Obecní znak
Základní informace
Kraj:Vysočina
Okres:Jihlava
Správní obvod:Jihlava
GPS souřadnice:49.306946N, 15.676419E
Nadmořská výška:550 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1234 (790 let)
Katastrální výměra:7 412 ha
Počet obyvatel:3 745
PSČ:588 32
Adresa URL:www.brtnice.cz

Historie obce Brtnice

Archeologické stopy středověkého osídlení Brtnicka v pomezním hvozdu na Haberské stezce doplňují písemné zprávy od 13. století. Osvětlují osudy Brtnice a okolních vsí už téměř osm set let, střídání období rozkvětu, ale také válečných konfliktů, požárů a epidemií.

Část zeměpanského majetku u říčky Brtnice dostali výsluhou Hrutovici. V 2. pol. 13. století postavili hrad Rokštejn jako středisko svého panství.
Brtnicko bylo v době první písemné zmínky (1234) markraběcím majetkem a zůstalo jím ještě půldruhého století. Kolem roku 1359 připojil k němu markrabě i Rokštejn jako centrum dominia.

Před rokem 1400 získali hrad i brtnické panství na dalších dvě stě let Valdštejnové.

Brtnice se stala hospodářským a tržním střediskem. Rokštejn zůstal centrem panství, a někdy také východiskem loupežných výprav, až do husitských válek. Tehdy byl vypálen, pobořen a Valdštejnové přesídlili na nově budovaný hrad v Brtnici.

Na žádost Hynka z Valdštejna povýšil Matyáš Korvín roku 1486 ves na městečko s právem dvou trhů ročně.

Pod dobrými hospodáři, kteří postupně rozšířili dominium o Moravské Budějovice (1522) a Sádek (1551), vzkvétal v Brtnici obchod a řemesla. Páni Brtničtí z Valdštejna s tím, jak stoupali k nejvyšším hodnostem u dvora i v markrabství, posilovali svou prestiž reprezentačními stavbami, především velkolepou přestavbou brtnického hradu na renesanční zámek. Některé prvky, zejména loggie, připomínají práce italského architekta Baldassara Maggi de Ronio.
Jejich éra skončila tragicky. Poslední z nich, Zdeněk Brtnický z Valdštejna, byl jako člen protestantské vlády moravských stavů zatčen a uvězněn. Původní trest smrti mu byl změněn na doživotní žalář na Špilberku a tam v červnu 1623 zemřel.

Už v dubnu téhož roku získal z pobělohorských konfiskací brtnické panství (bez Sádku a Moravských Budějovic) od Ferdinanda II. italský hrabě Rombaldo XIII. z Collalta a San Salvatore. V třicetileté válce se stal prezidentem válečné rady a založil tak úzké vztahy svého rodu s císařským dvorem. Návštěvy pěti habsburských panovníků na brtnickém zámku při cestách mezi Vídní a Prahou, od Ferdinanda II.v roce 1630 až po Karla VI. s princeznou Marií Terezií v roce 1723, zobrazuje jedinečný cyklus olejomaleb malíře K. F. Teppera pokrývající stěny velkého sálu zámeckého paláce.

Nová šlechta zahlazovala rekatolizací vzpomínky na své protestantské předchůdce. Uměnímilovní a nábožensky horliví Collaltové vnesli do Brtnice bohatství barokních staveb, přestaveb a soch. Mezi jejich tvůrci byli italští architekti (G. B. Pieroni) i místní umělci (sochař David Lipart). Více než tři sta let uplynulo, než poslední brtnický kníže Octavián Rombaldo z Collalta a San Salvatore se s rodinou po konfiskaci zámku a panství odstěhoval po roce 1945 do Itálie.

K prosperitě Brtnice přispívaly proslulé trhy, které zaručovala stále potvrzovaná a rozšiřovaná privilegia vladařů. Vznikaly výrobky mnoha desítek řemeslníků, mezi nimi i toufarů, výrobců tzv. habánské zdobené majoliky, nebo Židů, provozujících koželužství. První industriální podnik v Brtnici v letech 1801–1818, bavlnářská manufaktura, jedna z největších v monarchii, přivedla do městečka potiskovače látek a další odborníky. V polovině 19. století měla Brtnice tři a půl tisíce obyvatel a byla třetím nejlidnatějším městečkem na Moravě, ale další velký průmyslový impuls nepřišel. V první polovině minulého století vznikaly menší firmy, např. výrobci obuvi nebo cigaretových špiček.

Po válce jihlavské kožedělné družstvo Snaha do Brtnice umístilo činírnu kožešin a dílny a navázalo tak na místní tradici výroby jemných rukavičkářských kožek.

Srovnáním starých fotografií se současností můžeme posoudit, jak se Brtnice, povýšená v roce 2000 na město, rozvíjí a přitom si zachovává starobylý půvab. Architektonické a umělecko-historické skvosty, které nabízí procházka Brtnicí, doplňují listiny a předměty v muzejní expozici "Z nedávných i dávných dob Brtnice a okolí" ve Valdštejnském domě (budova Infocentra).

Zdroj: Janák, Jan a kol.: Dějiny Brtnice a připojených obcí. Brno 1988


Místní části Brtnice

Připojené obce se stávaly místními částmi Brtnice postupně. Jestřebí od 1. ledna 1964, Uhřínovice od 1. října 1979, Příseka, Komárovice, Panská Lhota s Malým a Dolní Smrčné od 1. dubna 1980, Střížov a Přímělkov od 1. ledna 1986. Údaje o počtu obyvatel pocházejí z konce roku 2010. O většině z nich (Jestřebí, Uhřínovice, zaniklý Doubkov, Malé, Smrčné a Lhota) je první dochovaná písemná zmínka spolu s Brtnicí v tzv. Znojemské listině markraběte Přemysla z roku 1234. (Vystavena v úvodní části expozice muzea v Domě Valdštejnů). Osidlování souviselo s průběhem Haberské stezky. Druhá vlna postupovala podél řek. Zdejší osidlování nezasahuje patrně hluboko do 12. století. Vnitřní kolonizace vycházela na severozápad a sever z centra državy třebíčských benediktinů (zal. 1101).

Dolní Smrčné

Jméno obce, odkazující na lesní porost, se vyskytuje poprvé roku 1234 ve Znojemské listině.   Roku 1390 Jakub Kusý Čert a Buzek ze Střenčí získali půl Smrčného mezi jinými osadami, které tvořily vladycký statek. S nimi se pak roku 1399 dostalo do majetku Hynka z Valdštejna jako součást vznikajícího rozsáhlého panství. Při vypořádání dědictví po smrti Jindřicha z Valdštejna se jmenuje v roce 1444 také ves Smrčné „s robotami, lukami, řekami, stavy i mlýny“. V roce 1906 vznikla v Dolním Smrčném brusírna skla Václava Anděla, na místě bývalé Bučkovy perleťárny. Měla střídavě kolem 20 až 60 dělníků, kteří zpracovávali olovnatý křišťál, převážně pro export do Anglie. Brusírna, nakonec připojená k podniku v Brodcích, v 90. letech 20. Století zastavila výrobu. Dolnímu Smrčnému dominuje kaple Panny Marie Růžencové z roku 1893 obklopená zajímavě vějířovitě umístěnými 8 statky. Původní zvon byl zabaven v první světové válce a nahrazen novým až při renovaci kaple v roce 1993. Dolní Smrčné je součást cyklotrasy č. 162: Jihlava – Bransouze – Třebíč. V nedalekých Bransouzích láká návštěvníky koupaliště.

Jestřebí

Jméno se odvozuje od ptáka jestřába, a naznačuje tak zalesněné území. Je zmiňováno v  listině z r. 1234, kdy bývalo osadou Brtnice. V r. 1890 se osamostatnilo, roku 1964 bylo opět připojeno k Brtnici. Nejstarší rod v obci byl na usedlosti č. 14 – Blažek (Walu, Líbal), jenž držel tento grunt od roku 1578.
V letech 1996–1998 byla v Jestřebí postavena kaple Panny Marie Královny. Jejím autorem je Ing. arch. Ladislav Kuba. Koncept kaple je neokázalý, za použití materiálů v minulosti typických pro okolí, bíle omítaných cihel a dřeva. Stavba byla 23. srpna 1998 slavnostně zasvěcena Panně Marii Královně a o rok později byl zvon na kapli zasvěcen sv. Josefovi. V průčelí je zasazen základní kámen posvěcený papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě v Praze. Kaple je považována za jednu z nejlepších realizací české architektury 90. let 20. století.

Komárovice

Jméno v pomezním hvozdu založené osady znamená vlastně ves lidí Komárových. Později byla částí vladyckého statku, který byl zbytkem bývalého dominia Hrutoviců-Střížovců na dolním toku Brtnice. V blízkosti vsi bylo nalezeno stříbro. Po vytěžení stříbrné žíly někde v nynějším lese „Obora“ přesné místo upadlo v zapomnění. Osada se poměrně záhy od střížovského statku oddělila a měla řadu majitelů. První písemná zmínka je z roku 1369. Roku 1378 společně s jinými svobodnými majiteli patřila Janu z Komárovic. Od roku 1406 patřily Komárovice jihlavským měšťanům. Během husitských válek se vsi zmocnil Zdeněk z Valdštejna, kterého roku 1436 pohnala Ester, rychtářka jihlavská, že jí a jejím dětem ves drží a Zdeněk slíbil ves jim postoupit zpět. V roce 1481 získal Komárovice od jihlavského rychtáře Ladislava Hynek z Valdštejna.  Od té doby sdílejí osudy brtnického panství a to až do roku 1945. Poté byla vesnice Komárovice do roku 1954 osadou obce Příseky, pak existovala samostatně, od roku 1980 patří opět k Brtnici.

Panská Lhota

Panská Lhota je zmiňována ve tvaru Elhota resp. Helhota roku 1233 v listině olomouckého biskupa Roberta jako desátková ves kostela ve Staré Jihlavě. Hned v následujícím roce 1234 je uvedena v tzv. Znojemské listině markraběte Přemysla, který na přání své matky královny Konstancie daroval Jihlavu, Brtnici a okolní vsi nově založenému klášteru u Tišnova. Jméno vypovídá, že se jednalo o ves založenou na méně kvalitní půdě a proto do jisté lhůty (lhoty) osvobozenou od feudálních dávek a povinností. Je první doloženou Lhotou na Moravě. Přívlastek Panská vznikl údajně zkomolením ještě nedávno užívaného jména Panenská, odvozeného z toho, že ves v letech 1234–1240 patřila panenskému klášteru cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.
Dominanta vesnice, kostel sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě byl postaven až roku 1841. V klasicistní varhanní skříni z roku 1817, přemístěné z Jihlavy, byly původní varhany v roce 1955 nahrazeny bezcenným nástrojem. V roce 2000 postavil k historické skříni nové varhany Jiří Vaculín.

Malé

Vznik je s největší pravděpodobností spojen se založením Panské Lhoty. Zřejmě podle toho, že se jednalo již dříve o osadu hodně malou, dostala své jméno. Malé vždy náleželo k Panské Lhotě, a s ní bylo roku 1980 připojeno k Brtnici. Vesnička leží na okraji přírodní rezervace Údolí Brtnice, v blízkosti nedaleké vsi Doubkova, zaniklé již ve 13. století, je na říčce starý Viďourkův mlýn. Ještě ve 30. letech minulého století se v něm mlelo.

Příseka

Příseka je podle svého půdorysu silniční typ vsi na trase Haberské cesty, což naznačuje i její název - obranné zařízení (prosek či přeseka v lese) na stezce pohraničním hvozdem. Písemně se poprvé objevuje v roce 1234 jako Presseka. Ještě ve 13. stol. se Příseka odtrhla od zeměpanského zboží. Jako samostatný statek ji získalo olomoucké biskupství, které zde pravděpodobně vybudovalo kostel. Roku 1318 ji získal výměnou Jan z Řecka. Po odúmrti daroval král 1327 Příseku Jindřichovi z Lipé. Obec měla řadu držitelů, z roku 1438 je zde znám Mikulášek Beránek z Petrovic, v roce 1542 se píše na Přísece také Volf Beránek. Od něj ji koupil roku 1579 Hynek Brtnický z Valdštejna. Potom, roku 1602 se stává majetkem rodu Křineckých. Poslední majitel Hynek Křinecký se zúčastnil v roce 1619 stavovského odboje, a proto mu byl přísecký statek konfiskován a prodán brtnickému hraběti Rombaldu XIII. Collaltovi. Na severu dominuje vsi kostel sv. Barbory. Původní nejstarší část kostela je v gotickém slohu. Teprve roku 1852 byla přistavěna zvonice. Na jižním konci vsi stojí zámeček, v jádru velmi pozdní tvrz s věží. Zřejmě nebyla opevněna. Renesanční portál tvrze je datován do sedmdesátých let 16. století. Příseka byla po válce samostatná, v roce 1980 se připojila k Brtnici. V současnosti můžete navštívit na zámku Příseka u Jihlavy unikátní muzeum autíček a starých hraček. Expozice obsahuje téměř 10 000 exponátů vyrobených v letech 1910–1991.

Přímělkov

Název vsi je odvozen od jména Přemil. Ačkoliv vznikl mnohem dřív, je Přímělkov doložen jmény majitelů až v 2. pol. 14. stol. V Přímělkově stávaly dva opevněné objekty vladyckého rodu Střížovců či Hrutoviců. Starší z přelomu 12. a 13. stol., v lesní trati „Spády“ na ostrožně u soutoku. Mladší, v osadě na místě pozdějšího dvora, už před rokem 1390 zaniká. Ves bývala součástí Střížova. V r. 1390, při převodu Střížova Hynkovi Suchému Čertu, se připomíná přímělkovská tvrz s okolním osídlením. Roku 1390 získal zdejší zboží Buzek z Přímělkova. Milota z Přemilkova je jmenován v majetkovém sporu 1436. Po roce 1464 patřil Přímělkov Valdštejnům a od r. 1494 je součástí zboží brtnického. Poprvé se Přímělkov jako osada výslovně zmiňuje až roku 1547 v listinách brtnického panství.

Střížov

Údolí řek Jihlavy a Brtnice se začínají zalidňovat koncem 12. století.
Vladycký rod Hrutoviců (Střížovců) získal výsluhou část zeměpanského území u říčky Brtnice blízko soutoku. Jako centrum svého panství vybudoval hrad Rokštejn, poprvé zmiňovaný roku 1289. (Kolem roku 1359 markraběcí majetek, po roce 1400 patřil Valdštejnům). Roku 1398 se připomíná na hradě Jan Střížovec z Rukštejna (patrně markraběcí purkrabí).
První písemná zmínka o vsi Střížově je z roku 1359 v listině Ješka ze Střížova.  V r. 1399 získal Střížov Hynek z Valdštejna a na Rokštejně. Sřížov je jednou z prvních obcí, kde je již v roce 1360 písemně doložena fara. Starší než tento záznam je kostel sv. Jana Křtitele ve Střížově. Je považován za tzv. přechodní stavbu z rozhraní románského a gotického slohu se sakristií s apsidkou, lodí s plochým stropem a věží. Roku 1560 přešla střížovská fara do rukou protestantských, r. 1620 byla zrušena. Teprve r. 1785 byla zřízena tzv. katolická lokalie, později i nový farní úřad. V okolí ojedinělá je evangelická modlitebna. Českobratrská církev ji postavila v roce 1925.  V obci se totiž udržela početná komunita českobratrského vyznání.

Uhřínovice

Název Uhřínovice je pravděpodobně odvozen od osobního jména Uhřín. Tvar německého názvu Ruprenz je typický pro německou kolonizaci v 2. polovině 13. století, která sem mohla pronikat ze sousedního Stonařovska. Badatelé vyvozují, že původní Uhřínovice zanikly, byly znovu vysazeny a podle lokátora nazvány Ruprechtice, které v tomto případě mohly překrýt i starší osídlení. K Uhřínovicím patřila na jih od osady myslivna s bažantnicí panství brtnického a na západě od obce stával do r. 1891 velký dvůr s ovčírnou. Kaplička Nanebevzetí Panny Marie nahradila na návsi v roce 1962 starší stavbu.  Vesnice až do roku 1909 tvořila jednu obec s Přísekou, poté existovala samostatně, od roku 1979 patří k Brtnici. Poměrně velkou část Uhřínovic obývají chalupáři.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Brtnice

Počasí meteostanice Prostředkovice

Vzdálenost meteostanice od obce Brtnice: 7 km

Poslední data: 14.6.2024 10:00

Umístění: 617 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Prostředkovice

Teplota
12,8
°C
Zdánlivá teplota
10,0
°C
Rosný bod
8,2
°C
Vlhkost
73,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
462,5
W/m2
Atmosférický tlak
1039,4
hPa
Směr větru
J
Rychlost větru
3,1
m/s
Nárazový vítr
4,1
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Prostředkovice

Dnes
5/18
°C
Zítra
10/22
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Brtnice se také nachází

Beranovec

Beranovec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Bítovčice

Bítovčice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 406

/
Bradlo

Bradlo

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Bransouze

Bransouze

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 215

/
Brodce

Brodce

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Brtnička

Brtnička

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 97

/
Cerekvička

Cerekvička

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Cerekvička-Rosice

Cerekvička-Rosice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 230

/
Červená Lhota

Červená Lhota

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 180

/
Chlum

Chlum

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 151

/
Číchov

Číchov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 227

/
Čížov

Čížov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 303

/
Dlouhá Brtnice

Dlouhá Brtnice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 375

/
Dolní Smrčné

Dolní Smrčné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Heraltice

Heraltice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 365

/
Horní Smrčné

Horní Smrčné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 54

/
Hrutov

Hrutov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 103

/
Jeclov

Jeclov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Jestřebí

Jestřebí

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Kněžice

Kněžice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 1 368

/
Komárovice

Komárovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Kosov

Kosov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Kouty

Kouty

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 397

/
Loučky

Loučky

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Luka nad Jihlavou

Luka nad Jihlavou

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 3 074

/
Malé

Malé

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Nová Brtnice

Nová Brtnice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Okříšky

Okříšky

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 1 953

/
Opatov

Opatov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 763

/
Otín

Otín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Otín

Otín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 88

/
Panská Lhota

Panská Lhota

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Předboř

Předboř

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Přibyslavice

Přibyslavice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 786

/
Přímělkov

Přímělkov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Příseka

Příseka

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Prostředkovice

Prostředkovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Puklice

Puklice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 864

/
Radonín

Radonín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 88

/
Radošov

Radošov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 156

/
Rančířov

Rančířov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 453

/
Rosice

Rosice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Rychlov

Rychlov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Sasov

Sasov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Sokolíčko

Sokolíčko

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Stonařov

Stonařov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 101

/
Střížov

Střížov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Studénky

Studénky

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Suchá

Suchá

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 259

/
Svatoslav

Svatoslav

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Uhřínovice

Uhřínovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Vílanec

Vílanec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 315

/
Víska

Víska

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Vržanov

Vržanov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Zašovice

Zašovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 139

Zámek Brtnice

Zámek Brtnice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 0 km (JZ)

/ / / / / /
ZOO Jihlava

ZOO Jihlava

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 12 km (SZ)

/ / /
Aquapark Jihlava

Aquapark Jihlava

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 13 km (SZ)

/ /
Rozhledna Mařenka

Rozhledna Mařenka

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 15 km (J)

/
Ski areál Šacberk

Ski areál Šacberk

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/ /
UNESCO - Třebíč

UNESCO - Třebíč

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 17 km (JV)

/ /
Aquapark Třebíč

Aquapark Třebíč

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 18 km (JV)

/ / /
Zámek Sádek

Zámek Sádek

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 19 km (JV)

/
Hrad Roštejn

Hrad Roštejn

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 19 km (Z)


Reklama
Víte že?

Zámek Brtnice

Hrad Brtnice, přestavěný na zámek, byl dříve chloubou města na Českomoravské vrchovině. V současné době se nachází v havarijním stavu, ale i tak neztratil nic na impozantním vzhledu.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Název obce Brtnice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Brtnice v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Vysočina: 1x.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšším bodem v kraji Vysočina je hora Javořice (837 m n.m.), Jihlavské vrchy, nejnižším bodem je hladina řeky Jihlava (239 m n.m.).

ZOO Jihlava

ZOO Jihlava je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Brtnice?

ZOO Jihlava se nachází zhruba 10 minut chůze od centra města v malebném údolí řeky Jihlávky. Je rozdělená do pěti kontinentů, které tak můžete navštívit během jediného dne. K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Brtnice zvýšil o 35?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Single trail Moravský Kras

Single trail Moravský Kras je ve vzdušné vzdálenosti 79 km od obce Brtnice?

Singletrail Moravský kras je síť úzkých přírodních stezek pro horská kola v Moravském krasu. Stezky jsou rozděleny do tří okruhů, které jsou vhodné pro všechny úrovně jezdců.

Brno-Střed

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Brno-Střed s 85 583 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 68 km?

Brno-střed je jednou z 29 městských částí statutárního města Brna. Městská část se rozkládá zhruba uprostřed města po obou březích řeky Svratky západně od řeky Svitavy a svým územím se do určité míry kryje s územám města Brna v letech 1850-1919

Ke dni 26.3.2021 žilo v kraji Vysočina 497 661 obyvatel, z toho 247 368 mužů a 250 293 žen?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Rotunda sv. Máří Magdalény v Šebkovicích

Rotunda sv. Máří Magdalény v Šebkovicích je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Brtnice?

Rotunda, stojící na severozápadě obce Šebkovice, byla vystavěna koncem 12. století jako součást prastarého hradiště

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Skanzen Vysočina - Veselý Kopec

Skanzen Vysočina - Veselý Kopec je ve vzdušné vzdálenosti 52 km od obce Brtnice?

Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina se rozkládá v kopcovité krajině Českomoravské vrchoviny. Skanzen Vysočina je tvořen bývalým předměstím Hlinska a několika historickými osadami obce Vysočina

Reklama