Obecní znak
Základní informace
Kraj:Karlovarský
Okres:Karlovy Vary
Správní obvod:Karlovy Vary
GPS souřadnice:50.247788N, 12.895807E
Nadmořská výška:400 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1498 (526 let)
Katastrální výměra:637 ha
Počet obyvatel:1 946
PSČ:362 63
Adresa URL:www.ou-dalovice.cz

Části obce Dalovice: Všeborovice, Vysoká

Památky a zajímavosti Dalovice

Naučná stezka

Naučná stezka Dalovice popisuje historii i současnost obce Dalovice. Trasa o 10 zastávkách vás provede po nejvýznamnějších místech, která zde najdete. Stezka má 2 okruhy. Delší okruhem projdete všech 10 zastávek. Kratší okruh vynechává jednu zastávku a vede centrem obce.

Kostel Panny Marie Utěšitelky

Při příjezdu do Dalovic, podél Vitického potoka, nelze přehlédnout kostel Panny Marie Utěšitelky, který byl postaven v roce 1929 (původní kaple z r. 1898 se stala součástí nového kostela).

Pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky je krytý sedlovou střechou s polokruhovou apsidou krytou valbovou střechou. Do hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená hranolová věž, částečně zasahující do konstrukce původní kaple.

Tvrziště

V letech 1938 a 1941 se německý archeolog Prof. Dr. Viktor Karell se svými pomocníky zaměřil na pozůstatky kamenné stavby o rozměrech 6,70 x 6,95 m v místě tehdy nazývaném „Hausberg“ (někdy také Kellerbergl, dnes Tvrziště). Zjistil, že se jedná o pozůstatky obytné tvrze vybudované koncem 12. století zřejmě podle vzoru ze sousedního Bavorska. Na základě vykopávek a tehdejších historických znalostí byl stanoven závěr, že lidé v této lokalitě žili nepřetržitě od doby kamenné do současnosti.

Vlastní „Tvrziště“ je okrouhlého půdorysu. Podle rozměrů základů a síly zdí z lomového kamene lze usuzovat, že tvrz mohla mít několik podlaží. Hlavním smyslem této stavby bylo pravděpodobně strážit starou kupeckou stezku, která vedla z Německa přes Cheb a Dalovice směrem na Žatec a Prahu. Dalším důvodem mohla být ochrana lidských obydlí, která se nacházela v blízké vzdálenosti.

Zámecký park

Zámecký park se nachází na ploše, která byla osídlena již dlouhou dobu před příchodem Slovanů. Archeologové uvádějí, že na místě dnešního Zámeckého parku bylo od 8. stol. n. l. velké slovanské sídliště. Po staletí zde rostly především duby. Písemné zprávy o nich máme např. z  1. poloviny 17. století, kdy zde dominovalo devět mohutných prastarých dubů, od začátku 20. století zůstal pouze jeden, tzv. Körnerův dub.

V roce 1875 nechal baron Friedrich Riedl von Riedenstein postavit Nový zámek. Původně byly kolem zámku pastviny a v jeho blízkosti les, ve kterém převažovaly duby nad buky a lípami. V roce 1892 nechali majitelé panství přeměnit okolí zámku a les na „Zámecký park“ v tehdy módním anglickém stylu. Během let 1904-1906 byl park doplněn výsadbou jehličnatých stromů a skupinami keřů.

V současné době je převážná část Zámeckého parku v majetku Obce Dalovice. Nový zámek a jeho okolí vlastní Karlovarský kraj. Celý Zámecký park, Nový zámek a busta K. T. Körnera jsou od roku 1958 nemovitou kulturní památkou registrovanou pod evidenčním číslem 38621/7-779.

V letech 2013-2015 probíhá v dalovickém zámeckém parku revitalizace, na který Obec Dalovice získala finanční podporu od EU a MŽP. Došlo k vykácení a ošetření některých stromů a výsadbě nových dřevin.

Pomník básníka Theodora Körnera

Básník se po zranění z války proti Napoleonovi v roce 1811 léčil v Karlových Varech. Na doporučení J. W. Goetha navštívil Dalovice. Zamiloval si dalovický zámecký park a chodil sem na procházky. Pod starými mohutnými duby odpočíval a psal básně.Dalovičtí občané a karlovarští lázeňští hosté u  příležitosti 50 let od básníkova  úmrtí, v roce 1863, vybrali peníze v dobrovolné sbírce a objednali na jeho počest pomník. Měl podobu kamenného obelisku s reliéfním portrétem K. T. Körnera v oválném medailonu. V roce 1891 se Körnerův pomník převezl z Dalovic do Karlových Varů a byl umístěn nedaleko památníku Fridricha Schillera na Goethově stezce.  (Z podnětu karlovarské Osvětové rady byl pomník r. 1946  zlikvidován.)

U příležitosti 100 let od básníkova úmrtí v roce 1913 nechala baronka Mathilda Riedl von Riedenstein pojmenovat dnes památný strom - „tisíciletý“ dub po K. T. Körnerovi a do blízkosti umístit jeho bustu v nadživotní velikosti. Busta představuje básníka v důstojnické uniformě slavného Lützova hulánského regimentu, který se proslavil v boji proti Napoleonovi.

Körnerův dub

V novodobé historii postihla Körnerův dub celá řada pohrom. Na začátku 20. století měl dub ještě velkou a několika patrovou korunu a byl zcela zdráv. Pravděpodobně stářím, špatnou péčí a nešetrným zacházením (hlavně po roce 1945, kdy byla čsl. armáda ubytována na obou zámcích v blízkosti a park byl jejich cvičištěm) uschly některé mohutné větve a ve stromě se vytvořila rozsáhlá dutina. Do této dutiny házeli neukáznění návštěvníci parku různé papíry a odpadky. Katastrofou pro strom se stal požár uvnitř stromu dne 28.června 1994, který zdolávaly dva hasičské sbory více než šest hodin. Po tomto požáru byl strom dendrologicky ošetřen a zabezpečen proti vandalům. Od té doby je také pod stálým dohledem odborníků.

Kamenný kříž v zámeckém parku

V Zámeckém parku, poblíž Nového zámku, najdeme kamenný kříž vysoký 94 cm, široký 44 cm, tloušťka 32 cm. Hrany kříže jsou zaoblené. Vyrobený je z pískovce, jedno jeho rameno je značně poškozené. Kdy kamenný kříž vznikl, není známo. První zprávy o něm máme až ze začátku 20. století. Víme, že v tu dobu stával u cesty vedoucí od Starého zámku směrem k Zálesí na místě nazývaném „Bei Kreuzfeld“ (nedaleko bývalé šachty Anna). V roce 1912 se budovala silnice z Dalovic do Zálesí s návazností na silnici Karlovy Vary – Ostrov a kříž se ocitl mezi patníky. Dalovický občan L. Radl dal r. 1913 kříž přemístit pod lípu, která stála u silnice poblíž jeho pivovaru (pivovar byl vedle rybníčku nedaleko Starého zámku). Pravděpodobně  r. 1925 nechala rodina Riedl von Riedenstein kříž přemístit do Zámeckého parku.

Starý zámek

Starý zámek byl postaven v 1. polovině 16. století a sloužil jako panské sídlo až do 2. poloviny 19. století. Majitelé panství se často střídali. Z historických dokumentů vyplývá, že vlastníky dalovického panství byl nejdéle rod Hiesserle (15. – 16. století), rod Schön von Schönau (18. – 19. století) a rod Riedl von Riedenstein (1871 – květen 1945).Rodina Riedl von Riedenstein pobývala ve Starém zámku pouze v letech 1872–1875 a pak se přestěhovala do Nového zámku. V dalších letech sloužil Starý zámek jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky. V roce 1899 Starý zámek vyhořel. Zcela zničena byla střecha a část vnitřku budovy. Baron Friedrich Riedl von Riedenstein nechal v letech 1900–1902 zrekonstruovat Starý zámek v novějším stylu. V rámci rekonstrukce bylo přistavěno jedno patro. Vnější podoba Starého zámku se od té doby nezměnila.

Po roce 1902 byla do 1. patra budovy umístěna část rozsáhlých sbírek německé, francouzské a anglické literatury rodiny Riedlů. Přízemí zámku se pronajímalo (dlouhou dobu zde byl lékařský ústav MUDr. H. Brixe). Po skončení II. světové války r. 1945 se stal zámek majetkem československého státu. V současné době zde sídlí Střední zemědělská škola Dalovice. Vlastníkem budovy je Karlovarský kraj.

Nový zámek

Nové reprezentativní sídlo v historizujícím slohu nechal vystavět v letech 1874-1875 tehdejší majitel zdejšího statku baron Friedrich Riedl von Riedelstein nedaleko Starého zámku v jihozápadní části obce Dalovice. Do té doby sídlili vlastníci Dalovického panství na Starém zámku. Někdy na počátku 20. století byl objekt empírově upraven. Na začátku roku 1945 zde bylo umístěno velitelství německé branné moci pro celý okrsek západního pohraničí Od roku 1958 se stal objekt Nového zámku sídlem Odborného učiliště spojů, dnes zde sídlí Střední odborná škola logistická. V letech 2008-2012 proběhla celková rekonstrukce a modernizace objektu.

Botanická zahrada

Botanická zahrada byla založena při Střední zemědělsko-technické škole v Dalovicích v roce 1966 na ploše zhruba 800 m2. V současné době se v zahradě nachází sbírka regionální květeny Karlovarska čítající cca 170 druhů rostlin. Dále je zde umístěna kolekce zemědělských plodin volné krajiny v počtu 40 druhů rostlin. Sbírky jsou doplněny souborem tabulí s tématy pro ekologickou výchovu obyvatel.

Zahrada je volně přístupná veřejnosti.

Kaplička ve Vysoké – kaple sv. Anny

Původní, dnes již neexistující, kaple zasvěcená svaté Anně, zde byla v letech 1780 – 1782. T. Současná kaple pochází let 1903 – 1904. Věřící si vybrali tuto svatou, protože je patronkou matek a manželství, patronkou truhlářů, tkalců, krejčích, čeledínů, horníků, mlynářů a provazníků. (jméno Anna je hebrejského původu a v překladu znamená „milá“, „milostiplná“ či „laskavá“). Kaple sv. Anny ve Vysoké nikdy nebyla „nemovitou kulturní památkou“. Patří však k historii obce, a proto se snažíme
o její zachování.

Pomník válečným obětem

Původní velký pomník válečným obětem stál na okraji parku v Zámecké ulici a vytvořil jej r. 1934 známý karlovarský sochař Hugo Uher. V roce 1948 byly z pomníku odstraněny německé nápisy a deska se jmény padlých místních občanů v I. světové válce byla přemístěna na dalovický hřbitov. Nově byly instalovány dvě žulové desky s nápisy: „My dali život – vy živí bděte“, „Věnováno padlým a umučeným“, „1918“, „1945“ a datem nového slavnostního odhalení. Roku 1957 byl pomník rozebrán a přemístěn do Borské ulice. Na tomto místě se z postranních křídel a původního podstavce udělal nový podstavec a na něj se postavil zmenšený pomník (z původního pomníku zbyl jen čsl. lev a část schodiště). V této podobě pomník existuje dodnes.

Vyhlídkový altán

Vyhlídkový altán nechala v zámeckém parku postavit Obec Dalovice v roce 2012. Umístění altánu bylo pečlivě vybráno. Z tohoto místa je výhled do údolí řeky Ohře a na Drahovice, městskou část Karlových Varů. Částečně vidíme i další karlovarskou část – Bohatice, které dominuje pohled na teplárenský komín.

Dalovická porcelánka

Majitel dalovického panství Johann Wenzel Ferdinand, rytíř ze Schönau, začal r. 1804 v Dalovicích vyrábět kameninové výrobky. Vzhledem k tomu, že byly zdařilé a byl o ně zájem, hned v následujícím roce 1805 založil továrnu na výrobu kameniny. Kolem r. 1830 se v ní postupně začala stále více rozšiřovat výroba porcelánu. Výraznou osobností, která se o rozvoj výroby porcelánu v Dalovicích zasloužila, byl Ludwig Pröschold, který koupil továrnu r. 1891. Pod jeho vedením se porcelánové zboží začalo vyvážet ve velkém množství do řady evropských i mimoevropských států.

Společenský objekt - „Tovární vila“

Původní dům, který na Hlavní čp. 82 stál, byl postaven jako vila ředitele porcelánky. Kdy byl tento dům postaven, se zatím nepodařilo vypátrat. Podle obrázků ze starých kronik můžeme vidět, že „Fabrikvilla“ byla krásným domem. Byla postavena do tvaru písmena „U“, okna v přízemí byla zdobena štukami, v podkroví okna ve vikýřích a fasáda částečně porostlá zelení. Dům obklopoval park. Před vchodem, od dnešní SZeŠ, se nacházel vodotrysk, z druhé strany domu pak tři velké kulaté květinové záhony.

Od r. 1952 do r. 1992 byla v budově školka, pro dům se vžil název „Kamenná školka“. V září 1992 se MŠ přestěhovala do budovy bývalých jeslí v Májové. Od té doby byl dům bohužel nevyužit a postupně chátral. Zastupitelstva obce projednávala několik záměrů o prodeji, následně pak možnosti objekt renovovat a využít jako společenský objekt, který v obci dlouhodobě chyběl. V roce 2014 proběhla demolice objektu. V současné době probíhá výstavba nového objektu, který má být zachován v duchu původní ředitelské vily. Dokončení stavby je plánováno v září 2015.

Tipy na výlet v obci Dalovice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Dalovice

Počasí meteostanice Hory

Vzdálenost meteostanice od obce Dalovice: 9 km

Poslední data: 21.6.2024 06:50

Umístění: 519 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Hory

Teplota
13,8
°C
Zdánlivá teplota
12,6
°C
Rosný bod
11,2
°C
Vlhkost
83,9
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
68,5
W/m2
Atmosférický tlak
1018,2
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
2,1
m/s
Nárazový vítr
2,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Hory

Dnes
12/26
°C
Zítra
14/22
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Dalovice se také nachází

Andělská Hora

Andělská Hora

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 389

/
Bohatice

Bohatice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 1 km (JZ)

/
Bor

Bor

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Božičany

Božičany

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 586

/
Březová

Březová

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 536

/
Bystřice

Bystřice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Čankov

Čankov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Cihelny

Cihelny

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Činov

Činov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Děpoltovice

Děpoltovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 438

/
Dolní Lomnice

Dolní Lomnice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Dolní Žďár

Dolní Žďár

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Doubí

Doubí

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Doupovské Hradiště

Doupovské Hradiště

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 164

/
Drahovice

Drahovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Dubina

Dubina

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Dvory

Dvory

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Fojtov

Fojtov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Háje

Háje

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Hájek

Hájek

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 641

/
Hluboký

Hluboký

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Hory

Hory

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 434

/
Hroznětín

Hroznětín

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 2 089

/
Hůrky

Hůrky

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Jenišov

Jenišov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 1 015

/
Jimlíkov

Jimlíkov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Karlovy Vary

Karlovy Vary

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 2 km (JZ)
Počet obyvatel: 42 253

/
Kfely

Kfely

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Kolová

Kolová

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 851

/
Kyselka

Kyselka

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 799

/
Lesov

Lesov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Liticov

Liticov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Lučiny

Lučiny

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Lužec

Lužec

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Merklín

Merklín

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 895

/
Mezirolí

Mezirolí

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Mírová

Mírová

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 347

/
Mořičov

Mořičov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Nivy

Nivy

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Nová Kyselka

Nová Kyselka

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Nová Role

Nová Role

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 4 164

/
Nová Víska

Nová Víska

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Nová Víska

Nová Víska

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Nové Stanovice

Nové Stanovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Odeř

Odeř

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Oldřiš

Oldřiš

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Olšová Vrata

Olšová Vrata

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 15 623

/
Otovice

Otovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 2 km (SZ)
Počet obyvatel: 984

/
Peklo

Peklo

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Pila

Pila

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 575

/
Počerny

Počerny

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Pod Rohem

Pod Rohem

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Podlesí

Podlesí

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Pulovice

Pulovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Radošov

Radošov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Rosnice

Rosnice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Ruprechtov

Ruprechtov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Rybáře

Rybáře

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Sadov

Sadov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 1 272

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Sedlečko

Sedlečko

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Šemnice

Šemnice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 655

/
Stanovice

Stanovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 635

/
Stará Role

Stará Role

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Stráň

Stráň

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Svatobor

Svatobor

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Tašovice

Tašovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Velichov

Velichov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 505

/
Velký Rybník

Velký Rybník

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Všeborovice

Všeborovice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 1 km (V)

/
Vysoká

Vysoká

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 1 km (SV)

/
Žalmanov

Žalmanov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Jan Becher muzeum

Jan Becher muzeum

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/ /
Rozhledna Diana

Rozhledna Diana

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/ / /
Zámek Doubí

Zámek Doubí

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/ /
Rozhledna Bučina

Rozhledna Bučina

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (V)

/ / /
Hrad Loket

Hrad Loket

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 12 km (JZ)

/ / / /
Lázně Jáchymov

Lázně Jáchymov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 13 km (S)

/
Skiareál Náprava

Skiareál Náprava

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 13 km (S)

/ / / / /
Rozhledna Pajndl

Rozhledna Pajndl

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/
Rozhledna Krudum

Rozhledna Krudum

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 17 km (JZ)

/ /
Skiareál Klínovec

Skiareál Klínovec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 17 km (S)

/ / / / / / /
Ski areál Novako

Ski areál Novako

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 19 km (S)

/
Ski areál Hranice

Ski areál Hranice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 19 km (S)

/ /

Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Karlovarském kraji 279 103 obyvatel, z toho 138 110 mužů a 140 993 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Dalovice zvýšil o 51?

Lázně Karlovy Vary

Lázně Karlovy Vary je ve vzdušné vzdálenosti 3 km od obce Dalovice?

Lázeňské centrum města Karlovy Vary leží podél řeky Teplé.

Plzeň

Nejbližší obec nad 150 000 obyvatel je Plzeň s 153 649 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 66 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem v Karlovarském kraji je Klínovec (1 244 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Ohře (320 m n.m.).

Název obce Dalovice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Dalovice v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Karlovarský: 1x.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Obec Dalovice vyhrála v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2017 Bílou stuhu za činnost mládeže?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Dřevěná kaple sv. Huberta u Šindelové

Dřevěná kaple sv. Huberta u Šindelové je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Dalovice?

Kaple sv. Huberta byla vystavěna koncem 18. století a nachází se u zámku Favorit, nedaleko obce Šindelová.

UNESCO - Praha

UNESCO - Praha je ve vzdušné vzdálenosti 109 km od obce Dalovice?

Praha – historické centrum bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.

Skiareál Plešivec

Skiareál Plešivec je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Dalovice?

Skiareál Plešivec najdeme v Krušných horách nedaleko obce Abertamy.

Motýlí dům Karlovy Vary

Motýlí dům Karlovy Vary je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Dalovice?

Motýlí dům v komplexu Diana najdeme na vrchu Výšina přátelství nad městem Karlovy Vary. Připravte se na setkání s těmi nekrásnějšími motýly z celého světa

Reklama