Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihočeský
Okres:Český Krumlov
Správní obvod:Český Krumlov
GPS souřadnice:48.631141N, 14.164495E
Nadmořská výška:755 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1379 (641 let)
Katastrální výměra:7 783 ha
Počet obyvatel:194
PSČ:382 73
Adresa URL:www.prednivyton.cz/

Historie obce Přední Výtoň

Heuraffl je první písemně doložený název dnešní Přední Výtoně a v němčině je tento název používán dodnes. Různí autoři kladou příchod poustevníků do Heurafflu již do roku 1357. V té době začalo intenzivní osidlování pravého břehu Vltavy, o čemž svědčí urbář z roku 1379, kde je poprvé písemně připomínána většina osídlení na území dnešní obce Přední Výtoň. Pan profesor August Sedláček píše: “Rožmberkové založili několik klášterů na panstvích svých, dva v Krumlově a třetí pro poustevníky sv. Pavla na poušti Vítkova Hrádku blízko Frymburka na Výtoni (Heuraffel) slove…”. Všimněme si výrazu “na poušti Vítkova Hrádku”, což znamená na pusté části tohoto panství. Také německý historik Přední Výtoně Oswald Sonnberger píše o pusté krajině.

Německý název “heuraffl” znamená lesní chýše a poustevnický řád sv. Pavla vedl zcela nenáročný život v naprosté odloučenosti od ostatního světa. V každém případě v roce 1384 založil Jan a Petr z Rožmberka v lesích pod Frymburkem šest cell a kapli pro poustevníky sv. Pavla, kde se říkalo Heuraffl, a dali k tomu plat dvou kop z rychty a cla z městečka Frymburk”. Encyklopedie českých klášterů upřesňuje: “Bratři Petr a Jan z Rožmberka darovali roku 1384 eremitům kapli sv. Pavla a šest cell, ležících na odlehlém místě v šumavských hvozdech. Nadání potvrdil roku 1389 pražský arcibiskup Jan z Jenštejna”.

Ve slovníku řádů a kongregací jsem se dověděl, že “Remité, Eremitae S. Pauli jako řád vznikl v roce 1250 sloučením starších skupin uherských poustevníků. V Čechách vznikaly již v době předhusitské jednotlivé poustevny a poustevnické osady, hlásící se ke vzoru prvních eremitů, z nichž nejvýznamnější byla v Přední Výtoni čili Hejrově”. Řádovým oděvem eremitů byl hábit (oděv, který sahá až ke kotníkům) z bílého sukna, škalpulíř (pruh látky, který se navléká na hábit) s cingulem (provaz, kterým se stahuje hábit) a kapucí (pokrývka hlavy) téže barvy. Ne každý eremit dodržoval požadavek plnovousu.

Znakem eremitů jsou dva lvi, opírající se předními tlapami o palmu, na které sedí havran. Řádovým sídlem byl klášter sv. Vavřince u Budína a řád postupoval proti proudu Dunaje a od této řeky také se vší pravděpodobností byl uveden v Heuraffl. V tomto řádu byli nejen poustevníci kněží (clerici monachi), ale i laičtí bratři. Když se vrátíme k pojmu “cell”, pak se jedná o obytnou část určenou poustevníkovi. Šest cell tedy znamená, že zde bylo od počátku šest poustevních mnichů eremitů. Jak jsem se dočetl v knize Heuraffl im Böhmerwald, “Petr II. z Rožmberka byl proboštem svaté kaple na pražském hradě a zemřel 16. listopadu 1384. Jeho bratru Janu leželo blaho mladé poustevny, která se nacházela v jeho lesích, na srdci”.

Poustevníci z Heurafflu se stali velmi brzo známými, o čemž svědčí i nadace humpoleckých měšťanů Hasska a Jakuba z roku 1385. Roční úrok dvou kop pražských grošů měl být frymburským rychtářem vyplácen “ve dvou stejných splátkách v sousedství žijícím poustevníkům”. Tato smlouva byla potvrzena Janem z Rožmberka 8. června 1385. Jan z Rožmberka 11. srpna potvrdil závěť a když 1. září 1389 zemřel, tak závěť byla naplněna. Poustevníci z Heurafflu dostali “pozemky na kterých stálo osídlení poustevníků včetně okolních pasek a úrok ve výši šest kop pražských grošů, vyplacených z pokladny hradu Rožmberk stejným dílem na svátky sv. Galussi a sv. Georgu. Peníze budu předány převoru Hodyko, nebo jeho následníkovi s doporučením frymburského faráře”.

Ze závěti Jana z Rožmberka je zřejmé, že v roce 1389 byl představeným poustevníků v Heurafflu převor Hodyko. Dá se předpokládat, že byl jím již od příchodu eremitů do Heurafflu v roce 1384 a zemřel v roce 1416. Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna 29.září 1389 potvrzuje trvání poustevny v Heurafflu a připojuje ji k českému, tedy pražskému arcibiskupství. Toto potvrzení bylo zřejmě vynuceno blízkostí premonstrátů v rakouském klášteře Schlägru, který měl v blízkosti poustevníků v Heurafflu své fary ve Frymburku a Rychnůvku. Spor mezi premonstráty a poustevníky se vedl o udělování odpustků.

M. Pangerl předpokládal, že eremité v Heurafflu v prvé polovině 15. století “vedli poklidný život, odříznuti od okolního světa”. Bohužel, byla by to doba, kdy zmizelo hodně klášterů. Pravděpodobně v letech 1423 až 1425, kdy husitská vojska táhla krajem a vypálili nedaleký rakouský Haslach, “ se svými divokými hordami v Heurafflu dílem zabili a dílem zde žijící poustevníky vyhnali”. Tady cituji z frymburské kroniky. V Popravčí knize pánů z Rožmberka je u roku 1423 zápis, že Martin z Tupadl “vyznal na mukách, že chodil s Žižkou, měst a hradov dobýval a v pátek maso jedl. I býval na silnicích u Frymburka”. Je tedy možné, že jeden z těch, kteří v Heurafflu poustevníky dílem zabili a dílem vyhnali”, byl i Martin z Tupadl.

Vraťme se však k frymburské kronice, která pokračuje: “Po tomto hrubém čase bylo osídlení opět obnoveno jinými bratry podle vzoru Pavla osidlovatele a bylo tedy osídleno Pavlovými řádovými bratry”. V roce 1474 přichází do Heurafflu další skupina poustevníků, kterou vedl Petr Fáber z dolnorakouského Pöchlarnu. Tento Petr Fáber byl představeným řádu žebravých poustevníků, kteří náleželi k řádu Pavlánů, kterým se také říkalo Řád nejmenších bratří (Ordo Minimorum). Tento řád potvrdil právě v roce 1474 papež Sixtus IV. a tak zřejmě Pavláni v Heurafflu byli jedni z prvních. Na rozdíl od eremitů mají Pavláni černý hábit s velkou dlouhou kapucí, které se říká chaperon. Hábit byl převázán černým cingulem s pěti uzly a ve znaku mají zlatý nápis Charitas v modrém poli a nápis obklopují parsky.

Rozdíl mezi oběma řády mnichů poustevníků byl i v tom, že Pavláni měli zakázáno požívat nejen maso, ale i potraviny pocházející ze zvířat. Například vejce nebo mléko. S podporou českého krále a Rožmberků dosáhl Petr Fáber v Římě toho, že papež Innocen VIII.
27. února 1491 uznal obě poustevny v Heurafflu s tím, že každá má žít podle svých regulí. Poustevna Pavlánů byla na mokřině, severně od dnešního kostela a tak její příslušníci vyslovili přání, aby mohly své celly postavit v blízkosti eremitů a žít pod společným vedením. Také tomuto přání papež vyhověl.

Papež Innocen VIII. přikázal bechyňskému arcidiagonu Alexandru 13. dubna 1491 vizitaci obou řádů poustevníků v Heurafflu s tím, aby byla vystavena nová společná poustevna se společným dormitářem (ubytování poustevníků) a společný kostel má mít zvonici se zvonem. Oba poustevnické řády mají žít společně, ale každý podle svých regulí. Pro výstavbu nového poustevnického kostela a kláštera vydal papež Innocen VIII. dvoje mimořádné odpustky každému, kdo Heuraffl navštíví a přispěje na výstavbu chrámu a kláštera. O čtyři roky později, 29. dubna 1495 vizitátor Alexandr zjistil a potvrdil, že poustevníci obou řádů žijí již jen pod regulí eremitů.

Udělení mimořádných papežských odpustků vytvořilo z Heurafflu poutní místo a poustevníkům umožnilo započít s výstavbou kostela a přilehlého kláštera. Stavba pokračovala poměrně rychle a tak 3. a 4. května 1523 byl kostel i klášter vysvěcen světícím biskupem Bernardem z Pasova. Kostel byl zasvěcen Svaté Trojici a Svatému Antonínovi. První pouť do tohoto nového kostela byla v sobotu 24. srpna 1523 a byla spojena s poskytováním odpustků, které přinesly další dary. Uprostřed stavby, v roce 1515 “pobývalo v Heurafflu 14 eremitů”. Tento zřetelný odklon od poustevnického života nejlépe ukazuje hospodářská situace eremitů. Již v roce 1498 kupují poustevníci z Heurafflu od frymburskho měšťana Mikuláše Eywana “louku zvanou Haid, ležící za hamernickou kovárnou blízko Frymburka”. V roce 1501 jim Rožmberkové přenechávají clo z brodu ve Frymburku a na počátku 16. století jim Barbora Pogenhhoferin z Braunau nad Innem věnuje vzácný klenot. Za to jí poustevníci z Heurafflu budou věnovat “každoroční mši svatou na věčné časy”.

O bohatství poustevníků v Heurafflu svědčí i to, že v jedné listině potvrzují bratři Petr IV. a Oldřich III. z Rožmberka, že jim poustevníci z Heurafflu předali pozlacenou stříbrnou konvici, 299 maďarských guldenů, 100 liber šestigrošových mincí, sto liber jiných grošů a 84 liber českých grošů. V roce 1513 získali poustevníci z Heurafflu louky u kláštera od Petra Pulsu z Frymburka a o rok později do Rožmberků lesy v rakouském Mühlvierlu a u Haslachu.

Od roku 1519 pak každoročně dostávají osm džberů kaprů z Třeboně a desátky z obilí v Jasánkách a Dolním Maršláku. V následujícím roce 1520 pak tomu přibyl i úrok “z luk ležících v lese pod Vítkovým Hrádkem”. Krumlovská vdova Uršula Haluzna věnovala peníze na založení vinice a také vídeňský měšťan Vít Polinger chtěl darovat vinici.

Někdy kolem roku 1527 se poustevníkům z Heurafflu podařilo získat další statky v Rakousku, ale v tu dobu již příliv poutníků a tím i peněz začal klest. Poslední větší dary byly z poutě v roce 1528 a od té doby dary od Rožmberků pouze oddalovaly úpadek poustevnického řádu, který již poustevnickým životem prakticky nežil. V roce 1556, na svátek sv. Jiří dostali poustevníci z Heurafflu od frymburského rychtáře poslední clo z frymburského brodu. O úpadku svědčí i to, že ve stejném roce 1556 vyprosil vyšebrodský cisterciácký opat Jan Haider jeden zvon z poustevnického kostela v Heurafflu neboť vyšebrodský zvon praskl. O prudkém úpadku svědčí i porovnání inventáře z let 1568 a 1544.

Poslední písemná zmínka o přítomnosti poustevníků v Heurafflu je z roku 1556 a brzo je “klášter opuštěn”. Rožmberský kronikář Václav Březan uvádí, že v roce 1561 přišel poustevník z Heurafflu na poustevnu s kaplí Máří Magdaleny na třeboňském panství a o pět let později sem přišel další poustevník z Heurafflu Jiří Chlupáč. V roce 1592 byl klášter a kostel v Heurafflu již delší dobu opuštěn a frymburská kronika uvádí, že “poslední dva mniši zemřeli ve Vyšším Brodě”. Poslední zaznamenané úmrtí v Nekrologu z Heurafflu je mnich Pavel z roku 1556. Osmého srpna 1597 Petr Vok z Rožmberka odkázal cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brode příjmy z kláštera poustevníků eremitů z Heurafflu a za to se vyšebrodský opat Michal Fabritius 23. listopadu 1597 zavázal, že za života Petra Voka z Rožmberka nezřídí na klášterním územní žádné nové pivovary, mlýny a rybníky.
Petr Vok z Rožmberka, který převedl poustevnický klášter pod vyšebrodské cisterciáky.

Z listiny Petra Voka z Rožmberka se dovídáme, že vyšebrodský cisterciácký klášter spravoval již od roku 1548 poustevnický klášter eremitů v Heurafflu a Petr Vok jim předal i všechny dosavadní dary pro poustevníky. Jednalo se zejména o frymburské mýto a desátky nejen z rakouského Haslachu, ale i z dalších vesnic jeho panství na české
i rakouské straně hranice. V roce 1613 dal nový vlastník panství Jan Jiří ze Švamberka pro kostel v Heurafflu namalovat obraz Svatých tří králů a v roce 1617 je v deníku vyšebrodského opata Pavla Farenschona poznámka, že byly dobré žně, a proto nechal restaurovat starý klášter eremitů v Heurafflu nákladem sto zlatých. Ale to je již jiná kapitola, která se netýká poustevníků z Heurafflu, ale cisterciáků z Vyššího Brodu.
S rožmberským rodem je spojená celá historie poustevníků v Heurafflu.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Přední Výtoň

Počasí meteostanice Lipno nad Vltavou

Vzdálenost meteostanice od obce Přední Výtoň: 4 km

Poslední data: 19.10.2020 18:09

Umístění: 945 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Lipno nad Vltavou

Teplota
3,1
°C
Zdánlivá teplota
-1,2
°C
Rosný bod
-0,1
°C
Vlhkost
79,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1021,1
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
3,1
m/s
Nárazový vítr
3,6
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Lipno nad Vltavou

Dnes
2/7
°C
Zítra
3/13
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Přední Výtoň se také nachází

Blatná

Blatná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Dolní Jílovice

Dolní Jílovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Dolní Vltavice

Dolní Vltavice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Frymburk

Frymburk

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 1 287

/
Kovářov

Kovářov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 610

/
Loučovice

Loučovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 1 575

/
Milná

Milná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Nové Domky

Nové Domky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Slupečná

Slupečná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)


Reklama
Víte že?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Jihočeském kraji evidováno 2 252 ha ovocných sadů, 379 664 ha lesních pozemků a 44 592 ha vodních ploch?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Jihočeském kraji 624 obcí, z toho se statusem města 55?

Nejvyšším bodem v Jihočeském kraji je Plechý, pohoří Šumavy (1 378 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (330 m n.m.).

Arboretum Americká zahrada

Arboretum Americká zahrada je ve vzdušné vzdálenosti 118 km od obce Přední Výtoň?

Národní přírodní památka Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek, zhruba 2 km od Chudenic a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury.

Zřícenina hradu Vítkův hrádek

Zřícenina hradu Vítkův hrádek je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Přední Výtoň?

Vítkův hrádek je zřícenina gotického hradu na vrcholu stejnojmenné hory na pravém břehu Lipenské přehrady nad osadou Svatý Tomáš.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 31.12.2016 měl Jihočeský kraj rozlohu 10 058 km2 a hustota osídlení činila 64 obyvatel na 1 km2?

Dřevěná Rosenauerova kaple u Jelení

Dřevěná Rosenauerova kaple u Jelení je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Přední Výtoň?

Rosenauerova kaple se nachází cca 2,5 km jižně od šumavské osady Jelení, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Přední Výtoň zvýšil o 5?

Vítkův kámen (1035 m)

Vítkův kámen (1035 m) je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Přední Výtoň?

Vítkův kámen je hora na pravém břehu Lipenské přehrady, nad vesničkou Svatý Tomáš, asi 5 km od obce Přední Výtoň.

Nejčastější jména ve správním obvodu Český Krumlov jsou: Jan (1 688x), Marie (1 361x), Jiří (1 218x), Jana (1 102x), Petr (1 058x), Josef (977x), František (897x), Pavel (853x), Václav (790x), Miroslav (688x), Martin (681x), Anna (640x), Jaroslav (639x), Hana (593x), Tomáš (565x)?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Jihočeském kraji 638 782 obyvatel, z toho 315 113 mužů a 323 669 žen?

Stezka korunami stromů Lipno

Stezka korunami stromů Lipno je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Přední Výtoň?

První stezka svého druhu v České republice přivítala své první návštěvníky v roce 2012 a ihned se stala dominantou destinace Lipno v jižních Čechách. Její poloha 900 m n. m. nabízí fantastické výhledy na lipenské jezero, okolní šumavskou krajinu

Název obce Přední Výtoň se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

České Budějovice

Nejbližší obec nad 30 000 obyvatel je České Budějovice s 91 017 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 45 km?

České Budějovice (německy Budweis, popřípadě Böhmisch Budweis) jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Dnes má svátek Michaela a ve správním obvodu obce Český Krumlov se toto jméno vyskytuje přibližně 304x?

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Český Krumlov jsou: Nováková (112x), Dvořáková (109x), Novák (108x), Kotlár (100x), Kotlárová (99x), Dvořák (93x), Novotný (89x), Marková (86x), Kučera (80x), Marek (79x), Svoboda (73x), Svobodová (71x), Siváková (71x), Novotná (69x), Čížek (68x)?

Reklama