Obecní znak
Základní informace
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Bruntál
Správní obvod:Rýmařov
GPS souřadnice:49.977938N, 17.322270E
Nadmořská výška:600 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1351 (667 let)
Katastrální výměra:2 221 ha
Počet obyvatel:397
PSČ:795 01
Adresa URL:www.obecdolnimoravice.estranky.cz

Části obce Dolní Moravice: Horní Moravice, Nová Ves

Historie obce Dolní Moravice

Velká většina Rýmařovska byla zbožím zeměpanským, které nebylo vkládáno do zemských desek a o něm se jen velmi málo mluvilo v soudních knihách. To je pravá příčina, proč pramenů k tomuto období je tak málo. Na počátku 14. století byla v proudu již druhá kolonizační vlna. Z dalších vsí lenního panství huzovského chybí v seznamu Moravice a Veveří, které byly zřejmě vysazeny za další (třetí) kolonizační vlny mezi 1320-1350, ale před polovinou 14. století, které drželi na počátku 14. století páni v pozdější době vystupující pod jménem ze Sovince. Na kolonizaci velkého lesního bohatství, které až dosud bylo využíváno pouze k lovu, se nepodíleli jen Němci, jak se snažili místní historikové prokázat, nýbrž - a to přibližně stejnou měrou - i Čechové.

První písemná zmínka o Moravici "je jak známo, z papežské listiny papeže Klementa VI. datované 12. dubna 1351 k nově zřízené diecézi litomyšlské." Jméno vesnice mohlo být odvozeno od "Moor - Au" (močál, bažina - louka, luh).
Další zmínka o vesnici Moravice, je v souvislosti s tažením krále Matyáše Korvína v roce 1474, kdy obec byla vypálena a později znovu osazena. "První osobou v obci byl rychtář - fojt, který u nově zakládaných obcí fungoval jako lokátor, to je osoba, která od pána dostala největší statek a měla za úkol provést vlastní osídlení vsi.

Majetkoprávní postavení rychtátů na sovineckém panství a tyto výpisy svobody měly pro každou rychtu nesmírný význam. Např. dolnomoravická rychta obdržela známé privilegium na své svobody při kolonizaci vsi v roce 1530 od pana Voka Pňovského ze Sovince. Rychtář si je dal znovu potvrdit v roce 1580 od Vavřince Edera ze Štiavnice a v roce 1600, zřejmě na žádost zdejšího rychtáře Martina Schwartzera, je znovu potvrdil Jan starší Kobylka se svou ženou Annou Ederovnou. Jako každý poddaný, musel i rychtář platit zemskou berni a v případě války byl povinen vypravit jednoho zbrojného oře, z čehož se mohl vyplatit 5 kopami grošů. Byl osvobozen od všech robot, ale musel vrchnosti odvádět roční činži za udělení svobod včetně práva odúmrtí. Činže byla u většiny vrchnosti jednotná: o Vánocích dvě slepice, o Velikonocích jedno vepřové plece na sv. Martina jedna krmená husa. Noví usedlíci osvobozeni od těchto dávek na 12-16 roků. Obě vesnice byly řádové lesní vsi ve formě lesních lánů, to znamená, že za selskými staveními se táhla pole až k další katastrální hranici.

Kolonizační vlna z poloviny 16. století měla význam, že teprve tehdy byla většina nynějšího Rýmařovska poněmčena.

Národnostní poměry v 16. století, v době pánů ze Sovince a Boskovic, zjišťujeme ze zachovaných listin pánů ze Sovince. Listiny byly sice psané v jazyku vydavatele, nikoliv příjemce, přesto je z lokačních listin patrné, že německé obyvatelstvo bylo v Moravici a v Jiříkově. Položíme li si na základě znalosti stavu poddanských usedlostí na sovineckém panství (jeho horní části, kam patřila i Moravice) otázku, zda je možno zde mluvit o nějakém velkém selském blahobytu, musíme opakovat - pro zdejší horské sedláky byl takový blahobyt zcela neznámou věcí.

Důležitou roli zde hrála i tvrdá horská příroda a nejrůznější živelní pohromy.V této souvislosti si zaslouží citaci skutečnost, že z hospodářského příslušenství zanechal kromě slámy pouze hnůj, jenž zaujímal na dvoře horského sedláka vzhledem k chudé půdě důležité místo a je v zápise (předání vesnické fary), na čestném prvním místě.

Náboženské poměry se změnily zejména v osobě majitele panství. Pánové Kryštof a Václav z Boskovic byli předními přívrženci protestantismu a horlivě jej podporovali mezi poddanými. U pánů z Boskovic hrály důležitou úlohu v jejich náboženské příslušnosti hospodářské důvody - urvat něco z rozsáhlého a na Moravě ani husitskými válkami nedotčeného církevního majetku. Je vidět, že tehdy platná zásada "Cuius regio, eius religio" (Čí vláda, toho i víra) se vztahovala i na sovinecké panství, kde tehdy byly pro nastolení luterských pastorů zvláště vhodné podmínky. Další farností sovineckého panství byla farnost dolnomoravská. Kniha ordinovaných ve Wittenbergu nám říká, že farnost byla již na rozhraní šedesátých a sedmdesátých let 16.století v protestantských rukách - roku 1564 povolil papež pro Čechy a Moravu přijímání pod obojí. Jako pastor sem byl ordinován Leonard Kindler z Rýmařova. Kindler po vychození školy v Olomouci a Kroměříži působil nejdříve v Brunzejfu (Rýžovišti), odkud byl rychtářem a konšely obce Moravice povolán ke kněžskému úřadu. Dalším významným dolnomoravickým pastorem byl Jan Albrecht (Albrechtus, též Alberty), který zde byl slavnostně instalován v roce 1586. Pocházel z Cukmantlu (Zlaté Hory), kde také před svou ordinací působil jako učitel. Za něj byl v Dolní Moravici vystavěn nový kostel, který byl slavnostně vysvěcen v roce 1595. Rok předtím koupili dolnomoravičtí a hornomoravičtí farníci svému duchovnímu pastýři novou faru - grunt jistého Martina Sponera za 250 zlatých. Současně prodali dosavadní farní dvůr za 108 zlatých. Alberty působil v Moravici až do své smrti v roce 1620.

Nástupce pánů Ederů ze Štiavnice, Jan starší Kobylka z Kobylího, společně se svoji ženou Annou Ederovnou ze Štiavnice byli rovněž horlivými luterány. První stavbou podniknutou za něj byla stavba kostela v Dolní Moravici v letech 1592-1593. Stála, jak nám jak přesně zachycuje kniha kostelních účtů moravické farlosti, 408 tolarů, 8 grošů a 3 denáry. Náklady spojené se stavbou nesly všechny obce farnosti - Dolní a Horní Moravice a Malá Štáhle. Zápis je zajímavý tím, že nám ukazuje, jak sami farníci nesli na svých bedrech všechny výlohy spojené s farou a jejich duchovním správcem. Farářem zde byl i Alois Kryštof Lautner.
Zprávy kronikářů ze 16. století zaznamenávají epidemie moru, i když se tyto je okrajově týkaly sledovaných obcí. Příčiny byly ve stavu hygieny, o které jsme ve městech celkem podrobně informováni, a stupeň hygieny ve vesnicích byl jistě horší. Rýmařovští kronikáři nám hlásí takovou velkou morovou nákazu v roce 1556. Denně prý umíralo ve městě 26 osob. Brány města musely být uzavřeny a obyvatelé byly nuceni setrvávat ve městě, neboť přestrašení poddaní v okolích vsích se báli přenesení této zhoubné choroby a hrozili, že město vypálí a tak odstraní ohnisko nákazy.

OBDOBÍ OD 17. STOLETÍ

Majitel sovineckého panství Jan starší Kobylka z Kobylího, patřil ke 30 moravskýrn direktorům v létech 1618-1620, kdy se Morava postavila proti císaři.

Po porážce stavovského povstání na Bílé hoře 7. Listopadu 1620 bylo panství Janu kobylkovi z Kobylího konfiskováno a dekretem z 15. března 1622 bylo prodáno 18. ledna 1623 za 200 000 moravských rakouskému arcivévodovi a velmistru Řádu německých rytířů Karlu Františkovi pro tentýž řád. Proto se již Sovinec neobjevuje v konfiskačním protokolu z roku 1624 a není o něm žádná v zasedacím protokolu generální zemské komise. V roce 1643 vpadla vojska pod vedením Lennarta Torstensona do Čech a na Moravu. Na zpětném pochodu do Slezska, kam se švédská vojska vracela po neúspěšném obléhání Brna, rozhodl Torstenson obsadit Sovinec. V roce 1650 převzal Sovinec řádový místodržící Augustin Osvald z Lichtensteina.

První zmínka o místní kyselce se vyskytuje v kostelním inventáři r. 1689, kde se uvádí obraz p. Marie u kyselky. V polovině 19. století je obec hodnocena jako horská obec z významným průmyslem. Byly zde hřebíkárna, drátovna, výroba řetězů, papírna (1724-1944), výroba výšivek (založena 1900, v roce 1910 měla 100 zaměstnanců), výroba dřevěných cívek, 4 tírny lnu v roce 1930, mlýn založený 1890 byl v provozu do roku 1935, také zde působilo mnoho místních tkalců, kteří byly od nepaměti spojeny se zemědělskou výrobou.

Jedna zajímavost. Dne 3. února 1890 hlásil rýmařovský okresní hejtman Ratzner prezidiu moravského místodržitelství v Brně "silné zemětřesení v široké oblasti na sever od Rýmařova." Poštovní doručovatel z Rýmařova Florián Haage vypověděl, že na své služební pochůzce uslyšel kolem poledne na cestě z Dolní Moravice do Malé Štáhle zvláštní rachot, který nejdříve považoval za hukot vozů z lomů. V Malé Stáhli se však dozvěděl, že se v zimě v lomech nepracuje, že však četní občané v této době rovněž slyšeli onen podivný rachot. Středem zemětřesení byla obec Harrachov. Gruntovník Togel udával, že v Harrachově byly pocítěny tři slabší otřesy v 8 a 9 hodin ráno, nejsilnější kolem poledne, doprovázené hromovým rachotem. Ve škole byly otřesy tak silné, že drnčela skla v oknech a polekaný učitel nařídil žákům aby ihned opustili školu, jestliže se budou otřesy ještě opakovat. Hmotné škody však nebyly hlášeny žádné.

OD ROKU 1918

Československá republika při svém vzniku 1918 převzala obě dosavadní správní soustavy beze změny, jednak pro zachování právní kontinuity, jednak i proto, že se osvědčily a vžily jak v českých zemích tak na Slovensku. Snahy německých nacionalistů o odtržení pohraničních území a na severní Moravě a ve Slezsku o vytvoření tzv. provincie Sudetenland u zdejších obyvatel zřejmě prošlo bez povšimnutí.Zpráv z následujících let není mnoho a v případě Dolní Moravice je to především osobní svědectví zdejšího faráře Alfonze Dedka, narozeného 25. května 1905 v Kozmicích v okrese Hlučin. Jmenovaný přišel do Dolní Moravice 1. září 1936 a byl zde až do odsunu v roce 1946.

 

 

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Dolní Moravice

Počasí meteostanice Kněžpole

Vzdálenost meteostanice od obce Dolní Moravice: 12 km

Poslední data: 22.7.2018 06:32

Umístění: 625 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Kněžpole

Teplota
16,4
°C
Zdánlivá teplota
16,9
°C
Rosný bod
11,8
°C
Vlhkost
74,2
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
66,1
W/m2
Atmosférický tlak
1012,6
hPa
Směr větru
SZ
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Kněžpole

Dnes
11/23
°C
Zítra
10/24
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Dolní Moravice se také nachází

/
Břidličná

Břidličná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 3 299

/ /
Edrovice

Edrovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Harrachov

Harrachov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Horní Moravice

Horní Moravice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/ /
Jamartice

Jamartice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Janovice

Janovice

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/ /
Malá Morávka

Malá Morávka

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 675

/
Malá Štáhle

Malá Štáhle

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 139

/
Moravskoslezský Kočov

Moravskoslezský Kočov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 557

/ /
Nová Rudná

Nová Rudná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Nová Véska

Nová Véska

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Ondřejov

Ondřejov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Podlesí

Podlesí

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Rudná pod Pradědem

Rudná pod Pradědem

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 374

/
Rýmařov

Rýmařov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 8 426

/
Slezský Kočov

Slezský Kočov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Stará Rudná

Stará Rudná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Stará Ves

Stará Ves

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 507

/
Stará Voda

Stará Voda

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Staré Město

Staré Město

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 917

/
Stránské

Stránské

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Stříbrné Hory

Stříbrné Hory

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Suchá Rudná

Suchá Rudná

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Světlá

Světlá

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Světlá Hora

Světlá Hora

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 1 433

/
Václavov u Bruntálu

Václavov u Bruntálu

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 448

/
Vajglov

Vajglov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Valšov

Valšov

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 249

/
Velká Štáhle

Velká Štáhle

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 349

/
/ / / / / /
Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 10 km (V)

/ / / / / / / /
Hrad Sovinec

Hrad Sovinec

Kraj: Moravskoslezský
Vzdálenost: 17 km (J)

/ / / / / /

Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Termály Losiny

Termály Losiny je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Dolní Moravice?

Jedinečný termální park Termály Losiny, který v České republice nemá obdoby, najdeme ve Velkých Losinách, nedaleko Šumperka.

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Dolní Moravice?

Úžasný hradní komplex zaujímá polohu na širokém skalnatém ostrohu na výběžku kopců Nízkého Jeseníku.

Šumperk

Nejbližší obec nad 20 000 obyvatel je Šumperk s 26 326 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 25 km?

Město Šumperk se rozkládá v údolí řeky Desné. V průběhu staletí vyrostlo město, které je dnes nejdůležitějším hospodářským, správním a kulturním centrem severozápadní Moravy.

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Skanzen Příkazy

Skanzen Příkazy je ve vzdušné vzdálenosti 39 km od obce Dolní Moravice?

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami.

Název obce Dolní Moravice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Moravskoslezského kraje evidováno: 3 CHKO, 7 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 68 přírodních památek a 76 přírodních rezervací?

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Rýmařov jsou: Lašák (46x), Lašáková (45x), Sedláček (38x), Šuba (36x), Fojtů (36x), Sedláčková (32x), Konečný (31x), Šubová (30x), Fréhar (30x), Volková (29x), Pospíšil (29x), Zapletal (27x), Bršťák (27x), Novák (26x), Volek (25x)?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Ke dni 31.12.2016 měl Moravskoslezský kraj rozlohu 5 430 km2 a hustota osídlení činila 223 obyvatel na 1 km2?

UNESCO - Olomouc

UNESCO - Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 43 km od obce Dolní Moravice?

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.

Rozhledny v ČR

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Nejčastější jména ve správním obvodu Rýmařov jsou: Jan (458x), Jiří (435x), Petr (419x), Marie (414x), Jana (394x), Josef (368x), Pavel (336x), Anna (308x), Miroslav (296x), Martin (287x), Jaroslav (281x), Tomáš (247x), František (240x), Zdeněk (224x), Eva (217x)?

Ke dni 1.1.2018 žilo v obci Dolní Moravice 200 mužů a 197 žen?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2017 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 813 ha ovocných sadů, 194 189 ha lesních pozemků a 11 648 ha vodních ploch?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Moravskoslezském kraji 300 obcí, z toho se statutem města 42?

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Dolní Moravice?

Zámek Bruntál, nacházející se v centru města Bruntálu, je jednou z nejvýznamnějších památek regionu. Zámek má netradiční dispozici ve tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Dnes má svátek Magdaléna a ve správním obvodu obce Rýmařov se toto jméno vyskytuje přibližně 13x?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Moravskoslezském kraji 1 209 879 obyvatel, z toho 593 064 mužů a 616 815 žen?

Reklama