Obecní znak
Základní informace
Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Správní obvod:Černošice
GPS souřadnice:50.020106N, 14.296546E
Nadmořská výška:356 m n. m.
První pís. zmínka:rok 993 (1030 let)
Katastrální výměra:476 ha
Počet obyvatel:919
PSČ:252 25
Adresa URL:www.obecorech.cz

Historie obce Ořech

Pravěké osídlení na katastru obce Ořech je známo již od konce minulého století, kdy při úpravě velkostatku a na zahradě pana Jeníčka (dnes čp. 27) byly sbírány zlomky keramiky, pocházející ze sídlištních objektů knovízské kultury (1200–800 př. n.l., tj. cca 3200–2800 od současnosti). V průběhu další činnosti byly získány zlomky kultury s keramikou lineární (5. tisíciletí př.n.l.) a později také zlomky keramiky germánského obyvatelstva, usazeného v prostoru katastru zhruba v 1. a 2. století našeho letopočtu. Pravou explozi informací o pravěkém osídlení katastru přinesla však až výstavba okruhu H1 a s ní spojené stavby, které byly prováděny v polovině 70. let 20. století.

Při sběrech a terénních záchranných výzkumech bylo v katastru obce zachyceno, dokumentováno a různým způsobem zkoumáno celkem 92 objektů sídlištního charakteru. Neolitické osídlení kultury keramikou lineární (5. tisíciletí př.n.l.) je representováno jednou jámou a sběry ojedinělých úlomků keramiky, neolitické osídlení kultury řivnáčské (1. poloviny 3. tisíciletí př. n.l.) a následujících kultur známe z výzkumu objektů. Objekty z doby bronzové jsou zaplněny keramikou středodunajské mohylové kultury (zhruba 1500–1200 př.n.l.), sídlištními projevy knovízské kultury (1200–1000 př.n.l.) a její tzv. štítarské fáze (1000–800 př.n.l.). Obydlí z doby halštatské (700–600 př.n.l.) a výrobní železářský okrsek z doby římského císařství (germánský z 1. a 2. století našeho letopočtu) uzavírají přehled pravěkého osídlení. Všechny doklady o pravěkém osídlení jsou stejně důležité, ale nejrozsáhlejší poznatky máme pro období mladší doby bronzové (knovízská a štítarská kultura) a germánský výrobní okrsek (Čtverák 1991, Motyková-Pleine 1987). Jejich význam vyplývá z celkové nálezové situace na katastru obce a rozložení nálezů obdobného charakteru na katastrech sousedních.

Knovízský a štítarský sídlištní areál se rozkládá na značné části pole až k okruhu H (poloha "Prsníče", parc. č. 88/3). Do areálu je možné začlenit i starší zprávu o knovízských nálezech ze zahrady p. Jeníčka a plochy velkostatku. Nálezy knovízské kultury přímo z intravilánu (čp. 19) jsou poněkud starší a mohou signalizovat nárůst nebo určitý posun v dalších vývojových fázích osídlení směrem k severu a tudíž blíže k prameništi. Obdobná situace s posunem osídlení je známa i z nedalekého katastru Jinočan. Bohaté knovízské a štítarské osídlení bylo v průběhu desetiletí zachyceno v různých částech dnešních Řeporyj.

Při stavbě okruhu H1 bylo v tělese na jižní svážnici zachyceno a převážně prozkoumáno 12 štítarských objektů, z nichž největší pozornost zasluhuje objekt 75 a také 84, kde byly nalezeny kosterní o pozůstatky tehdejší populace. Objekt 75 byl od povrchu zaplněn větším množstvím převážně vápencových kamenů. V hloubce 65-70 cm (tj. 95-100 cm od současné úrovně terénu) na vrstvě spraše, pokrývající téměř celou plochu, ležela pod čtyřmi velkými vápencovými kameny lidská kostra. Byla silně pokrčena v poloze na boku, orientována lebkou k východu, obličejovou částí a končetinami k severu. Za páteří jsme nalezli malí knoflík a další nádobu ve střepech. Celková hmotnost kamenů v zásypu a na kostře je odhadována na 200-220 kg. Po vyzdvižení skeletu a odebrání spraše pokračovala hnědočerná vrstva se štítarskými zlomky až ke dnu. "Pohřeb" byl uložen do upravené sídlištní jámy. Nejedná se však o tzv. "pohození jedince", protože před vlastním "uložením" došlo k plošné úpravě zásypu, který byl převrstven 2-3 cm mocnou, sterilní vrstvou spraše z okolí nebo přímo z jámy. Jedná se o jeden z "vyjímečných pohřbů" v knovízské a štítarské kultuře , jejichž problematika poutá pozornost již několik desetiletí. Interpretační možnosti se postupně, díky detailním pozorováním a rozborům, zužují a spektrum poznatku rozšiřuje. Nález z Ořecha nabízí některé další doplňky. K pohřbu byly přidány jako "milodary" malý knoflík a nádobka, která byla patrně druhotně rozbita závalem kamenů, jimiž bylo tělo mladé, asi osmnáctileté dívky, přikryto. Nálezová situace a výsledek expertizy naznačují, že pravděpodobnou příčinou smrti bylo utlučení nebo ukamenování, které je častější. V případě nálezů z jam na štítarském sídlišti v Ořechu jsou násilné zásahy, mající za následek smrt ukamenováním nebo obecněji ubitím, patrny jak na lebce mladé ženy, tak i na lebce mladého dospívajícího člověka, pravděpodobně muže z objektu č. 84.

Neméně významným objevem byla variační šíře reliktů železářského výrobního okrsku zachyceného při předstihovém výzkumu v trase okruhu na parc. č. 41/4 - poloha "U kamene" a následně také na parc. č. 88/3 v poloze "Prsníče". Na parc. č. 41/4 bylo prozkoumáno 13500 m2 a zachyceno celkem 74 objektů, z nichž bylo 15 železářským dílem. Ze starších kultur zde byly prozkoumány také tři objekty pozdně halštatského období (7-6. stol.př.n.l.). Další objekt byl porušen při výstavbě vedení vysokého napětí jihozápadně od zkoumané plochy (Slavíková 1985).

Železářské pece byly zachyceny v různě velkých dílenských jamách, některé dílenské prostory byly zastřešeny. Řada objektů prošla delším vývojem, např. objekt č.5, při němž se postupně užívalo 15 pecí, z nichž 5 mohlo pracovat současně. V této dílně byly nelezeny také skládanky dřevěného uhlí, rudy a drcené rudní hlušiny. Zbytky železářských pecí byly zachyceny v různém stadiu zachování. Nejméně dokumentoval tuto situaci objekt 14, v němž byla zachována jedna pec celá, včetně dyznové cihly a připravené vsázky, druhá částečně vybouraná a třetí zcela destruovaná po ukončení tavby. Mnoho objektů bylo zahloubeno tak, že před vlastními pecemi byl vyhlouben manipulační předpecní prostor. Hloubka dílen a výška šachet se pohybovala okolo 100 cm. Tak rozměrné pece však musely pracovat s nuceným přívodem vzduchu pomocí měchů. Důkazem jsou již výše uvedené dyznové cihly s otvorem pro náhončí měchů. Výrobní okrsek vznikal postupně tak, jak jednotlivé dílny ztrácely svoji provozuschopnost. Je známo, že výrobní okrsek zpracovával patrně kvalitní hematit z železorudných výskytů v souvrstvích barrandienu.Známé jsou především Nučice, které zasahují od jihozápadu až k Praze. Palivem a redukčním činitelem pro hutě bylo dřevěné uhlí, které se patrně získávalo na místě. Hlavní podíl ve skladbě uhlí náleží vrbám a topolům, méně pak borovicím a dubům. Výrobní okrsek je zatím nejrozsáhlejší plochou obdobného charakteru prozkoumanou v okolí Prahy. Poněkud menší výrobní areály byly zkoumány v nedalekých Jinonicích a Stodůlkách.

V souvislosti s rozsáhlými zemními pracemi, spojenými s výstavbou silničního okruhu H1 a dalších podmiňujících staveb se podařilo prozkoumat na katastru obce část rozsáhlého areálu, na němž jsme mohli detailně sledovat některé prvky sídlištních projevů pozdněbronzového období a částečně rekonstruovat pracovní postupy, typy zařízení a charakter výrobních objektů spojených s výrobou železa v prvních století tohoto letopočtu. S jistou dávkou opatrnosti lze vyslovit domněnku, že areál byl používán od střední doby bronzové (mohylová kultura) až po starší dobu železnou (pozdě halštatská kultura) nepřetržitě. Hlavním důvodem byly téměř ideální klimatické, půdní a hydrologické podmínky, které umožnily, aby nezbytně nutné hospodářské zázemí bylo poměrně malé. Germánský výrobní okrsek začíná pracovat již ve zcela změněných podmínkách, ovlivněných jednak klimatickými změnami, jednak předchozím vývojem aktivity v areálu a jeho širším okolí.

Počátky Ořecha jako středověké vesnice se pro nás zatím ztrácejí v temné minulosti. Příčinou je naprostý nedostatek zpráv. V písemných pramenech se Ořech zřejmě objevuje v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993. Listina sama není dochována v originále, ale až v opisu ze 13. století. Tato skutečnost vedla ke zpochybňování některých údajů, ale nejnovější rozbory ukazují, že pro tento závěr není dostatek podkladů.

V listině se mezi osadami, které se dávají břevnoskému klášteru uvádí také "Ořechov". Vzhledem k trochu odlišnějšímu jménu se udávalo, že nejde o naši ves. Ovšem ještě v nejstarších vrcholně středověkých dokladech se setkáváme s Ořechovem místo Ořecha. Navíc jiné místo podobného či stejného jména v Čechách není. Můžeme tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že rok 993 je nejstarším odkladem pro existenci Ořecha. Tento fakt podporuje i výskyt dalších lokalit náležících břevnovskému klášteru v blízkém okolí (např. Radotín či Ruzyně). Další písemná zpráva je o Ořechu až z roku 1337. Tak dlouhé mlčení písemných pramenů nepřekvapuje, pokud si uvědomíme, že šlo o osadu v držení církevní instituce, která neměla zájem ji prodávat a její majetková pozice byla stabilní. Náš výčet prozatím ukončíme rokem 1352, kdy se poprvé setkáváme s názvem vsi v dnešním znění ("ORZIECH"). Táž zpráva zároveň dokládá, že zde existoval kostel.

Archeologické doklady pro toto období nemáme dosud bohužel žádné. Jedinou informací je zde samotná plocha Ořechu, typická pro raně středověké sídliště. Jde o umístění osady v pramenné pánvi, tak že obklopovala vlastní pramen . Byla-li v osadě kostelní stavba, bývala obyčejně umístěna v dominantní poloze. I dnešní vzhled Ořechu odpovídá této představě.

Jediný soubor archeologických materiálů, který máme z Ořecha k dispozici ze dvora čp. 19, kde byl přede několika lety vykopán při hloubení jámy pro okrasný keř. Neznáme tedy blíže situaci, v níž se původně nacházel (např. je-li obytného domu, hospodářského objektu apod.). Poskytuje nám však neocenitelnou informaci chronologickou. Soubor čítajících několik desítek zlomků, pochází z většího množství nádob. Z jednotlivých tvarů jsme schopni identifikovat bezuché hrnce, hrnce s uchem, pokličky, mísu a miniaturní nádobku, snad lahvičku. Zhruba polovinu střepů můžeme bez problémů datovat do 14. století, a to spíše do jeho druhé poloviny. Typická je především keramická hmota, navazující ještě na raněstředověký výrobní postup. Keramika je převážně nezdobená, jen ojediněle registrujeme ryté linie. Druhá polovina zlomků pak pochází z 15. století. Tuto keramiku identifikujeme především podle kvalitního výpalu, šedivého povrchu, často leštěného. Zcela jednoznačným znakem je užití radélka při výzdobě, přičemž jako základní motiv jsou užity malé čtverečky, půlobloučky či stylizovaná lomená vlnice. Několik málo zlomků může být dokonce ze 13. století. Tak bychom uvažovali především u okrajového zlomku malé hlavičky z jemné bílé plavené hmoty. Pro jednoznačný závěr je však těchto zlomků velmi málo.

Datování starších částí souboru je v zajímavém souladu s nejstaršími vrcholně středověkými zmínkami o Ořechu z let 1337 a 1352. Stejně tak je zajímavé, že soubor pochází z okraje starého jádra Ořecha. Snad z toho můžeme dedukovat, že rozsah Ořecha byl již od této doby stejný až do 19. století.


Nejstarší zmínka o obci Ořech je z roku 993. V tu dobu patřila břevnovskému klášteru. Vesnice byla zemědělská. Veškeré obyvatelstvo bylo v obci stabilizováno až do 19. století v zemědělství ve statcích uspořádaných okolo návsi. Další pracovní příležitosti byly v Kalinově mlýně čp. 1 a panské cihelně (dnes čp. 34).

K nárůstu obce a tím i počtu obyvatel došlo na konci 19. a počátku 20. století. Obec se rozrostla nejen o novou školu, ale i o domy podél Karlštejnské silnice, kde se usídlili živnostníci a obchodníci. Ti svými službami doplňovali bohaté zemědělské usedlosti. K dalšímu velkému rozvoji došlo po roce 1920. V tu dobu bylo rozděleno "Beránkovské pole" na stavební parcely a vybudováno cca 70 nových domů. V té době již většina obyvatel dojížděla za prací do Prahy, do továrny pana Waltera, s rozvojem Prahy a přípražské dopravy pak i do jiných podniků. Rozvoj tedy nebyl podnícen místním rozvojem podnikání a vzniku pracovních míst, ale relativně výhodným dopravním spojením a občanskou vybaveností (dostatek producentů potravin, velký počet řemeslníků i obchodníků, škola atd.).

Po bouřlivém rozvoji v první polovině 20. let počet obyvatel v druhé polovině 20. století neustále klesal. Vybudováním inženýrských sítí v 90. letech a přípravou pozemků pro novou výstavbu se postupně odliv obyvatel zastavil a v posledních letech zaznamenal výrazný rozvoj. Vývoj v tomto období je patrný z následujícího grafu.

K úbytku obyvatel docházelo v celé druhé polovině 20. století v Ořechu především tím, že se měnila struktura využití bývalých statků (v každém z nich bydlelo až několik desítek lidí) ze zemědělsko obytného na zemědělsko velkovýrobní. Vedle toho nebyla umožněna téměř žádná nová výstavba (1950 - 1990 celkem 6 nových domů!). Místní lidé tedy byly nuceni se odstěhovat do jiných obcí, nejčastěji do Prahy.

Nová zástavba z let 1995 až 1999 přesahuje potřeby přirozeného rozvoje obyvatel stávající obce a stejně jako ve vlně z 20. a 30. let dochází k přílivu dalších obyvatel.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Ořech

Počasí meteostanice Praha-Řeporyje

Vzdálenost meteostanice od obce Ořech: 1 km

Poslední data: 8.6.2023 10:21

Umístění: 336 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Praha-Řeporyje

Teplota
20,5
°C
Zdánlivá teplota
21,4
°C
Rosný bod
15,4
°C
Vlhkost
67,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
542,5
W/m2
Atmosférický tlak
1019,1
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
0,7
m/s
Nárazový vítr
0,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Praha-Řeporyje

Dnes
14/21
°C
Zítra
14/23
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Ořech se také nachází

Braník

Braník

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Břevnov

Břevnov

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Břve

Břve

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Černošice

Černošice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 7 280

/
Choteč

Choteč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 372

/
Chrášťany

Chrášťany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 899

/
Chýně

Chýně

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 3 953

/
Chýnice

Chýnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 419

/
Dobříč

Dobříč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 324

/
Dolní Roblín

Dolní Roblín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Drahelčice

Drahelčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 1 324

/
Hlubočepy

Hlubočepy

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Hodkovičky

Hodkovičky

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Holyně

Holyně

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Hostivice

Hostivice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 8 070

/
Jeneč

Jeneč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 252

/
Jinočany

Jinočany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 974

/
Jinonice

Jinonice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Kala

Kala

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Karlík

Karlík

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 493

/
Komořany

Komořany

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Košíře

Košíře

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Kosoř

Kosoř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 844

/
Kozolupy

Kozolupy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Kuchař

Kuchař

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Kuchařík

Kuchařík

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Lahovice

Lahovice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Liboc

Liboc

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Lipence

Lipence

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Lochkov

Lochkov

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Lužce

Lužce

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 129

/
Malá Chuchle

Malá Chuchle

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Mezouň

Mezouň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 571

/
Modřany

Modřany

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Mořina

Mořina

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 800

/
Mořinka

Mořinka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 164

/
Motol

Motol

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Nučice

Nučice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 2 203

/
Podolí

Podolí

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Praha 12

Praha 12

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 51 641

/
Praha 13

Praha 13

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 51 793

/
Praha 16

Praha 16

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 7 801

/
Praha 17

Praha 17

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 21 203

/
Praha 5

Praha 5

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 74 862

/
Praha-Lipence

Praha-Lipence

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 2 836

/
Praha-Lochkov

Praha-Lochkov

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 794

/
Praha-Řeporyje

Praha-Řeporyje

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 4 465

/
Praha-Slivenec

Praha-Slivenec

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 3 594

/
Praha-Velká Chuchle

Praha-Velká Chuchle

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 2 449

/
Praha-Zbraslav

Praha-Zbraslav

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 9 184

/
Praha-Zličín

Praha-Zličín

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 6 102

/
Radlice

Radlice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Radotín

Radotín

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Řeporyje

Řeporyje

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Řepy

Řepy

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Roblín

Roblín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 229

/
Rudná

Rudná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 4 894

/
Ruzyně

Ruzyně

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Slivenec

Slivenec

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Smíchov

Smíchov

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Sobín

Sobín

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Solopisky

Solopisky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Stodůlky

Stodůlky

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Střešovice

Střešovice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Tachlovice

Tachlovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 918

/
Třebonice

Třebonice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Třebotov

Třebotov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 1 454

/
Trněný Újezd

Trněný Újezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Úhonice

Úhonice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 160

/
Veleslavín

Veleslavín

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (SV)

/ /
Vinohrady

Vinohrady

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Vokovice

Vokovice

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Vonoklasy

Vonoklasy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 550

/
Vysoký Újezd

Vysoký Újezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 471

/ /
Zbraslav

Zbraslav

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Zbuzany

Zbuzany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 1 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 260

/
Zličín

Zličín

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 4 km (S)

/ / / / / / / / / / / / / / /
UNESCO - Praha

UNESCO - Praha

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 11 km (SV)

/ / / / / / /
Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 12 km (JZ)

/ / /
ZOO Praha

ZOO Praha

Kraj: Hlavní město Praha
Vzdálenost: 13 km (SV)

/ / / / / / / / /
Aquapark Beroun

Aquapark Beroun

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 17 km (JZ)

/ /
Zoopark Zájezd

Zoopark Zájezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 17 km (S)

/ / / / /
Zámek Průhonice

Zámek Průhonice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 19 km (V)

/ / / /
Rozhledna Veselov

Rozhledna Veselov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 20 km (SZ)

/ /
Rozhledna Děd

Rozhledna Děd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 20 km (Z)

/ /
Aquapark Kladno

Aquapark Kladno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 20 km (SZ)

/
Rozhledna Pepř

Rozhledna Pepř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 20 km (JV)

/ /

Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Motolský rybník - přírodní koupaliště

Motolský rybník - přírodní koupaliště je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Ořech?

Přírodní koupaliště Motol se nachází na Motolských rybnících v pražské části Motol. Toto přírodní koupaliště se pyšní tím, že v roce 2017 bylo vyhlášeno jako koupaliště s nejkvalitnější vodou v Praze.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aqua Sport Club Praha - Chodov

Aqua Sport Club Praha - Chodov je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Ořech?

Aquapark – Plavecký areál Jedenáctka VS se nachází v Praze 4 – Chodov.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Ořech zvýšil o 39?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Mníšek pod Brdy je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Ořech?

Zámek stojí ve městě Mníšek pod Brdy, v okrese Praha-západ. Okolo prochází trasa naučné stezky Mníšek pod Brdy. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Ski areál Chotouň

Ski areál Chotouň je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Ořech?

Ski areál Chotouň se rozprostírá východně od obce Jílové u Prahy v nadmořské výšce 350 až 400 m.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Název obce Ořech se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Rozhledna Cibulka

Rozhledna Cibulka je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Ořech?

Cibulka je vyhlídková věž ve stejnojmenném pražském parku v Praze-Košířích. Stavba byla postavena jako umělá hradní zřícenina, zhruba 13 m vysoká, jež je součástí bývalé hospodářské usedlosti, později zámečku.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Středočeském kraji 1 415 463 obyvatel, z toho 702 541 mužů a 712 922 žen?

Praha 4

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Praha 4 s 113 205 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 11 km?

Část Praha 4 se rozkládá na pravém břehu řeky Vltavy, jižně od pražského historického centra.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Reklama