Obecní znak
Základní informace
Kraj:Královéhradecký
Okres:Rychnov nad Kněžnou
Správní obvod:Kostelec nad Orlicí
GPS souřadnice:50.089133N, 16.251679E
Nadmořská výška:423 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1495 (526 let)
Katastrální výměra:243 ha
Počet obyvatel:150
PSČ:517 41
Adresa URL:www.vrbice.info

Části obce Vrbice: Chlínky

Historie obce Vrbice

Osídlení celého našeho okresu Rychnov nad Kněžnou je starého původu. Někteří badatelé, jako například Augustin Sedláček, při pátrání po tržním středisku „Casurgis", uvedeném na Ptolemaiově mapě z 2. století po Kristu, situovali jeho polohu na vrbický kopec. Z doby počátečního osídlování našeho okresu Slovany pochází hradní sídliště Potštejn nad Divokou Orlicí. Zakladatelem mocného hradu v 2. polovině 13. století (1277) byl Půta z Křivic z rodu Drslavici, kteří vlastnili i Litice. Do historie se později neblaze zapsal známý loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna. Na počátku 14. století vládl hradem a panstvím a mstil příležitostně pohanu, kterou na něm kdysi Němci spáchali, přepadáváním německých kupců. Mladému Karlu IV., který tehdy zastával funkci markraběte, se toto jednání nelíbilo. Vyzval Mikuláše, aby vedl pokojný život, a když tento Karlovy výzvy podpořené vojenskou výpravou nedbal, přitáhl opět se svým vojskem ke hradu, za devět týdnů jej dobyl a úplně rozbořil. Mikuláš v troskách podkopané věže zahynul. Jeho manželka dala později na protilehlém kopci postavit hrad Velešov. Trosky hradu braly rychle zkázu, proto je Karel IV. nechal obnovit a zastavil je knížatům Opolským. Před rokem 1396 obnovil zástavu král Václav IV. a za nezletilého dědice potštejnského panství ustanovil správcem Jindřicha řečeného Lacenboka, který spravoval zároveň panství košumberské. Královi nepřátelé se, ale roku 1399 pokusili o dobytí hradu. V jejich čele stál Boček z Kunštátu a na Liticích. Po roce 1409 zapsal král hrad i celé panství své manželce Žofii. Ta určila za purkrabího Rafaela, rychtáře z Hradce nad Labem. Zmíněný Lacenbok byl velkým příznivcem Jana Husa a jeho učení. Dokonce ho doprovázel i do Kostnice. Od roku 1427 byl novým majitelem hradu Půta z Častolovic. Po jeho smrti se na panství vystřídalo krátkodobě mnoho majitelů. V letech 1454 až 1471 byl pánem na Potštejně, a tedy i v Kostelci nad Orlicí, Jiří z Poděbrad. Koncem 15. století koupil od Jindřicha, syna krále Jiřího z Poděbrad, zboží litické a potštejnské Vilém z Pernštejna. V této době, přesně 24. října 1495, se vypisuje ve zboží potštejnském i název naší obce, ves Vrbice. Proto v roce 1995 uplynulo neuvěřitelných 500 let od první zmínky o Vrbici.

Ale jistě starší původ má již zmiňovaný kopec nad Vrbicí nazývaný Kastel, vysoký 444 metrů. V roce 1988 Klub archeologů z Rychnova nad Kněžnou prozkoumal tuto lokalitu a objevil zde zbytky sakrální stavby nedaleko silnice do Suché Rybné. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky zdiva z jednolodního kostela s plochým závěrem a věží. Celá stavba byla orientována směrem na východozápad a zaujímala plochu asi tak 35 x 15 m. Našli se zde i zbytky keramiky, podle kterých byla stavba datována do 13. století. Usuzuje se tak proto, že kostel nad vsí byl vybudován v průběhu 13. století a na počátku následujícího zanikl. Protože při jeho delší působnosti by se o něm jistě dochovaly písemné zprávy. Na zbytky stavby upozorňoval již historik J. G. Lašek v roce 1884 a podle ústní tradice byl kostel prý zasvěcen svatému Apolináři. Podle doložených zpráv z roku 1348 byl tomuto světci zasvěcen i kostel v nedalekých Chlenech. Je tedy nepravděpodobné, že by stály dva kostely zasvěcené stejnému patronu tak nedaleko od sebe. Z historických pramenů se dozvídáme o staré obci Čeřeny, která existovala v letech 1558 až 1695. Ta údajně splynula s osadou Chlínka.

A nyní se vrátíme opět do historie naší obce před 509 lety. Původně tvořily osadu dva grunty a lesy sahaly až do středu obce. S přibývajícím počtem obyvatel bylo nutno lesy vykácet. Na zbylých pasekách rostla snad již tehdy vrbka, rostlina červeně kvetoucí, od níž může pocházet jméno naší obce. Tak píše v roce 1937 o Vrbici spisovatel Stanislav Dvořák ve své knize Pověsti Rychnovska. A budeme opět pokračovat ve sledování historického dění, které prožívala naše obec a její obyvatelé v minulosti. V roce 1556 prodal Jindřich z Pernštejna zboží potštejnské a část Doudleb knížeti Arnoštovi, falckraběti rýnskému. Tento bavorský princ, který se stal ve svých sedmnácti letech pasovským biskupem a později salzburským arcibiskupem, aniž byl vysvěcen na kněze, prodal brzy zakoupená panství v roce 1558 Václavu Staršímu Okrouhlickému z Kněžic. A tak i naše obec změnila pána. Ale již v roce 1562, 28. října, opět Václav Okrouhlický podstoupil rozsáhlá panství za 21 000 českých grošů Mikuláši Staršímu z Bubna. A od tohoto času příslušela Vrbice robotou panství doudlebskému.

A nyní z nedávné minulosti po současnost

Naše obec Vrbice leží pod zmíněným návrším zvaným Na Kastele, z něhož je rozkošná vyhlídka do širokého okolí. Jako na dlani se před námi rýsuje pásmo Orlických hor, Železné hory i Krkonoše. Proto se i usuzuje, že zde mohla stát i hláska příslušná k hradu Potštejnu, který je odtud dobře viditelný. Je zde umístěn i trigonometrický bod, zaznamenaný na vojenských mapách. Uprostřed vsi je pěkná zděná zvonička se sochou Panny Marie Cellenské s Jezulátkem. Na zvoničce jsou dva zvony. Větší z nich s nápisem sv. Wenzel a jeho obrazem byl pořízen nákladem obce. Za 1. světové války byl zachráněn před rekvizicí tím, že byl zakopán. Na jeho úschově se podíleli Marie Kyselová, Alois Hudousek a Josef Matoušek. Ovšem ke konci 2. světové války byl zvon Němci zabaven. K jeho přetavení však již nedošlo a díky nápisu Vrbice, který tam občané před odesláním vysekali, byl vrácen. Menší zvon prý pochází z Maria Cell v Rakousku, odkud jej přinesl poutník jménem Kytlík a obci věnoval.

Obec má dobrovolný hasičský sbor, který byl založen v roce 1888. V roce 1929 byla provedena Východočeskou akciovou společností Hradec Králové, nákladem místního družstva a pomocí státní subvence elektrifikace obce. Vrbicí probíhá okresní silnice. K obci náleží také osada Chlínky. V polích se zachovala zděná kaplička a několik křížků.

V naší obci se narodil Jan Šabata (9. 1. 1834 - 12. 1. 1906). Byl dlouholetým starostou obce, členem Komise pro úpravu daně pozemkové pro okres rychnovský roku 1870, okresním starostou, zemským poslancem za vůdcovství dr. L. Riegra, členem místní a okresní školní rady, zakladatelem a dlouholetým předsedou spolku Lípa ve Chlenech.
Narodil se zde též František Kaňka, syn rolníka. Byl profesorem gymnázia v Domažlicích a zemřel v hodnosti školního rady. Po Janu Šabatovi, prvním starostovi, se stal až roku 1921 starostou jeho syn František, který později dosáhl funkce senátora. V letech 1921 až 1924 převzal starostenský úřad František Starý, potom Václav Pups z domu č. 3 a pro Chlínka v té době Václav Plocek. Do vypuknutí 2. světové války spravoval obec Alois Hudousek a za okupace byl starostou Josef Martinec. Kroniku obce psal od roku 1918 do roku 1958 František Plocek, po něm do roku 1958 zaznamenala události Marie Jirušková.

V květnu 1945 byl ustanoven národní výbor a jeho prvním předsedou se stal Josef Martinec, který zastával tuto funkci do roku 1948. Po něm následovali v letech 1948 až 1951 František Zahradník a v období 1951 až 1960 Antonín Mimra. V roce 1960 došlo ke sloučení národních výborů a Vrbice byla spojena s obcí Chleny a stala se její místní částí.

Důležitým mezníkem pro utváření života v obci byl rok 1957, kdy bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, které sdružilo 66 členů. Jeho prvním předsedou byl zvolen František Marek. V roce 1963 došlo ke sloučení JZD v rámci katastru již sloučené obce Chleny. Po dalších dvou slučováních vzniklo Zemědělské družstvo Přestavlky, které obhospodařovalo 2 920 ha zemědělské půdy. Po roce 1990, kdy v rámci restituce se některé pozemky vracely původním majitelům, byla založena akciová společnost ZOPOS Přestavlky, která v současnosti obhospodařuje cca 2 000 ha zemědělské půdy.V naší obci soukromě hospodaří Petr Balous, Jaromír Žid, Pavel Janeček a Josef Plocek. Ostatní majitelé pozemků zůstali členy ZOPOSu a. s. Přestavlky.

Po sametové revoluci jsme se rozhodli, že se oddělíme od MNV Chleny, vytvoříme samostatný obecní úřad a skončíme tak třicetileté sloučení. V komunálních volbách v roce 1990 bylo zvoleno 7 občanů do obecního zastupitelstva. Byli to: Josef Hudousek, Karel Jiruška, Drahomíra Kuběnková, František Štěpánek, Jiří Voborník a Jaromír Žid. Starostou byl zvolen František Marek. V komunálních volbách v listopadu 1994 byli do obecního zastupitelstva zvoleni tito občané Vrbice: Josef Hudousek - místostarosta, Karel Jiruška, Jiří Voborník, Drahomíra Kuběnková, Josef Myšák ml. a Karel Hudousek ml. Starostou byl opět zvolen František Marek. Po roce 1900 byla vrbická kronika navrácena ze Chlen a po delší odmlce ji pět začala psát Vlasta Rákosová.

Na Vrbici jsou dvě dobrovolné místní organizace - Český červený kříž a Sbor dobrovolných hasičů. Jsou to právě hasiči, kteří vznikli před 116 lety a mají nemalou zásluhu na dění vesnice. Aby bylo možno pořádat kulturní a společenské akce, bylo rozhodnuto zakoupit budovu hostince. V letech 1981 až 1982 za pomoci brigádníků z Vrbice a Chlínek byl celý objekt zmodernizován.

Během let se změnilo složení obyvatel i vzhled obce. Zanikly chatrné domky, zastaralé usedlosti a jejich místo zaujaly opravené, zvětšené a zmodernizované rodinné domy. Z dřívější malé vísky se stala moderní současná obec. Pro svoji polohu uprostřed malebné krajiny v podhůří Orlických hor, klid, čisté životní prostředí, upravenost samotné vesnice a v neposlední řadě i pro dobré mezilidské vztahy se Vrbice stala oblíbeným místem rekreace obyvatel měst. Patří mezi ně i akademický malíř Jiří Kaloč, který buduje svoji venkovskou usedlost na samotě, vklíněnou do srázu nad lesem, již rovných 27 let a stále ještě, podle vlastních slov, není hotov. Nevšední místo a pohled na panoráma Orlických hor inspirovaly malíře k vytvoření mnoha pozoruhodných obrazů, které autorovi přinesly významné úspěchy. Katastr obce Vrbice má rozlohu 243 ha a je v něm začleněna samota Draha a Sadka i osada Chlínky se samotou Čeřeny. Obecní úřad hospodaří s 22 ha lesa; 6,5 ha luk a 9,5 ha neplodné půdy a cest.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Vrbice

Počasí meteostanice Ústí nad Orlicí

Vzdálenost meteostanice od obce Vrbice: 18 km

Poslední data: 18.6.2021 07:26

Umístění: 332 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Ústí nad Orlicí

Teplota
24,2
°C
Zdánlivá teplota
26,3
°C
Rosný bod
17,8
°C
Vlhkost
69,9
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
252,0
W/m2
Atmosférický tlak
1019,7
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
1,3
m/s
Nárazový vítr
1,7
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Ústí nad Orlicí

Dnes
16/30
°C
Zítra
18/31
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Vrbice se také nachází

Běstovice

Běstovice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 437

/
Bohousová

Bohousová

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Borovnice

Borovnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 398

/
Bošín

Bošín

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 101

/
Brandýs nad Orlicí

Brandýs nad Orlicí

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 1 294

/
Březenice

Březenice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Brná

Brná

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Častolovice

Častolovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 582

/ /
Čermná nad Orlicí

Čermná nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 023

/
Čestice

Čestice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 604

/
Chleny

Chleny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (JZ)
Počet obyvatel: 214

/
Chlínky

Chlínky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (JZ)

/
Chloumek

Chloumek

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Choceň

Choceň

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 8 357

/
Číčová

Číčová

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Dlouhá Ves

Dlouhá Ves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Doudleby nad Orlicí

Doudleby nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 1 797

/
Dubí

Dubí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Hemže

Hemže

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Homole

Homole

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Hřibiny

Hřibiny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Hřibiny-Ledská

Hřibiny-Ledská

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 360

/
Jahodov

Jahodov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 99

/
Jámy

Jámy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Jedlina

Jedlina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Kaliště

Kaliště

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Koldín

Koldín

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 364

/
Korunka

Korunka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Koryta

Koryta

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 5 991

/ /
Kostelecké Horky

Kostelecké Horky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 156

/
Kozodry

Kozodry

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Krchleby

Krchleby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (JZ)
Počet obyvatel: 103

/
Ledská

Ledská

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Lhoty u Potštejna

Lhoty u Potštejna

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 346

/
Libel

Libel

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 160

/
Lipovka

Lipovka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (S)

/ /
Lokot

Lokot

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Lupenice

Lupenice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 256

/
Malá Čermná

Malá Čermná

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Malá Skrovnice

Malá Skrovnice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Merklovice

Merklovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Mostek

Mostek

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 260

/
Nasavrky

Nasavrky

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 130

/
Němčí

Němčí

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Olešná

Olešná

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Olešnice

Olešnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 472

/
Paseky

Paseky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Peklo

Peklo

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Plchovice

Plchovice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 65

/
Plchůvky

Plchůvky

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Podlesí

Podlesí

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 269

/
Polom

Polom

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 135

/
Potštejn

Potštejn

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 979

/
Přestavlky

Přestavlky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Prochody

Prochody

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Proruby

Proruby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 50

/
Rájec

Rájec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Roveň

Roveň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Rozsocha

Rozsocha

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Rybná nad Zdobnicí

Rybná nad Zdobnicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 422

/
Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 10 675

/
Šachov

Šachov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Seč

Seč

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 162

/
Skořenice

Skořenice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 405

/
Slemeno

Slemeno

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Smetana

Smetana

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Sopotnice

Sopotnice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 900

/
Suchá Rybná

Suchá Rybná

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (SZ)

/
Sudličkova Lhota

Sudličkova Lhota

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Sudslava

Sudslava

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 181

/
Svídnice

Svídnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (Z)
Počet obyvatel: 163

/
Synkov

Synkov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Synkov-Slemeno

Synkov-Slemeno

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 410

/
Třebešov

Třebešov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 292

/
Turov

Turov

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Tutleky

Tutleky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 354

/
Újezd u Chocně

Újezd u Chocně

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 318

/
Vamberk

Vamberk

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 4 462

/ /
Velká Skrovnice

Velká Skrovnice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 284

/
Vyhnánov

Vyhnánov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (SV)

/
Záchlumí

Záchlumí

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 726

/
Záměl

Záměl

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 617

/
Zdelov

Zdelov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 267

/ / / /
Hrad Litice

Hrad Litice

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 7 km (V)

/ / / / /
Arboretum Žampach

Arboretum Žampach

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 14 km (JV)

/ / /
Tyršova rozhledna

Tyršova rozhledna

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 15 km (V)

/ / / / / / / / /

Reklama
Víte že?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Ke dni 1.1.2021 žilo v obci Vrbice 77 mužů a 73 žen?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 31.12.2016 měl Královéhradecký kraj rozlohu 4 759 km2 a hustota osídlení činila 116 obyvatel na 1 km2?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Dřevěný kostel v Dobříkově

Dřevěný kostel v Dobříkově je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Vrbice?

Dřevěný kostel Církve Československé husitské se nachází v obcí Dobříkov. Původně byl ale kostelík postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Zakarpatské Ukrajině

Hradec Králové

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je Hradec Králové s 89 316 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 33 km?

Metropole východních Čech leží na okraji polabské nížiny na soutoku Labe s Orlicí. Mezi místní části města patří: Březhrad, Hradec Králové, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice, Moravské Předměstí, Nový Hradec Králové, Piletice, Plačice, Plácky, ...

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Královéhradeckém kraji 550 804 obyvatel, z toho 270 981 mužů a 279 823 žen?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Kostelec nad Orlicí jsou: Nováková (157x), Novák (134x), Bartošová (93x), Marková (91x), Bartoš (80x), Marek (77x), Horák (74x), Horáková (72x), Provazníková (63x), Provazník (60x), Dvořák (60x), Chaloupková (59x), Janečková (57x), Janeček (57x), Zeman (56x)?

Aquapark Ústí nad Orlicí

Aquapark Ústí nad Orlicí je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Vrbice?

Rozlehlý aquapark Ústí nad Orlicí disponuje velkým množstvím vodních, ale i mimo vodních atrakcí nejen pro děti ale i dospělé, včetně letního koupaliště.

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Královéhradeckém kraji evidováno 2 ha vinic, 4 217 ha ovocných sadů, 148 374 ha lesních pozemků a 7 668 ha vodních ploch?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Královéhradeckém kraji 448 obcí, z toho se statutem města 48?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je nejvyšší hora ČR Sněžka (1 602 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Labe (202 m n.m.).

Dnes má svátek Milan a ve správním obvodu obce Kostelec nad Orlicí se toto jméno vyskytuje přibližně 279x?

Zámek Doudleby nad Orlicí

Renesanční zámek Doudleby nad Orlicí se nachází ve stejnojmenné obci ve východních Čechách. Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší z Bubna.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Hrad Litice

Hrad Litice je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Vrbice?

V hlubokém údolí Divoké Orlice, západně od Žamberka ční na vrcholu mohutného skalnatého návrší hrad Litice. Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. století

Nejčastější jména ve správním obvodu Kostelec nad Orlicí jsou: Jiří (826x), Petr (672x), Josef (669x), Marie (668x), Jan (656x), Jana (655x), Jaroslav (537x), Pavel (513x), Tomáš (447x), Martin (442x), Hana (395x), Eva (381x), Zdeněk (371x), Miroslav (348x), Michal (344x)?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Název obce Vrbice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 13x?

Název obce Vrbice v jednotlivých krajích: Středočeský: 3x, Jihočeský: 2x, Karlovarský: 1x, Ústecký: 2x, Královéhradecký: 2x, Vysočina: 1x, Jihomoravský: 1x, Moravskoslezský: 1x.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Vodní nádrž Pastviny

Vodní nádrž Pastviny je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Vrbice?

Přehradní nádrž Pastviny – původně přečerpávací elektrárna postavená v letech 1933–1938 na Divoké Orlici. V době dostavby byla největší elektrárnou tohoto druhu a první elektrárnou v ČSR bez stavby strojovny (soustrojí bylo venku),

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Reklama