Obecní znak
Základní informace
Kraj:Liberecký
Okres:Semily
Správní obvod:Semily
GPS souřadnice:50.685589N, 15.401525E
Nadmořská výška:692 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1352 (666 let)
Katastrální výměra:2 066 ha
Počet obyvatel:1 287
PSČ:512 11
Adresa URL:www.vysokenadjizerou.cz

Části obce Vysoké nad Jizerou: Helkovice, Horní Tříč, Sklenařice, Stará Ves

Historie obce Vysoké nad Jizerou

Doba, o níž nemáme písemných zpráv, končí v tomto horském kraji poměrně pozdě, až počátkem 14. století. Pravěké osídlení Vysocka nemůžeme předpokládat. Horská, kdysi hustě zalesněná krajina s nedostatkem úrodné půdy v drsném klimatu neměla k tomu vhodné podmínky. Nezachovaly se též po něm žádné přesvědčivé stopy.

Osídlení v době knížecí, připomínají podle amatérských archeologů, Viléma Vaníčka a Jana Zemana (bratra Antala Staška), názvy kopců v širokém okolí: Strážník, Varta, Vartiště. Nejblíže Vysokému je Stráž mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou. Z nich měl ohni varovat před nepřítelem „branný lid k tomu zde usazený". Ohňové poselství mohlo odtud dospět přes Kozákov do nitra Čech. Pohřebišti těchto strážců hranic jsou prý „hrobky", hromady kamení v okolí skal, připomínající svými jmény dávné pohanské kulty (Smutná, Na krchově, Hroby, Čertova skála, Žalov). Ve Vysokém na cestě k Nístějce a ve Sklenařicích jsou místa zvaná Pohaniště. Oficiální archeologie tuto teorii, publikovanou roku 1939 v brožuře „Na stráži", odmítá, aniž by ji přesvědčivě vyvrátila.

Pozdní středověk

Doba posledních Přemyslovců, Lucemburků, husitské revoluce a vlády krále Jiřího. Sem spadá historicky doložený počátek osídlení naší krajiny i počátky města.

Pověst o založení města Vysokého připisuje zásluhu uhlíři Havlasu Pavlatovi, který ochočil medvěda, dovedl jej na pražský dvůr a byl panovníkem odměněn krajinou nad Jizerou, kde založil hrad Nístějku a město, které pro jeho polohu nazval Vysoké. Pověst praví takto: Pavlata, vysocký měšťan a kostelník, před svou smrtí, údajně stopatnáctiletý, pronesl roku 1500 ke svým synům proroctví o příštích osudech země České. Zachovalo se v zápisech ze 17. století. Podle nich medvěda chytil a ochočil v zimě v rokytnických lesích, kde pálil milíře. Dovedl ho do Prahy a byl odměněn králem Jiřím.

Vysoká, patrně ještě ves, je uvedena v popise arcidiecéze pražské z let 1344 - 1350 za Arnošta z Pardubic. Její plebánie (fara) patřila k děkanátu turnovskému v archidiakonátu boleslavskému. Pod jménem „Wysoka" je zaznamenána roku 1352 v registrech papežských desátků, kterých platila čtyři groše.

Vysoké jako město (Alta civitas) se jednoznačně objevuje až v pondělí 4. srpna roku 1354 (první písemně doložená zmínka). Při založení dostalo město jistě určitá privilegia, zejména právo trhů, správní, soudní a i hrdelní pravomoc. Vrchnost, která město založila, a panovníka, který udělil městu jeho práva, s jistotou neznáme.

První známou vrchností jsou však páni z Waldsteina, kterým město snad sloužilo jako hospodářské středisko zboží hradu zvaného Nístějka. Přes vysocké návrší nad řekou Jizerou vedly podle předpokladů turnovského archeologa PhDr. Jana Prostředníka, PhD. již stezky lidí mladší doby kamenné, což zakládá na časovém určení původu nálezů ze Staré Vsi. Důležité spojení přes Krkonoše dokládá i nález pokladu pražských grošů v Horní Tříči i zanesení cest v některých starých mapách Čech.

Nístějka, hrádek na skalnatém ostrohu nad vtokem vysockého potoka do Jizery, byl postaven někdy v polovině 14. století asi Hynkem či Jindřichem z Valdštejna, když si s bratrem Zdeňkem rozdělili panství štěpanické. K Nístějce příslušelo území farnosti vysoké s nynějším Paseckem, území farnosti roprachtické a snad i olešnické. Na vysockém katastru, nad Nístějkou, jsou tzv. Nivy, pozemky, které patrně patřily k poplužnímu dvoru, dodávajícímu obyvatelům hradu čerstvé potraviny. Po Valdštejnských, jejichž jména se dovídáme, když jako patroni vysockého kostela prezentovali jeho plebány, vládli na Nístějce v letech 1390 - 1422 Vartemberkové, po nich do roku 1459 páni z Jenštejna. Krátce ji držel jako odúmrť král Jiří Poděbradský. Po roce 1460 bylo nístějské zboží připojeno k Navarovu, když hrad předtím asi vyhořel. Roku 1519 se připomíná jako „zámek pustý".

Poklad - 561 pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, vyoraný roku 1946 na Kamenci ve Tříči nedaleko cesty z Vysokého do Krkonoš, je dokladem stáří této cesty do hor. Podle složení je jeho ukrytí odhadováno k roku 1330. Je vystaven v historické expozici Národního muzea na Pražském hradě.

Sklářství má na Vysocku dávnou historii. Podle zápisu v Nejstarší knize Starého Města Pražského se roku 1376 zavázal Mikuláš Quaysser, sklář z Vysokého, že dodá Hanušovi z Hlohova dvaatřicet set skel (patrně okenních terčů). Je to nejstarší zpráva o českém sklářství uvádějící jméno skláře. Nedávno se podařilo přijít ve Vysokém na stopu sklářské hutě: archeologický výzkum rozhodne, jde-li o huť Quaysserovou. Sklárna se patrně časem přestěhovala za dřevem na sever od Vysokého, kde při ní vznikla ves Sklenařice. Roku 1957 byly zde odkryty zbytky sklářské pece a nálezy datovány do 15. století.

Nejstarší památka Vysokého je polychromovaná dřevěná socha Madony v kostele sv. Kateřiny, kde přestála požár roku 1834 a byla svědkem více než šesti století jeho historie. Vysocký rodák, historik umění Dr. Vincenc Kramář (1877 - 1960), ředitel Státní sbírky starého umění, zařídil její restaurování a určil původ do první poloviny 14. století.

Do Bílé Hory 1620

Doba Jagellonců a prvních Habsburků na českém trůně. Tehdy se Vysoké stalo hospodářským centrem navarovského panství a zejména za Smiřických vzkvétalo.

Navarov, hrad na skalním ostrohu nad vtokem zlatoolešnického potoka Zlatníku do Kamenice, se poprvé připomíná roku 1380 jako majetek Jindřicha z Valdštejna. Byl sídlem panství, ke kterému bylo po roce 1460 připojeno zboží nístějské s Vysockým, Sklenařicemi, Starou Vsí a Tříčí. Helkovice k němu patřily asi od počátku své existence. Vysoké se stalo jeho tržním střediskem. Majitelé Navarova, kterými byli v době připojení Nístějky Zajícové z Hazenburka, se rychle střídali, až roku 1515 jej získali Smiřičtí ze Smiřic. Ti se dobrým hospodařením stali jednou z nejbohatších rodin v Čechách.

Městský znak Vysokého, pocházející až z konce 16. století, znázorňuje muže, který kopím bodá vztyčeného medvěda. Privilegium na znak se nezachovalo, podobně jako ve většině okolních měst. Velká městská pečeť s tímto znakem nese letopočet 1592, což je asi rok udělení znaku. Jeho námět připomíná pověst o bájném Havlasu Pavlatovi.
[editovat] Třicetiletá válka 1618 - 1648

Pro odlehlou polohu a poměrnou chudobu, která nelákala rabující vojáky, netrpělo město a jeho okolí tolik přímými zásahy války jako města okolní. Jeho obyvatelům však přinášela mnohá utrpení.

Statky Smiřických získal roku 1623 Albrecht z Valdštejna, po dobu svého života, do roku 1634 je uchránil před drancováním nepřátel i císařských armád.

Kniha pamětí aneb Registra města Vysokého pod Krkonoši a nad Jizerou byla založena za primasa Jiříka Patočky roku 1629, neboť: „Každou věc potřebnou má člověk poznamenati, neb čas přijde, že ji bude potřebovati. Kdyby to nechtěl tak udělati, potom by neměl z čeho dokázati". Zápisy počínají soupisem obecních příjmů. Roku 1630 je v nich první zmínka o vysockém učiteli rektoru Janovi a jeho platu. Uprostřed třicetileté války, 1635, je zápis o velkém trhu ve Vysokém, na který přišlo mnoho kupujících a bylo přihnáno nebývalé množství dobytka.

Konec války - rok 1648 zastihl hraběte Mikuláše Desfours v Praze na Malé Straně ve švédském zajetí. Za to, že ho poddaní od Švédů vyplatili, slevil jim roku 1650 asi polovinu úroční dávky ovsa. Týkalo se to okolních vesnic, město Vysoké patrně nemělo takovou povinnost.

Od poloviny 17. stol. do poloviny 18. stol.

Doba vítězného absolutismu, rekatolizace a utužení nevolnictví - doba baroka.

Seznam poddaných z roku 1651, sestavovaný na každém panství pro protireformační komisi, obsahuje jména hospodářů, jejich manželek, dětí nad šest let a čeládky s údaji o jejich věku, a zda jsou katolíky nebo je naděje na jejich obrácení. Seznam je zachován pro městečko Vysoké (68 osob) i rychtu vysockou, ke které tehdy patřila Tříč, Stará Ves, Sklenařice a Makov, základ pozdějších Pasek (157 osob). Z roku 1654 pochází tzv. berní rula, obsahující soupis všech poddaných, jejich pozemkového majetku, dobytka, potahů i seznam provozovaných živností. Ve Vysokém byly tehdy pusté grunty Krejčovský a Štětinovský, další byly ve Tříči, Staré Vsi a Sklenařicích. Jejich majitelé patrně sběhli pro víru.

Rekatolizace narážela v těchto končinách na značné překážky, jak si stěžuje hrabě Mikuláš Desfours v závěru seznamu poddaných podle víry z roku 1651: „Co se licí nekatolických dotýče...zdali jaká naděje k zapsání jich (jako katolíků)... jest věc nemožná, poněvadž při těch horách lidé valně zhovadilí a téměř jako dravci jsou..." Roku 1656 zaznamenán je ve Vysokém prodej chalupy uprchlého pro víru. V seznamu nekajících, kteří nechodili ke zpovědi, je v letech 1682 - 1683 zaznamenáno 15 osob ze Sklenařic, 13 ze Tříče a jen dvě z Vysokého. Ještě 1736 a 1737 byly vydány patenty „proti handlířům ze Saska, Vratislavi, Norimberka, donášejícím do Čech kacířské knihy".

Osvobození od roboty ruční i jízdné udělil městu Vysokému roku 1960 hrabě Mikuláš Desfours. Zůstaly však služby při honech a dosavadní dávky a platy.

Hrdelní právo města Vysokého bylo obnoveno popravou vykonanou 22. září 1690 na Jakubu Kroupovi, zloději a psanci zemském z Bozkova. Vysočtí si ho k tomu vyžádali od Semilských, jímž to nemělo „v ničem na újmu práva jejich bejti". Poprava oběšením byla vykonána na Šibeničním vrchu při staré cestě do Roprachtic, kde je socha Máří Magdalény. Roku 1707 byl obnoven pranýř. Ještě počátkem 19. století byli před dveře kostela stavěny osoby, které šidily délku příze.

Prospěch města měl na zřeteli zejména primas Mikuláš Nečásek. Roku 1700 došlo k obnově cechů zaniklých asi za třicetileté války. Obnoveny tehdy cechy řemesla krejčovského, ševcovského a osmi sdružených řemesel. Pekaři, mlynáři a pernikáři spojili se v cech roku 1713.

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Vysoké nad Jizerou

Počasí meteostanice Vrchlabí

Vzdálenost meteostanice od obce Vysoké nad Jizerou: 14 km

Poslední data: 18.12.2018 14:52

Umístění: 507 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Vrchlabí

Teplota
0,2
°C
Zdánlivá teplota
-2,0
°C
Rosný bod
-0,7
°C
Vlhkost
90,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1029,9
hPa
Směr větru
JZ
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Vrchlabí

Dnes
-1/1
°C
Zítra
-2/0
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Vysoké nad Jizerou se také nachází

Benešov u Semil

Benešov u Semil

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 857

/
Bítouchov

Bítouchov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Blansko

Blansko

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Bohdalovice

Bohdalovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Bohuňovsko

Bohuňovsko

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Bozkov

Bozkov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 575

/
Bratrouchov

Bratrouchov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Buřany

Buřany

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Bystrá nad Jizerou

Bystrá nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 119

/
Desná

Desná

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 3 077

/
Desná II

Desná II

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Dolní Dušnice

Dolní Dušnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Dolní Rokytnice

Dolní Rokytnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Dolní Sytová

Dolní Sytová

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Dolní Tříč

Dolní Tříč

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Držkov

Držkov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 586

/
Františkov

Františkov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Háje nad Jizerou

Háje nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 678

/
Haratice

Haratice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Harrachov

Harrachov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 1 385

/
Helkovice

Helkovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Hleďsebe

Hleďsebe

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Horní Dušnice

Horní Dušnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Horní Rokytnice

Horní Rokytnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Horní Sytová

Horní Sytová

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Horní Tříč

Horní Tříč

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 1 km (V)

/
Horská Kamenice

Horská Kamenice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Hradsko

Hradsko

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Hranice

Hranice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Jablonec nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 1 695

/
Jesenný

Jesenný

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 463

/
Jestřabí v Krkonoších

Jestřabí v Krkonoších

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 246

/
Jílové u Držkova

Jílové u Držkova

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 212

/
Jirkov

Jirkov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Končiny

Končiny

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Kořenov

Kořenov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 924

/
Křížlice

Křížlice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Loukov

Loukov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Loužnice

Loužnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 238

/
Malá Horka

Malá Horka

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Mýtiny

Mýtiny

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Návarov

Návarov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (S)
Počet obyvatel: 253

/
Peřimov

Peřimov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 254

/
Plavy

Plavy

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 1 026

/
Poniklá

Poniklá

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 1 128

/
Příchovice

Příchovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Příkrý

Příkrý

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 242

/
Radčice

Radčice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 174

/
Rejdice

Rejdice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 2 677

/
Rokytno

Rokytno

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Roprachtice

Roprachtice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 282

/
Roudnice

Roudnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Roztoky u Semil

Roztoky u Semil

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 107

/
Rybnice

Rybnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Rychlov

Rychlov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Ryžoviště

Ryžoviště

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Sklenařice

Sklenařice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 2 km (SZ)

/
Škodějov

Škodějov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Spálov

Spálov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Stanový

Stanový

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Stará Ves

Stará Ves

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/
Střevelná

Střevelná

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Stromkovice

Stromkovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Studenov

Studenov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Šumburk nad Desnou

Šumburk nad Desnou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Tanvald

Tanvald

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 6 169

/
Velké Hamry

Velké Hamry

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 2 623

/
Víchová nad Jizerou

Víchová nad Jizerou

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 930

/ /
Víchovská Lhota

Víchovská Lhota

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 358

/
Vlastiboř

Vlastiboř

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 122

/
Vojtěšice

Vojtěšice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Zákoutí

Zákoutí

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Zásada

Zásada

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 883

/
Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 486

/ / / / / / / / /
Skiareál Benecko

Skiareál Benecko

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 11 km (V)

/ / / / / /
Rozhledna Kozákov

Rozhledna Kozákov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 14 km (JZ)

/
Rozhledna Nisanka

Rozhledna Nisanka

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 14 km (Z)

/ / / / / /
Rozhledna Bramberk

Rozhledna Bramberk

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/
Rozhledna Kopanina

Rozhledna Kopanina

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 17 km (Z)

/
Rozhledna Dubecko

Rozhledna Dubecko

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 17 km (JZ)

/
Přehrada Mšeno

Přehrada Mšeno

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 17 km (Z)

/
Rozhledna Slovanka

Rozhledna Slovanka

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 17 km (SZ)

/ /
Dlaskův statek

Dlaskův statek

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 19 km (JZ)

/ / /

Reklama
Víte že?

UNESCO - Kutná Hora

UNESCO - Kutná Hora je ve vzdušné vzdálenosti 83 km od obce Vysoké nad Jizerou?

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Vysoké nad Jizerou snížil o 11?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Libereckého kraje evidováno: 1 národní park, 5 CHKO, 9 národních přírodních památek, 8 národních přírodních rezervací, 73 přírodních památek a 36 přírodních rezervací?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Arboretum Bukovina

Arboretum Bukovina je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Vysoké nad Jizerou?

Arboretum Bukovina u Hrubé skály (uváděno také jako Arboretum Hrubá Skála) je arboretum, které se nachází v okolí hájovny a samoty na Hruboskalské skalní plošině asi 1 km jihozápadně od obce Sedmihorky.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejvyšším bodem v Libereckém kraji je vrchol Kotel v Krkonoších (1 435 m n.m.), nejnižším bodem je hladina řeky Smědá (208 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území ČR.

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Aquapark Špindl

Aquapark Špindl je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Vysoké nad Jizerou?

Aqupark ve Špindlerově Mlýně nabízí příjemnou relaxaci v rekreačním a dětském bazénu se třemi tobogány včetně člunového tobogánu. K dispozici jsou malá i velká vířivka, divoká řeka, masážní trysky, aqua bike a další atrakce.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 268 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Název obce Vysoké nad Jizerou se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejčastější jména ve správním obvodu Semily jsou: Jiří (934x), Jan (703x), Jana (689x), Josef (572x), Petr (567x), Jaroslav (562x), Martin (477x), Pavel (475x), Marie (450x), Hana (438x), Tomáš (435x), Miroslav (411x), Eva (410x), Zdeněk (390x), Věra (373x)?

Rozhledna U Borovice

Rozhledna U Borovice je ve vzdušné vzdálenosti 3 km od obce Vysoké nad Jizerou?

Rozhledna U borovice stojí na kopci severozápadně od obce Roprachtice (z obce vede žlutá turistická trasa), vlevo od silnice č. 289 ze Semil do Vysokého nad Jizerou. Rozhledna byla slavnostně otevřena dne 17. listopadu 2009.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Libereckém kraji 440 636 obyvatel, z toho 216 556 mužů a 224 080 žen?

Dnes má svátek Miloslav a ve správním obvodu obce Semily se toto jméno vyskytuje přibližně 128x?

Ke dni 31.12.2016 měl Liberecký kraj rozlohu 3 163 km2 a hustota osídlení činila 139 obyvatel na 1 km2?

Ski areál Rejdice - Kořenov

Ski areál Rejdice - Kořenov je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Vysoké nad Jizerou?

Sportovní areál Rejdice nabízí výborné zázemí pro zimní i letní radovánky – ať už chcete jet na lyže, snowboard, kolo, školu v přírodě, ozdravný pobyt, nebo jednoduše na dovolenou.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Semily jsou: Novotný (138x), Novotná (113x), Nosek (86x), Nosková (83x), Nováková (74x), Stránská (71x), Novák (68x), Dolenská (67x), Dolenský (65x), Stránský (64x), Janata (63x), Malý (62x), Kučerová (62x), Zajíc (57x), Vojtíšek (56x)?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2017 bylo v Libereckém kraji evidováno 27 ha chmelnic, 1 404 ha ovocných sadů, 140 852 ha lesních pozemků a 4 819 ha vodních ploch?

Liberec

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Liberec s 99 519 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 26 km?

Město Liberec leží asi 91 km severovýchodně od Prahy a s hlavním městem ho spojuje R10 resp. R35. Liberec leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem. Liberec je statutárním městem a sídlem Libereckého kraje.

Reklama