Sportovní možnosti Ostrava

Cyklistická doprava v Ostravě se začíná výrazněji rozvíjet po roce 1989 v souvislosti s rozvojem obchodu a služeb v této oblasti a s celosvětovým boomem cyklistiky jako druhu rekreační aktivity. Již předtím bylo jízdní kolo používáno jako dopravní prostředek k cestě za prací, službami či rekreací, avšak pro cyklisty nebyly v podstatě vytvořeny žádné nadstandardní podmínky (stezky, vyznačené či doporučené trasy).

Začátkem 90. let minulého století vznikají v Hrabové, Vítkovicích a Kunčicích první izolované stezky pro pěší a cyklisty a připravuje se projekt ucelené trasy Výškovice - Kunčice. Každoročně se od poloviny devadesátých let minulého století uvolňují prostředky na výstavbu souvislých úseků cyklistických tras jak z rozpočtu města, tak z rozpočtu některých městských obvodů.


TRASA A: Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice, Jistebník - Polanka nad Odrou, Moravská Ostrava - Slezská Ostrava

Trasa začíná u mostu přes Odru mezi Polankou a Starou Bělou a pokračuje směrem k obvodu Ostrava-Jih, kde navazuje na cyklostezku. Trasa A vede po ulicích K Odře, Husarova, Svornosti, přes Bělský les, dále přes Podhájí, přes sídliště Bělský Les, po ul. V. Vlasákové na most přes ul. Horní, po ul. Matuška, kolem školských zařízení až na ul. Oráčovu a podjezdem pod ul. Místeckou do Hrabové. Zde trasa pokračuje po ul. Šídlovecké na lávku přes Ostravici a podél řeky do ul. Ostravického, po Frýdecké a Bártově k podchodu pod nádražím Kunčice. Dále trasa míří k jižní bráně a hlavní bráně Nové Huti, kde je v současnosti ukončena.

TRASA B: Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy, Přívoz - Muglinov

Zprovozněný úsek trasy B začíná za hranicí Ostravy v centru Krmelína na křižovatce u kulturního domu. Trasa pokračuje po ulicích Kostelní a Zahradnická k stezce pro chodce a cyklisty k silnici I/58 (ul. Staroveská). Tuto silnici trasa kříží a po ul. U Paleska pokračuje podél lesa směrem severním až na hranici Staré Bělé, odkud vede poli k ul. Gregárkově, Hliněné a Ječmínkově. Trasa pak pokračuje podél ul. Blanické ke koupališti a dále po ul. Na Zámčiskách do Bělského lesa. Z lesa trasa vychází na křižovatce ulic Čujkovova a kpt. Vajdy a po posledně jmenované ulici vede k ul. Pavlovově. Trasa míří po lávce přes ul. Rudnou a dále po ul. Jugoslávské k podchodu pod ul. Plzeňskou a po ul. Starobělské k ČEZ aréně. Z ul. Závodní trasa míří po ul. Sovově, Ruské, Mečnikovově a Syllabově k Romovce. Další pokračování přes Vítkovice vede ulicemi U Cementárny, Štramberská, Pohraniční a 1. Máje. Na této ulici trasa vchází do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, po ul. Průmyslové, po nové stezce podél ul. Železárenské a po ul. Na Jízdárně míří trasa ke Krajskému úřadu. Trasa vchází do sadu dr. M. Horákové a po ul.Varenské a Sládkově míří k dočasnému ukončení na sídlišti Fifejdy.

TRASA C: Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice, Mariánské Hory, Kaufland - Mariánské Hory, radnice

Již realizovaný úsek trasy navazuje v Hrabové na trasu č.6064 z Vratimova. Trasa C vede po mostě přes Ostravici (ul. Mostní), dále podél žel.vlečky k ul. Na Potoku a Božetěchově. Zde se stáčí k severu po tělese bývalé tramvajové trati (ul. Domovská) k Šídlovci, kde kříží trasu A. V Hrabůvce vede trasa po ul. Stadická, Veverkova, Na Obecní a po společné stezce k podchodu pod ul. Dr. Martínka. Za podchodem trasa navazuje stezkou k ul. Klegově a U Prodejny. Dále trasa vyúsťuje na ul. Slezskou a Českou. Krátký úsek po mostě Čs. armády a ul. Závodní není dosud zprovozněn, před světelně řízenou křižovatkou s ul. Rudnou však začíná sjízdná rampa do Jeremenkovy kolonie, kudy trasa pokračuje do městského obvodu Vítkovice. Ve směru do centra je trasa vedena po ul. Sirotčí, Okružní a Zengrova (opačný směr ze Zengrovy ul. Tavičskou a souběžnou komunikací podél ul. Rudné k Okružní). U ul. Lidické se trasa lomí a vede po této ulici až do kolonie k bývalému nádraží VZD. Podél plotu trasa míří do ul. Tržní a na Mírové náměstí. Kolem parčíku u radnice trasa prochází do ul. Jeremenkovy a Mostárenské, odkud je možno pokračovat ve vozovce ul. 1. Máje ke křižovatce s trasou B a po vyhrazených cyklistických pruzích až ke křižovatce s trasou M v prostoru učiliště v Mariánských Horách

TRASA D: Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov

Tato trasa začíná u porubského koupaliště a vede po ul. Rekreační, V Zahradách, Pod Nemocnicí, K Myslivně a Dr. Slabihoudka ke krevnímu centru nemocnice. Odtud trasa pokračuje společnou stezkou podél ul. 17. Listopadu až ke křižovatce u Slovanu a za touto křižovatkou až k ul. Slavíkově a ke křižovatce s ul. Pustkoveckou. Odsud pokračuje trasa k restauraci U Táty a vede podél ul. 17. Listopadu k restauraci Koliba, kde přes Přední Padělky vchází trasa do Martinova. Po krátkém úseku po ul. Martinovské se trasa odklání směrem východním po ul. Na Pastvisko k řece Opavě, kde navazuje na Jantarovou stezku.

TRASA E: Centrum - Muglinov - Hrušov, Vratimov - Hrabová

Již vybudovaný úsek trasy vede od nové radnice do Komenského sadů, kde po levém břehu Ostravice míří k ul. Muglinovské. V souběhu s trasou B přechází po mostě řeku, a podjezdem pod ul. Muglinovskou se trasa dostává na pravý břeh Ostravice. Po podjetí železničního mostu vede trasa do ul. Riegrovy a přes Hrušov po ul. Stará Cesta, Žižkova a Kaplířova k ul. Bohumínské, kde je ukončena. V úseku Stará Cesta - Žižkova - Kaplířova není v současné době trasa vyznačena, vedení trasy bude řešeno. Podél ul. Bohumínské od ul. Žižkovy až po hranici města je zprovozněna společná stezka pro chodce a cyklisty, která pokračuje až do Vrbice.

TRASA F: Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice, Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory

Začátek dokončeného úseku trasy F je u lávky přes Ostravici na jižním konci Komenského sadů u křížení trasy E (pozor při přejezdu lávky na schody na obou koncích). Trasa vede přes ul. Bohumínskou na sídliště Kamenec k ul. U Staré Elektrárny a podél domova důchodců u trolejbusové smyčky Bazaly na ul. Bukovanského, Křížkovského, U Kapličky a Podolí. Trasa směrem na Heřmanice pokračuje v ul. Sodná a Koněvova až k napojení na trasu V, přičemž v posledním úseku si můžete vybrat ze dvou paralelních tras (Koněvova nebo Parcelní).

TRASA G: Třebovice - Hošťálkovice - Lhotka - Petřkovice - Koblov - Antošovice

Trasa začíná u odpočívky v Třebovicích v blízkosti nádraží v místě křížení Jantarové stezky. Lávkou přes Opavu se dostanete na ul. K Vodě a odtud na úsek trasy pod Hladovým vrchem k řece Odře, kde je rozcestí s trasou L. Po ul. Náplavy a Lipka míří trasa k ul. Petřkovické, po níž vede přes Lhotku do Petřkovic. Další pokračování je po ul. Pod Landekem a přes Hornické muzeum na stezku podél Odry do Koblova. V Koblově trasa vychází na ul. Výklopné a přes trolejbusovou smyčku vede do ul. Antošovické, po níž lze jet až do Antošovic s napojením na trasu č. 6109 KČT.

TRASA H: Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín

Trasa H začíná v Hrabové na bývalé tramvajové konečné ve Ščučí (trasa C). Trasa vede po ul. Domovská jižním směrem a poté po ul. Poplužní k ul. Bělské. Bělskou ul. trasa H vchází do katastru Nové Bělé, překonává mostem ul. Místeckou a po ul. Hrabovské vede do Mitrovic. Od konečné autobusů trasa pokračuje po ul. Na Šancích, přičemž velká část tohoto úseku je vyhrazena pouze pěším a cyklistům. Trasa po ul. Želivského a Mitrovické míří ke křižovatce u Balcara a na ul. Ječmínkovu (úsek je v každém směru průjezdný jinou trasou kvůli zajištění bezpečnosti cyklistů v nepřehledné křižovatce U Balcara). Po ul. Ječmínkově vede trasa do Staré Bělé ke koupališti (viz trasa B) a dále míří po ul. U Sochy, Mitrovická, Potoky, Smyčkova a Do Svahu nad Starou Bělou, kde je za vodojemy stočena podél lesa do Krmelína a vede na ul. U Paleska, kde se napojuje na trasu B (možnost pokračování do centra obce).

TRASA CH: Martinov - Poruba - Plesná

Nově vybudovaná trasa CH začíná u koliby Na Mlýnku v blízkosti křižovatky ulic 17. listopadu a Průběžné napojením na cyklistickou trasu D. Trasa kříží ul. 17. listopadu a vede údolím Plesenského potoka, překračuje nově zřízenou lávkou tok a stoupá vzhůru lesem k hájovně. Odtud vede trasa po vrstevnici k ul. Vlnité, kde se v křižovatce s ul. K. Svobody napojuje na stávající trasu M.

TRASA I: Polanka n/O - Stará Bělá, Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice

Popisovaný úsek trasy začíná na hranici Klimkovic a Polanky v blízkosti restaurace Verdun (na klimkovické straně propojení po ul. Hraniční na trasu 6011 vedoucí přes Olbramice a Bílovec do Studénky). Trasa I vede po záhumenní cestě zrekonstruované v severní části tohoto cípu Polanky a po ul. Skotnice a Na Rybníčku míří ke středu obce. Po ul. Janovské a J. Šámala vede trasa opět na severní záhumenní cestu (ul. Za Humny) a napojuje se na Jantarovou stezku. Po krátkém souběhu trasa pokračuje ul. Úzkou a Obloukovou (pozor v opačném směru je jiný průběh trasy) k ul. K Pile, odkud trasa vede po ul. 1. Května na Honculu. Dokončen byl dělený úsek cyklistické stezky od železniční zastávky Polanka nad Odrou k mostu přes Odru. Přes most vchází trasa do Staré Bělé, další pokračování se plánuje. V posledním úseku je nutno věnovat jízdě zejména v letních měsících zvýšenou pozornost (hrozí kolize pěších, cyklistické a motorové dopravy).

TRASA J: Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice - Šenov

Je vyznačen úsek trasy J po ul. Koněvově, Stromovka, Michálkovické a Pikartské, které naváže na realizovaný úsek od hranice městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice v blízkosti VVUÚ. Trasa vede po ul. Radvanické a Rokycanově k ul. Vrchlického a Těšínské (v opačném směru vede trasa ul. Dalimilovou). Od rondelu v Radvanicích se trasa stáčí k ul. Na Hrázkách a podél ul. Rudné vede trasa do dolní části Bartovic. Ul. Bartovickou a Nad Lučinou míří trasa ke křižovatce s trasou K u statku v Bartovicích. Po ul. U Statku vede trasa na katastr Šenova, kde je možné buď pokračování zpět k bývalému koupališti v Bartovicích po ul. Na Hrázkách nebo po ul. Vráclavské k městskému úřadu v Šenově, kde se nachází křížení s trasou 6063 (směr Petřvald, Václavovice).

TRASA K: Bartovice - Radvanice - Petřvald

Trasa K má svůj počátek v křižovatce ulic Pod Tratí a Na Pasekách v lokalitě Václavek v Bartovicích. Do tohoto bodu se cyklista může dostat např. od železniční stanice v Bartovicích po trase 6064. Trasa K vede ul. U Důlňáku, Šenovskou a Pod Bažantnicí ke statku, odkud je při dobrém počasí pěkný výhled na Beskydy. Ul. Dvorovou a Za Ještěrkou směřuje trasa k Bartovickému lesu, do nějž vchází po ul. U Pramenů a Majovského. Lesní cestou míří trasa k vyústění na ul. Šmídovu a kolem areálu bývalého dolu Fučík III přechází na území Petřvaldu, odkud je značená místním značením písmenem "A" až do Orlové.

TRASA L: Hošťálkovice - Mar.Hory - Nová Ves

Značený úsek trasy L začíná na křižovatce ulic Hlavní a Petřkovická u hřbitova v Hošťálkovicích, kde navazuje na úsek trasy Z od Třebovic. Trasa sjíždí po ul. Hlavní do dolní části obvodu, v opačném směru vede trasa po ul. Rynky (jednosměrné komunikace). Z ul. Hlavní míří trasa na lávku přes Odru na území obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zde se trasa stáčí a proti toku řeky vede po pravém břehu nejprve po panelové cestě k soutoku Opavy a Odry v Nové Vsi. Trasa je značena po živičné komunikaci ke křižovatce ulic U Hrůbků a U Boříka, odkud lze pokračovat po trase M do Svinova.

TRASA M: Centrum - Mariánské Hory, Poruba - Plesná, Svinov - Dubí - Nová Ves

Souvisle zprovozněný úsek trasy M vede od Krajského úřadu podél tř. 28. Října k Domu energetiky a dále směrem na Hulváky. Trasa pokračuje řízeným přejezdem a po ulici Výstavní, Fr. Šrámka, vnitroblokem k objektu Dalkie a dále přes ul. 1. máje po vozovkách komunikací ul. Cottonové, Daliborově, Kopaniny, Tilschové a Kremličkově. Dále je nutno překřížit frekventovanou ul. Železárenskou a trasa pokračuje po ul. Matrosovově a Žákovské směrem k Hulváckému kopci.

TRASA N: Zábřeh - Hrabůvka, Shopping Park - Dubí - Svinov

V provozu je úsek vedený po vozovkách místních komunikací a společná stezka přes ul. Horní. Začátek úseku je situován do křižovatky s trasou B u Bělského lesa, odkud trasa vede po ul. Čujkovově ke světelně řízené křižovatce a dále po ul. U Lesa. Na křižovatce s ul. Podhájí, kde je možné odbočení na trasu A, se trasa stáčí do ul. Cholevovy. Na začátku této ulice vede trasa jako dělená stezka pro chodce a cyklisty, dále pokračuje ve vozovce (pozor na zpomalovací prahy). Ulici Horní trasa překonává jako společná stezka pro pěší a cyklisty a dále pokračuje převážně jako stezka dělená na část pro chodce a část pro cyklisty přes parkoviště u polikliniky a dále vnitroblokem podél ul. Dr. Martínka až k pochodu u zastávky Hrabůvka kostel, kde je trasa navázána na trasu C.

TRASA O: Přívoz

Z trasy B od ul. Muglinovské je napojena škola na Gebauerově ulici a dětské dopravní hřiště na ul. Orebitské. Ul. Muglinovská je křížena přejezdem se semaforem pro cyklisty, přes křižovatky jsou zpomalovací prahy.

TRASA P: Hrabová - Hrabová,statek, Vítkovice - Moravská Ostrava, Lhotka - Bobrovníky, Hrabová - prům. zóna

Tento úsek trasy P začíná na křižovatce ulice Bělské a trasy H v Hrabové nedaleko u mostku přes potok Ščučí, podél areálu koňských výběhů vede trasa směrem jižním k nádržím Pilíky, kde se otáčí na východ a po překročení ul.Paskovské vede k areálu statku v Hrabové. Zde je trasa dočasně ukončena, ve výhledu by měla pokračovat k lávce přes řeku Ostravici do Vratimova (napojení na trasu do Beskyd).

TRASA Q: Poruba - Martinov, Petřkovice - Nordpól

Trasa je zprovozněna podél ul. Průběžné jako společná stezka pro pěší a cyklisty. Pouze počáteční úsek od vyústění trasy M z Plesné po ul. O. Synka je veden po vozovce (pozor na vyjíždění autobusů ze zastávek). Možné napojení na trasy D a T. Z ul. Průběžné trasa pokračuje podél ul. Martinovské jako stezka pro cyklisty až k ul. Na Hrázi a po této komunikaci přes tramvajový přejezd, vlečkový a železniční přejezd až k ul. U Opavice, kde se napojuje na Jantarovou stezku.

TRASA R: Polanka nad Odrou - Jistebník

Z důvodu ochrany Chráněné krajinné oblasti Poodří byl vyznačen úsek trasy R mezi železniční zastávkou Polanka nad Odrou a jistebnickým rybníkem Podhorník. Od zastávky lze využít úsek trasy I k autobusové zastávce Dolní Polanka. Naproti obchodu se trasa stáčí do ul. K Pile, po které vede směrem jižním do podjezdu pod trať ČD. Značený úsek trasy R pak vede nádhernou krajinou kolem rybníků k rozcestí s trasou A u objektu svazu rybářů. Další pokračování na hranici města vede lužním lesem a trasa je ukončena na hrázi rybníka Podhorník, dále lze pokračovat po červené turistické značce k nádraží v Jistebníku, kde je napojení na Jantarovou stezku.

TRASA S: Nová Ves

Krátký úsek trasy v Nové Vsi je veden od soutoku Opavy s Odrou (trasa L) po ul. Západní, Chemické, podchodem pod tratí ČD a po bývalé ul. Dusíkárenské k vodárně.

TRASA T: Martinov - Poruba - Třebovice

Dokončený úsek trasy T vede od úřadu městského obvodu Martinov, kde se napojuje na trasu D, podél ul. Martinovské, k ul. Na Svobodě. Zde je vybudována cykl.stezka k ul. Průběžné a dále na území Poruby podél Martinovské k ul. B. Nikodéma, zde trasa překračuje ul. Martinovskou a celé propojení podél východní strany této ulice míří do Třebovic až po ul. Třebovickou včetně napojení místní komunikace.

TRASA U: Dubina - Interspar, Zábřeh, vodárna - Odra, Krmelín - Nová Bělá, Hrabová prům. zóna

V provozu je krátký úsek společné stezky pro pěší a cyklisty podél ul. Františka Formana spojující sídliště Dubina se supermarketem Interspar.

TRASA V: Heřmanice - Michálkovice

Trasa V je vedena po vozovce ul. Vrbické od prostoru Heřmanických rybníků (začátek v křižovatce s ul. Orlovskou) přes centrum Heřmanic (napojení na trasu F) až na hranici Michálkovic (křižovatka s ul. Košickou). Dokončeno bylo pokračování po ul. Briketářské k bývalé točně autobusů s průchodem po stezce pro chodce a cyklisty k průjezdu pod Báňskou dráhou a dále po ul. Čs. armády k trolejbusovému obratišti u areálu Průmyslového muzea na dole Michal, ve výhledu se počítá s odbočkou přes Rychvald do Petřvaldu.

TRASA W: Krásné Pole - Poruba, Poruba - Svinov, nádraží Vítkovice - Vítkovice

Úsek trasy, který je v provozu, je veden prostředkem Hlavní třídy od ul. 17. listopadu (horní konec) až po ul. Francouzskou (křižovatka s trasou D) jako společná stezka pro pěší a cyklisty dělená na část cyklistickou a pěší. Po překřížení ul. Francouzské trasa W pokračuje na V. stavební obvod Poruby (opět jako společná stezka) a po vozovce ul. Ukrajinské míří k napojení Jantarové stezky ve Svinově.

TRASA X: Poruba - Pustkovec

K dispozici je pouze izolovaný úsek trasy mezi VII. stavebním obvodem Poruby (ul. B. Nikodéma) a ulicí Pustkoveckou.

TRASA Y: Zábřeh - Bělský les

Krátký úsek trasy je v provozu mezi trasou A a restaurací Koliba v Bělském lese.

TRASA Z: Hošťálkovice

Jediný úsek je vyznačen mezi trasou G a hřbitovem v Hošťálkovicích po ul. Výhledy.

TRASA 5 - JANTAROVÁ STEZKA

Tato trasa je součástí mezinárodní sítě cyklistických tras EUROVELO. Vede na území České republiky tzv.Moravskou branou od Rakouska až po Polsko. Do Ostravy vstupuje trasa polní cestou od nádraží v Jistebníku a po ul. Hraničky míří k restauraci a sportovnímu areálu u Dělnického domu v Polance nad Odrou. Po krátkém úseku na ul. 1. května míří trasa opět na sever po komunikaci s častými výtluky do Přemyšova (jeďte opatrně), kde jede objízdnou trasou po ul. U Olší na ul. Polaneckou, po níž míří do centra Svinova. Zde je trasa vedena jako samostatná stezka po ul. Bílovecké s odbočkou k nádraží Svinov. Cyklista může proto u školy odbočit a sledovat dále Jantarovou stezku, jet po ul. Makarenkově, Stanislavského, Mičurinově a Sabinově do Poruby. Zde je možno odbočit na trasu W nebo pokračovat po ul. Mongolské k světelně řízenému přechodu přes ul. Opavskou. U autoservisu na ul. Třebovické vchází trasa na území Třebovic a směřuje k úřadu městského obvodu. Před úřadem trasa odbočuje na ul. 5. Května a sjíždí k trati ČD. Před železničním přejezdem trasa zatáčí do ul. Na Heleně a vjíždí do podjezdu pod tratí a dále po vozovce k odpočívce. U odpočívky je možnost odbočit na trasu G. Trasa Jantarové stezky dále kolem nádraží Třebovice vede zúženým prostorem sezónní restaurace u řeky Opavy a podél zahrádkářských kolonií vjíždí do Martinova a po levém břehu sleduje tok řeky Opavy až do Děhylova.

TRASA 6064 - Vratimov - Bartovice - Šenov - Havířov

Na tuto trasu je možné se napojit u jezu v Hrabové na ul. Mostní (konec městské trasy C). Trasa vede nejprve podél Ostravice, prochází kolem vratimovského nádraží, přes centrum Vratimova a dále přes Popinec a les Důlňák vstupuje do Bartovic na ul. U Důlňáku. Podél bartovického nádraží vede trasa ke křižovatce tras na ul. Na Pasekách, kde je možno odbočit jak na městskou trasu K do Petřvaldu nebo na trasu 6066 do Řepiště. Vlastní trasa 6064 pokračuje přes Horní Datyni do Šenova, kde se napojuje na trasu 6063 a dále do Havířova - Dolní Datyně (napojení na trasu 56 - cyklookruh Těšínským Slezskem).

TRASA 6109 - Antošovice - Bohumín

Na severním konci trasy G v Antošovicích je možné pokračovat po ul. Lopuchové podél severního bývalého štěrkoviště, využívaného dnes ke koupání, na lávku do Pudlova. Za Odrou vede trasa po místních komunikacích a silnicích až na hraniční přechod v Bohumíně, kde je začátek cyklotras Euroregionu Těšínské Slezsko. Přímo u lávky přes Odru naleznete mapu se všemi trasami tohoto projektu.

TRASA 6200 - Velká Polom - Plesná - Dobroslavice

Trasa vede po silnici spojující Velkou Polom s Plesnou (ul. 26. dubna). Trasa navazuje na cyklotrasu M v centru Plesné a pokračuje dále ul. Dobroslavickou.

Poznámka: Trasy jsou budovány postupně, proto některé trasy mají více realizovaných úseků


Sportovní vyžití v Ostravě

Chcete si svou návštěvu Ostravy zpestřit nevšedními sportovními zážitky nebo si jen tak zatrénovat, abyste nevyšli z formy? K dispozici máte rozsáhlou nabídku sportovišť. Město poskytuje široké rekreační a sportovní zázemí v podobě stovek hřišť a tělocvičen, několika otevřených i krytých stadionů, bazénů i koupališť.

Jednou z dominant Ostravy je budova ČEZ ARÉNY. Tato víceúčelová hala o kapacitě až 12 500 návštěvníků je místem konání mnoha vrcholových sportovních evropských i světových šampionátů (v ledním hokeji, házené, vzpírání, tenise - prestižní turnaj Davis Cup, krasobruslení, kulturistice atd.) i velkých koncertů a výstav. Zároveň je i domácí arénou týmu HC Vítkovice Steel.

Pravidelným účastníkem evropských fotbalových pohárů je klub FC Baník Ostrava, hrající na stadionu Bazaly. O kvalitě areálu Městského stadionu svědčí každoročně pořádaný mezinárodní lehkoatletický mítink Zlatá tretra Ostrava, jehož účastnící těší skvělými výkony.

Výborné podmínky pro nadšence tenisu i jiných sportů nabízejí zdejší antuková hřiště, tenisové kurty či kryté tenisové haly a další sportoviště. Vedle tenisových kurtů jsou v Ostravě k dispozici kurty na badminton, hřiště pro squash, házenou, volejbal či košíkovou a další hry, skateboardová hřiště i střelnice. Chcete si zacvičit aerobic, jógu či posílit svaly ve fitness centru, zahrát kuželky či bowling? Ani to není problém. Moderní zázemí pro všechny tyto sporty a mnoho dalších zde rovněž najdete.

Hráči golfu, kteří pro svůj koníček potřebují dokonale upravený a na prostor náročnější terén, mohou zamířit na hřiště v zámeckém parku v Šilheřovicích či na vzdálenější hřiště v Ostravici, Čeladné a Ropici. Tato golfová hřiště jsou sdružena pod organizací Moravia golf services (viz www.moraviagolf.com) a dosahují mistrovských parametrů. Na designu Prosper Golf Resortu Čeladná se například podílel patnáctinásobný vítěz turnajů European PGA Tour Miguel Ángel Jiménez. Přibližně 10 km od Ostravy se také nachází velmi oblíbené hřiště v Kravařích. Procházka v zeleni příjemně osvěží a pročistí mysl od shonu všedních dní.

Nejkrásnější rozhled je prý z hřbetu koně. Ani o tuto možnost nebudete v Ostravě ochuzeni. Jedinečné okamžiky z jízdy na těchto krásných ušlechtilých zvířatech si odnese každý, kdo navštíví některý z jezdeckých klubů. Za nepříznivého počasí se jízdy konají v krytých halách, v opačném případě na kolbištích či dle přání zákazníka v blízkém okolí klubů. Přímo předurčena k projížďce je např. krajina podél řeky Odry. Zajezdit si mohou jak začátečníci, tak pokročilí. Trénink vedou odborníci s jezdeckou licencí i cvičitelskou zkouškou. Na děti čekají poníci a v letním období jsou pro ně pořádány tábory s výukou jízdy na koních. V areálech často naleznete prodejny jezdeckých potřeb s širokým sortimentem zboží.

Ostrava přitahuje návštěvníky i bohatou nabídkou letní rekreace, k níž neodmyslitelně patří koupání a vodní sporty. Největším zařízením svého druhu ve střední Evropě je letní koupaliště v Ostravě-Porubě. Celkovou rozlohou vodní plochy 41 200 m² připomíná spíše malou přehradu a za slunečného počasí si zde koupání užívá až 15 tis. návštěvníků. Obří tobogán, skluzavky, skokanské můstky i dětské skluzavky jsou velkým lákadlem. Návštěvníci se zde mohou věnovat celé řadě sportovních aktivit. Pro děti jsou připravena pískoviště s atrakcemi, dřevěný hrad i nafukovací skákadla. Osvěžení v podobě výtečných koktejlů nabízejí tropico bary a další stravovací zařízení.

Příležitost zaplavat si i v zimních měsících poskytují kryté bazény. Vyhledávaným cílem dětí i dospělých je krytý padesátimetrový bazén v Ostravě-Porubě, nabízející rovněž služby masérů, uhličité koupele či komfortní sauny a další krytá koupaliště.

V rámci příměstské rekreace je ke koupání často využíván areál Hlučínského jezera. Toto přírodní jezero je ideálním místem zejména pro vodní lyžování, windsurfing, projížďky na loďkách, ale také rybolov. Každoročně se zde pořádají letní show s ostravskými rádii, rybářské závody a další zajímavé akce. Dalšími z vodních ploch jsou trošku vzdálenější Těrlická a Žermanická přehrada, rovněž časté cíle milovníků vodních sportů.

V zimních měsících jsou pro sportuchtivé zájemce připravena lyžařská střediska. Sportovní areál Skalka v Ostravě-Porubě nabízí dvě sjezdovky s nově vybudovaným moderním zasněžovacím systémem, zajišťujícím dobré sněhové podmínky po celou zimní sezónu. K dispozici je dětský vlek, pro začátečníky lyžařská a snowboardová škola či nově vybudovaný 3 km běžecký okruh. Dalším střediskem je Ski areál Vaňkův kopec nedaleko Ostravy v obci Horní Lhota se třemi vleky pro všechny kategorie lyžařů, včetně těch nejmenších. Samozřejmostí je noční lyžování, zasněžování a půjčovna lyží a snowboardů včetně lyžařské školy. Výhoda obou areálů spočívá i ve snadné dostupnosti městskou hromadnou dopravou.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Ostrava

Počasí meteostanice Ostrava - Martinov

Vzdálenost meteostanice od obce Ostrava: 7 km

Poslední data: 18.7.2018 18:51

Umístění: 250 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Ostrava - Martinov

Teplota
16,2
°C
Zdánlivá teplota
15,8
°C
Rosný bod
15,2
°C
Vlhkost
95,0
%
Denní srážky
11,4
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1011,9
hPa
Směr větru
S
Rychlost větru
3,1
m/s
Nárazový vítr
4,2
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Ostrava - Martinov

Dnes
16/18
°C
Zítra
13/18
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Ostrava se také nachází

Antošovice

Antošovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Bartovice

Bartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Bělský Les

Bělský Les

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Bobrovníky

Bobrovníky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Děhylov

Děhylov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 735

/
Dubina

Dubina

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Heřmanice

Heřmanice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Hlučín

Hlučín

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 14 109

/
Horní Datyně

Horní Datyně

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Hošťálkovice

Hošťálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 650

/
Hošťálkovice

Hošťálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Hrabová

Hrabová

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 3 777

/
Hrabová

Hrabová

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Hrabůvka

Hrabůvka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Hrušov

Hrušov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Hulváky

Hulváky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/
Koblov

Koblov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Kunčice

Kunčice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Kunčičky

Kunčičky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 353

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Ludgeřovice

Ludgeřovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 4 878

/ /
Mariánské Hory a Hulváky

Mariánské Hory a Hulváky

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (SZ)
Počet obyvatel: 11 858

/
Markvartovice

Markvartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 2 008

/
Martinov

Martinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 151

/
Martinov

Martinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Michálkovice

Michálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 3 394

/
Michálkovice

Michálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (V)

/ /
Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (SV)
Počet obyvatel: 36 881

/
Muglinov

Muglinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Nová Bělá

Nová Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 2 057

/
Nová Bělá

Nová Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 714

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Ostrava-Jih

Ostrava-Jih

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 101 846

/
Petřkovice

Petřkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 3 161

/
Petřkovice

Petřkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Petřvald

Petřvald

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 7 252

/
Plesná

Plesná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 449

/
Plesná

Plesná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Polanka nad Odrou

Polanka nad Odrou

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 4 991

/ /
Poruba

Poruba

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 64 385

/
Poruba

Poruba

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Přívoz

Přívoz

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Proskovice

Proskovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 227

/
Proskovice

Proskovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Pudlov

Pudlov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Pustkovec

Pustkovec

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 1 284

/
Pustkovec

Pustkovec

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Radvanice

Radvanice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Radvanice a Bartovice

Radvanice a Bartovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 6 297

/
Rychvald

Rychvald

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 7 361

/
Šenov

Šenov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 6 395

/
Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 20 717

/
Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Stará Bělá

Stará Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 4 097

/
Stará Bělá

Stará Bělá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Svinov

Svinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 4 354

/
Svinov

Svinov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Třebovice

Třebovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 1 899

/
Třebovice

Třebovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Václavovice

Václavovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (JV)
Počet obyvatel: 7 705

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 1 km (JV)

/
Vratimov

Vratimov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 7 268

/
Vrbice

Vrbice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Vřesina

Vřesina

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 2 913

/
Výškovice

Výškovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Zábřeh

Zábřeh

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/ /
ZOO Ostrava

ZOO Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/ / / / / / / / /
Zámek Frýdek

Zámek Frýdek

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 16 km (J)

/ / / / / / /

Reklama
Víte že?

Arboretum Frýdek-Místek

Arboretum Frýdek-Místek je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Ostrava?

Arboretum vzniklo na ploše zhruba dvou hektarů v blízkosti nemocnice a hospice ve Frýdku-Místku. K vidění jsou celoročně kvetoucí záhony s modrými zvonky, žlutými hořci nebo podzimními astrami, bahenní rostliny, bylinky a léčivky,

Nejvyšším bodem v Moravskoslezském kraji je Praděd (1 491 m n.m.) v pohoří Jeseníky, nejnižším bodem je soutok řek Odry a Olše (195 m n.m.).

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Moravskoslezského kraje evidováno: 3 CHKO, 7 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 68 přírodních památek a 76 přírodních rezervací?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Ke dni 31.12.2016 měl Moravskoslezský kraj rozlohu 5 430 km2 a hustota osídlení činila 223 obyvatel na 1 km2?

UNESCO - Olomouc

UNESCO - Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 77 km od obce Ostrava?

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 49 km od obce Ostrava?

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou v Hranickém krasu. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Ostrava snížil o 7 584?

Rozhledny v ČR

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Ostrava jsou: Nováková (779x), Novák (726x), Konečná (415x), Svobodová (412x), Sýkorová (404x), Svoboda (380x), Konečný (380x), Sýkora (374x), Němcová (366x), Holubová (356x), Holub (341x), Novotná (339x), Novotný (328x), Kučera (328x), Horváth (327x)?

Nejčastější jména ve správním obvodu Ostrava jsou: Petr (8 889x), Jiří (8 607x), Jan (8 062x), Jana (7 459x), Tomáš (6 581x), Martin (6 024x), Marie (5 775x), Pavel (5 477x), Eva (4 716x), Anna (4 370x), Miroslav (4 357x), Kateřina (4 219x), Jaroslav (3 927x), Hana (3 739x), Lucie (3 726x)?

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Dnes má svátek Drahomíra a ve správním obvodu obce Ostrava se toto jméno vyskytuje přibližně 661x?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Ostrava-Jih

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Ostrava-Jih s 101 846 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 3 km?

Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na území tří původních obcí – Zábřeh nad Odrou, Výškovice, Hrabůvka a tvoří ho ještě další dvě části – sídliště Dubina a Bělský Les.

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové je ve vzdušné vzdálenosti 130 km od obce Ostrava?

Rotunda sv. Kateřiny, kterou najdeme na okraji města Česká Třebová směrem na Skuhorv, pochází zřejmě z počátku 13. století.

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Ke dni 31.12.2016 žilo v Moravskoslezském kraji 1 209 879 obyvatel, z toho 593 064 mužů a 616 815 žen?

Rozhledna Bolt Tower

Bolt Tower se nachází v Ostravě – oblast Dolních Vítkovic (vysoká pec č. 1, VP1). Pojmenovaná je po jamajském sprinterovi Usainu Boltovi, který ji krátce po uvedení do provozu v roce 2015 navštívil. Vyhlídková plošina je ve výšce 71 m a lze z ní vidět Vítkovice,

Ke dni 31.12.2016 bylo v Moravskoslezském kraji 300 obcí, z toho se statutem města 42?

Název obce Ostrava se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Reklama