secesní novostavba z přelomu 19. a 20. století, tvořící důležitou komponentu stylově jednotné západní fronty náměstí.
Vnitřní dispozice zachována, taktéž fragmenty původní štukové výzdoby v průjezdu a vysoce kvalitní stylové litinové zábradlí.

městský dům čp. 516
nám. Sv. Čecha č. 3
Řadový dvoupatrový dům, novorenesanční stavba reprezentačního charakteru, vybudovaná v roce 1899 arch. J. Lhotou. Dipozice objektu je je příčně trojtraktová, v průjezdu je dochována hodnotná štuková výzdoba, pozoruhodné je také stylové litinové zábradlí schodiště.

městský dům čp. 596
nám. Sv. Čecha č. 4
Nárožní dvoupatrový dům na nepravidelném půdorysu, secesní stavba z roku 1903.
Dochovaná vnitřní dispozice se štukovou výzdobou průjezdu, původními bytovými dveřmi a litinovým zábradlím. V bytě v pravém traktu 1. patra zůstalo z větší části dochováno původní umělecko řemeslné vybavení.

městský dům čp. 547, 548 (celnice)
nám. Sv. Čecha č. 8/548, 9/547
Dva dvoupatrové pětiosé domy s novobarokní fasádou, jejich průčelí i dispozice jsou kompono-vány shodně, ale proti sobě zrcadlově obráceně. Oba domy byly postaveny v roce 1900 podle plánů stavitele Jakuba Vrány. V interiéru dochovány fragmenty štukové výzdoby, hodnotné litinové zábradlí, kandelábr byl ulit v Blanenských železárnách. Částečně zachována také původní dlažba a bytové dveře.

městský dům čp. 518
nám. Sv. Čecha č. 10 (Libušina ul.č. 1)
Nárožní patrový dům s novobarokní fasádou, postaven r. 1898 podle plánů stavitele Jurečka. Opravován r. 1950 a novodobě. V interiéru zbytky štukové výzdoby a dlažby, hodnotné zábradlí schodiště

... a plno jiných historických budov a zajímavostí.

Tipy na výlet v obci Moravská Ostrava a Přívoz a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Moravská Ostrava a Přívoz

Počasí meteostanice Ostrava - Martinov

Vzdálenost meteostanice od obce Moravská Ostrava a Přívoz: 7 km

Poslední data: 24.7.2024 22:50

Umístění: 253 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Ostrava - Martinov

Teplota
15,0
°C
Zdánlivá teplota
15,8
°C
Rosný bod
12,6
°C
Vlhkost
86,0
%
Denní srážky
11,7
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1015,4
hPa
Směr větru
SZ
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Ostrava - Martinov

Dnes
16/20
°C
Zítra
14/22
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Moravská Ostrava a Přívoz se také nachází

Antošovice

Antošovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Bartovice

Bartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Bělský Les

Bělský Les

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Bobrovníky

Bobrovníky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Děhylov

Děhylov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 758

/
Dubina

Dubina

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Heřmanice

Heřmanice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Hlučín

Hlučín

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 13 525

/
Horní Datyně

Horní Datyně

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Hošťálkovice

Hošťálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Hošťálkovice

Hošťálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 872

/
Hrabová

Hrabová

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Hrabová

Hrabová

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (SV)
Počet obyvatel: 3 967

/
Hrabůvka

Hrabůvka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Hrušov

Hrušov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Hulváky

Hulváky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Koblov

Koblov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Kunčice

Kunčice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Kunčičky

Kunčičky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 417

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Ludgeřovice

Ludgeřovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 5 020

/ /
Mariánské Hory a Hulváky

Mariánské Hory a Hulváky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (Z)
Počet obyvatel: 11 173

/
Markvartovice

Markvartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 2 201

/
Martinov

Martinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 176

/
Martinov

Martinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Michálkovice

Michálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Michálkovice

Michálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 3 432

/ /
Muglinov

Muglinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Nová Bělá

Nová Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Nová Bělá

Nová Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 2 305

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 683

/
Ostrava

Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (JZ)
Počet obyvatel: 275 766

/
Ostrava-Jih

Ostrava-Jih

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 94 757

/
Petřkovice

Petřkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 3 258

/
Petřkovice

Petřkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Petřvald

Petřvald

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 7 395

/
Plesná

Plesná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 592

/
Plesná

Plesná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Polanka nad Odrou

Polanka nad Odrou

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 5 058

/ /
Poruba

Poruba

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 59 195

/
Poruba

Poruba

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Přívoz

Přívoz

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Proskovice

Proskovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Proskovice

Proskovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 248

/
Pudlov

Pudlov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Pustkovec

Pustkovec

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Pustkovec

Pustkovec

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 334

/
Radvanice

Radvanice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Radvanice a Bartovice

Radvanice a Bartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 6 295

/
Rychvald

Rychvald

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 7 746

/
Šenov

Šenov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 6 575

/
Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 20 414

/
Stará Bělá

Stará Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Stará Bělá

Stará Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 4 136

/
Svinov

Svinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Svinov

Svinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 4 267

/
Třebovice

Třebovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Třebovice

Třebovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 1 872

/
Václavovice

Václavovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 7 683

/
Vratimov

Vratimov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 7 379

/
Vrbice

Vrbice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Výškovice

Výškovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Záblatí

Záblatí

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Zábřeh

Zábřeh

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

FunGolf Ostrava

FunGolf Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/
HopJump Ostrava

HopJump Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (JV)

/ / / / / /
Muzeum Mlejn

Muzeum Mlejn

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (S)

/ /
ZOO Ostrava

ZOO Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/ / / / / /
Skiareál Skalka

Skiareál Skalka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/ / / / / / / / / / / / /
Zámek Frýdek

Zámek Frýdek

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 17 km (J)

/ / /
Zámek Studénka

Zámek Studénka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 18 km (JZ)

/ / / / / / /

Reklama
Víte že?

Název obce Moravská Ostrava a Přívoz se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Moravská Ostrava a Přívoz snížil o 2 472?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejvyšším bodem v Moravskoslezském kraji je Praděd (1 491 m n.m.) v pohoří Jeseníky, nejnižším bodem je soutok řek Odry a Olše (195 m n.m.).

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Skiareál Skalka

Skiareál Skalka je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Moravská Ostrava a Přívoz?

Lyžařský areál Skalka se rozprostírá v Ostravě–Porubě ihned naproti koupaliště, v místě ekologického koridoru mezi lesem a poli.

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové je ve vzdušné vzdálenosti 131 km od obce Moravská Ostrava a Přívoz?

Rotunda sv. Kateřiny, kterou najdeme na okraji města Česká Třebová směrem na Skuhorv, pochází zřejmě z počátku 13. století.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Zřícenina hradu Hukvaldy

Zřícenina hradu Hukvaldy je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Moravská Ostrava a Přívoz?

Mohutné zříceniny jednoho z největších moravských hradů Hukvaldy stojí na úpatí Palkovických hůrek na vrcholu zalesněného kopce nad stejnojmennou obcí

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Ostrava

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je Ostrava s 275 766 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 1 km?

Ostrava je statutární město na rozhraní Slezska a Moravy. Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky, a také třetím největším počtem obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Ke dni 26.3.2021 žilo v Moravskoslezském kraji 1 162 841 obyvatel, z toho 570 091 mužů a 592 750 žen?

Slezskoostravský hrad

Dvoupalácový hrad s věží vznikl nad soutokem Ostravice a Lučiny ve Slezské Ostravě, v letech 1534–1548 byl přebudován na renesanční zámek.

Zámek Frýdek

Zámek Frýdek je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Moravská Ostrava a Přívoz?

Frýdecký zámek je původně gotický hrad. Nachází se ve Frýdku-Místku, konkrétně u Zámeckého náměstí, na vyvýšenině nad řekou Ostravicí.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Reklama