Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Tachov
Správní obvod:Tachov
GPS souřadnice:49.711595N, 12.775163E
Nadmořská výška:472 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1263 (759 let)
Katastrální výměra:11 650 ha
Počet obyvatel:3 774
PSČ:348 02
Adresa URL:www.mubor.cz

Okolí a příroda Bor

Město Bor, ke kterému patří osady Muckov, Vysočany, Lužná, Doly, Ostrov, Nová Hospoda, Bezděkov, Damnov, Kurojedy, Málkovice, Holostřevy, Kosov, Borovany, Boječnice a Nový Dvůr, charakterizují i ráz krajiny tohoto území. Bor náleží do území tachovské brázdy s plochouparovinou, s nadmořskou výškou 480 - 510 m n.m., s poměrně drsným podnebím. Lesnatost je relativně velká, lesy jsou převážně borové. Většinu půdy zabírá orná půd.sou tu hodně zastoupeny rybníky v počtu čtrnácti různě velkých. Vodní toky jsou zastoupeny hlavně Výrovským potokem, který protéká městem kolem zámku a vlévá se do Úhlavky a po soutoku s ní se u Kladrub vlévá do řeky Mže.

Nelesní zeleň je zastoupena polními remízky, porosty stromů, které lemují silnice, dále jsou to zbytky alejí v polích a v neposlední řadě se na nelesní zeleni podílí rozptýlené stromy v obcích a významnou plochou zeleně je také zámecký a městský park.

Do kategorie památných alejí je zařazena alej jírovců u vesnice Muckov, alej dubů na okraji města podél silnice do Stráže, končící u hráze rybníka Obora, blízko Nového Dvora. Památným stromem je také Jírovec rostoucí za hřbitovní zdí na městském hřbitově.

Zajímavým útvarem na jižním okraji města je přírodně krajinný park rozkládající se na ploše necelých 40 ha. Park je tvořen skupinami i rozsáhlejšími porosty starých stromů, oddělených loučkami. V parku jsou i dva malé rybníky spojené potůčky.

Nedílnou součástí přírody okolí města Boru jsou živočichové, kterým je z hlediska ochrany přírody věnována určitá ochrana. Z kriticky ohrožených druhů plazů se jedná o Zmiji obecnou (Vipera berus), která se vyskytuje na jižních svazích původních luk, nehojně na celém území.

Zástupcem kriticky ohrožených ptáků je Břehouš černoocasý (Limosa limosa), kterého můžeme vzácně zastihnout při jarním průtahu na rybnících v okolí města. Rovněž vzácně při průtahu lze v rákosových porostech rybníků zaslechnout hlas Bukače velkého (Botaurus stellaris), výjimečně byli pozorováni Jeřábi popelaví (Grus grus), vzácně se zatoulá i Koliha velká (Numenius arguata). Dalším kriticky ohroženým druhem, který na Borsku pravidelně od roku 2000 hnízdí je Luňák červený (Milvus milvus), vzácnější je jeho blízký příbuzný druh Luňák hnědý (Milvus migrans).

Brzy z jara je možno na hladinách rybníků pozorovat severské druhy kachen a potápek, které se zastaví jen krátce. K nim patří Morčák velký (Mergus menganser), vzácným dravcem je Morlovec říční (Pandion haliacetus), který je zajímavým lovcem ryb, velmi krásně vybarvená je kachna s krátkým ocáskem - Ostralka štíhlá ( Anas acuta ),, výborným letcem nad vodní hladinou je Rybák černý (Chlidonias niger).

Další skupinou jsou silně ohrožení živočichové, u nichž je jako u kriticky ohrožených druhů chráněno i prostředí, ve kterém žijí. K těmto druhům řadíme z obojživelníků Čolka horského (Triturus alpestris), žijícího v mělkých vodách tůní a malých rybníčků, hojnějším druhem je blízký příbuzný Čolek obecný (Triturus vulgaris), na některých lokalitách se vyskytuje i naše nejhezčí žába, kterou je Rosnička zelená (Hyla arborea).

U plazů je to nehojně se vyskytující Ještěrka obecná (Lacerta agilis) a Slepýš křehký (Anguis fragilis), kteří žijí na slunných stráních , slepýši u okrajů lesů.

Z mnoha druhů silně ohrožených ptáků se na jarním i na podzimním tahu objevuje Bekasina otavní (Galinago galinago), dále velmi pěkně vybarvený pěvec Bělořit šedý (Oenathe oenathe), v době hnízdění můžeme zastihnout u rybníků Čápa černého (Ciconia nigra), který hnízdí vzácně na území Českého lesa. Z jara se do okolí města vzácně zatoulává Dudek Chocholatý (Upupa epops), na rybnících je možno na jaře vidět potápivou kachnu Hohola severního (Bucephala clangula). Hezky do žluta vybarvený pěvec, který se objevuje na jaře blízko rybníků, nebo na vlhkých loukách je Konipas luční (Motacilla flava), z dravců můžeme celoročně vzácně pozorovat jednoho z nejmenších dravců , kterým je Krahujec obecný (Accipiter nisus), lovící hlavně drobné ptáky.

V teplých letních dnech se z obilných polí a luk ozývá hlas " pět peněz", který je charakteristický pro Křepelku polní (Coturnix coturnix). Na rybnících se při jarním průtahu objevuje pestře vybarvená kachna , která se jmenuje Lžičák pestrý (Anas clypeata), na okrajích lesních pasek vzácně hnízdí Moták pilich (Circus cyaneus). V letních měsících můžeme zaslechnout z rákosových porostů zpěv Rákosníka velkého (Acrocephalis arundinaceus). Vzácným a pestře vybarveným pěvcem, který hnízdí na rybnících, je Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecia cyanecula). Někdy se na podzimním případně i na jarním tahu objeví na rybnících Volavka bílá (Egretta alba). Pěkným flétnovitým hlasem se ozývá poměrně velký pěvec Žluva hajní (Oriolus oriolus), která je obyvatelem parků a starých alejí.

Dalším druhem ptáků silně ohrožených je Čáp bílý (Ciconia ciconia), který hnízdí na dvou mástech přímo v Boru. Hnízdo, které je umístěno na zámku, patří k nejdéle obsazeným na území celého státu, na pekárně u vlakového nádraží hnízdí čápi krátkou dobu.

Poměrně velkým černě zbarveným ptákem, který loví ryby na rybnících, je hojně v poslední době vyskytující se v okolí Boru na rybnících, je Kormorán velký (Phalacrocorax carbo).

Mimo tyto vyjmenované druhy živočichů se v okolí Boru nebo přímo ve městě vyskytuje ještě řada dalších neméně zajímavých živočichů. Na rybnících hnízdí nejmenší z potápek - Potápka malá (Podiceps rufocollis), velmi hezká je další potápka a to Potápka roháč (Podiceps cristatus), v rákosových porostech od roku 1999 hnízdí Volavka popelavá (Adrea cinerea), jejíž kolonie je dnes počítána jako jedna z největších v ČR.

Poměrně hojně hnízdícím ptákem na rybnících je jeden z největších ptáků, kterým je Labuť velká (Cygnus olor), vzácně se na rybníky zatoulá i některá z divokých hus, jako je Husa velká (Anser anser), nebo Husa polní (Anser fabalis), dále jsou to druhy kachen významné i z hlediska lovu pro myslivce, kterými je u nás se nejhojněji vyskytující se Kachna divoká (Anas platyrhynchos), která zde i úspěšně hnízdí. Vzácnější je Kopřivka obecná (Anas strepera), Čírka obecná (Anas crecca), vzácně protahuje Ostralka štíhlá (Anas acuta), dalším hnízdícím druhem je Polák Velký (Aythya ferina), nebo Polák chocholačka (Aythya fuligula).

Jediným dravcem, který hnízdí v rákosových porostech již od roku 1979, je Moták pochop (Circus aeruginosus), v počtu 4 - 6 párů, kde počet vyvedených mláďat přesáhl do dnešní doby počet 200 mláďat. Vzácným dravcem lovícím myši v okolí města a i přímo ve městě je Poštolka obecná (Falco tinnunculus), nejhojnějším chřástalem, žijícím na rybnících, je Lyska černá (Fulica atra), která zde i hnízdí. Na jaře se na vlhkých loukách vyskatuje nejhojnější z bahňáků , kterým je Čejka chocholatá (Vanellus vanellus), dále jsou to některé druhy Vodoušů, z nichž se nejhojněji vyskytuje na průtahu Pisík obecný (Actitis hypolencos). Na rybnících se vyskytuje také Racek chechtavý (Larus ridibundus), který zde v určitém období hnízdil.

Velmi vzácným ptákem je Kukačka obecná (Cuculus canorus), naší největší sovou, která hnízdí v okolí Boru ve Výr velký (Bubo bubo), ze strakapoudů se v okolních lesích vyskytuje vzácně Datel černý (Dryocopus martius), nejznámějším je však Strakapoud velký (Picoides major).

Velkou skupinu ptáků tvoří pěvci, ¨kteří svým zpěvem zpříjemňují naši přírodu, je jeden z nejznámějších ptáků, kterého znají mnozí z nás a tím je Skřivan polní (Alanda arvensis), rovněž velmi známá Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), nebo Jiřička obecná (Delichon urbica). V lesích hojně zpívá Linduška lesní (Anthus trilialis), poměrně hojně se vyskytující Konipasi, z nichž nejběžnější je Konipas bílý (Motacilla alba), dále je to Konipas horský (Motacilla cinerea).

V blízkosti vodních toků a na vlhkých místech se vyskytuje jeden z nejmenších pěvců, kterým je Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), jen o něco hojněji se vyskytuje Červenka obecná (Erithacus rubecula), velmi vzácně v okolí města hnízdí i náš nejlepší z pěvců, kterým je Slavík obecný (Luscinia megarhyncus), ptákem vyskytujícím se v okolí vod a na zanedbaných loučkách je Bramborníček hnědý (Saxicola ruberta).

Běžným druhem hnízdícím v blízkosti lidských sídel je Kos Černý (Turdus merula), blízkým příbuzným kosa je Drozd kvíčala (Turdus pilaris). Ze všech druhů cvrčilek se nejvíce v okolí města vyskytuje Cvrčilka zelená (Locusella naevia), obyvatelem rákosových porostů s krásně vystaveným hnízdem je nejhojnější z rákostníčků a tím je Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus).

Z pěnic se nejčastěji vyskytuje Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), hezkým zpěvem se ozývá jak z parků, tak i v lese nejhojnější z budníčků, který se jmenuje Budníček menší (Phyloscopus collybita), velmi známým pěvcem jsou sýkory, kde nejhojnějším druhem je Sýkora koňadra (Parus major) , Sýkora modřinka (Parus carenles) a vzácně se vyskatující na průtahu nebo v zimě , je krásný Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus). Velmi pěkné hnízdo splétá na stromech vzácný Moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Obyvatelem parků a lesů je Brhlík lesní (Sitta europaea). Nehojně se vyskytuje i Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a jeho příbuzný Ťuhýk obecný (Lanius collurio). Hojným obyvatelem lesů je Sojka obecná (Garulus glandaris) a Straka obecná (Pica Pica). Největším pěvcem z havranovitých ptáků je poměrně nehojně se vyskytující Krkavec velký (Corvus corax).

Hojně se vyskytuje v blízkosti lidských sídel Špaček obecný (Sturnus vulgaris), nejhojnějším pěvcem však bez pochyb je Pěnkava obecná (Fringila coeleus), na bodlácích se objevuje Stehlík obecný (Carduelis carduelis), ze strnadů je to Strnad obecný (Emberiza citrinella) a jeho příbuzný, žijící v rákosí blízko rybníků, a tím je Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).

Pokud byste chtěli přispět k ochraně přírody a víte o zajímavém druhu živočicha, můžete se obrátit na pracovníky městského úřadu v Boru nebo na Stráž ochrany přírody, kterou v Boru zabezpečuje p. Karel Machač.

Pro všechny, kteří se chtějí dovědět něco o přírodě v okolí Boru, se koná již několik let na jaře a bude se konat i letos Vítání ptačího zpěvu a na podzim Evropský festival ptactva.

Tipy na výlet v obci Bor a jejím okolí.

Reklama

V okolí obce Bor se také nachází

Benešovice

Benešovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 212

/
Bernartice

Bernartice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Bezděkov

Bezděkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Boječnice

Boječnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Bonětice

Bonětice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Bonětičky

Bonětičky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Borek

Borek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Borovany

Borovany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Částkov

Částkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 333

/
Čečkovice

Čečkovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Damnov

Damnov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Dehetná

Dehetná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Dolní Plezom

Dolní Plezom

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Doly

Doly

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Dubec

Dubec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Hlinné

Hlinné

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Hlupenov

Hlupenov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Holostřevy

Holostřevy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Horní Plezom

Horní Plezom

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Jadruž

Jadruž

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Janov

Janov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Jemnice

Jemnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Kosov

Kosov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Kumpolec

Kumpolec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Kundratice

Kundratice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Kurojedy

Kurojedy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Labuť

Labuť

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Lhota

Lhota

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Lobzy

Lobzy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Lom u Stříbra

Lom u Stříbra

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Lužná

Lužná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Malé Dvorce

Malé Dvorce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Málkovice

Málkovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Malovice

Malovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Mchov

Mchov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Mlýnec

Mlýnec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Muckov

Muckov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Nová Hospoda

Nová Hospoda

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Nové Sedliště

Nové Sedliště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Olešná

Olešná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Ošelín

Ošelín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 163

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Pernolec

Pernolec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Plezom

Plezom

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Přimda

Přimda

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 208

/
Racov

Racov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Rájov

Rájov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Řebří

Řebří

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Skviřín

Skviřín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Souměř

Souměř

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Staré Sedliště

Staré Sedliště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 192

/
Staré Sedlo

Staré Sedlo

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 234

/
Strachovice

Strachovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Stráž

Stráž

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 1 231

/
Tisová

Tisová

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 436

/
Třískolupy

Třískolupy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Trnová

Trnová

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/ /
Úšava

Úšava

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Valcha

Valcha

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Velká Ves

Velká Ves

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Velké Dvorce

Velké Dvorce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Vysočany

Vysočany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (JZ)


Reklama
Víte že?

Ke dni 31.12.2016 měl Plzeňský kraj rozlohu 7 649 km2 a hustota osídlení činila 76 obyvatel na 1 km2?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Plzeňském kraji 501 obcí, z toho se statutem města 57?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Tachov jsou: Nováková (115x), Novák (106x), Černá (96x), Svoboda (83x), Černý (82x), Dvořák (79x), Svobodová (71x), Dvořáková (68x), Novotný (62x), Novotná (61x), Veselá (59x), Zeman (58x), Marek (58x), Horváth (56x), Horváthová (55x)?

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci je ve vzdušné vzdálenosti 50 km od obce Bor?

Rotunda sv. Petra a Pavla je situovaná v jihovýchodní části dolního předhradí bývalého hradiště nad obcí Starý Plzenec.

Skanzen Jivjany

Skanzen Jivjany je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Bor?

Keltský skanzen v Jivjanech je zaměřený na řemeslnou výrobu a historii bydlení v době železné. Ještě není zcela dokončen, ale průběžně se na něm usilovně pracuje.

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Dnes má svátek Patricie a ve správním obvodu obce Tachov se toto jméno vyskytuje přibližně 7x?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

UNESCO - Praha

UNESCO - Praha je ve vzdušné vzdálenosti 124 km od obce Bor?

Praha – historické centrum bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 ha chmelnic, 1 761 ha ovocných sadů, 308 703 ha lesních pozemků a 12 291 ha vodních ploch?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Bor snížil o 153?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Plzeň

Nejbližší obec nad 20 000 obyvatel je Plzeň s 155 566 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 43 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Název obce Bor se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 9x?

Název obce Bor v jednotlivých krajích: Středočeský: 3x, Jihočeský: 2x, Plzeňský: 1x, Karlovarský: 1x, Vysočina: 2x.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejčastější jména ve správním obvodu Tachov jsou: Marie (1 013x), Jiří (958x), Jan (949x), Josef (912x), Jana (903x), Petr (864x), Václav (736x), Pavel (699x), Jaroslav (697x), Miroslav (660x), Martin (591x), Anna (578x), František (532x), Tomáš (526x), Hana (466x)?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Čerchov (1042 m)

Čerchov (1042 m) je ve vzdušné vzdálenosti 37 km od obce Bor?

Nejvyšší hora Českého lesa – Čerchov – se vypíná zhruba 2 km od německých hranic přibližně 12 km jihozápadně od Domažlic

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Aquaforum Františkovy Lázně

Aquaforum Františkovy Lázně je ve vzdušné vzdálenosti 54 km od obce Bor?

Bazénové centrum Aquaforum se nachází nedaleko vlakové zastávky Františkovy Lázně - Aquaforum, 10 minut chůze od hlavní lázeňské promenády

Reklama