Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Rokycany
Správní obvod:Rokycany
GPS souřadnice:49.687823N, 13.658066E
Nadmořská výška:457 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1366 (656 let)
Katastrální výměra:1 153 ha
Počet obyvatel:2 202
PSČ:338 43
Adresa URL:www.mirosov.cz

Části obce Mirošov: Myť

Okolí a příroda Mirošov

Mirošov má překrásnou polohu vprostřed Mirošovské kotliny na 31° 21´ východní délky a 49°43´ severní šířky, obklopené ze všech stran brdskými vrchy porostlými lesy. Nadmořská výška vlastního města se pohybuje v rozmezí 444 - 457 m n. m a celková plošná výměra činí přes 9,5 km2 . Mirošovskou kotlinu na severu uzavírá mohutný vrch sv. Vojtěcha (514 m n. m.), od něhož pokračuje k východu i západu protáhlé návrší budované svatojakubskou hrástí. K východu od Vojtěcha nejprve vytváří nevelké sedlo, z něhož se zvedá pahorek Kuníkovy skály a návrší Nad Planinou (472 m n. m.) a Planiny, jež směrem dál k východu klesá ke korytu Skořického potoka, levostranného přítoku Klabavy, zde místně označované jako Padrťský potok. Hluboká tektonická brázda údolí Padrťského potoka pak přechází směrem k jihu přes mohutný vrch Převážení (607 m n. m.) mezi Dobřívem a Mirošovem a dále do nižšího vrchu Záborčí (570 m n. m.). Tento vrch pak přes nevelkou sníženinu přechází do rozsáhlého jižního návrší nad Mirošovem, budovaného tektonickým zdvihem skořické a myťské hrástě se zakončením u Klouzavého vrchu (507 m n. m.) mezi Mirošovem a Příkosicemi a Přecku (558 m n. m.), zvedajícím se již přímo nad Příkosicemi. Zde se návrší snižuje do plochého údolí Příkosického potoka, který se v Mirošově jako levostranný přítok vlévá do Skořického potoka. Nad údolím Skořického potoka se k západu zvedá dlouhý hřbet Prantů (568 m n. m.), označovaných též jako Dlouhá nebo Příkosická skála. Směrem k severozápadu následuje sedlo u Dražek, jež přechází v další návrší s názvem Kamínky (též Kamýky) upadající do údolí Holubí kout. Odtud k severu se zdvihá další návrší Na rudě, jež směrem k východu vrcholí vrchem sv. Vojtěcha.

Geologická stavba je budována skalním podkladem hornin svrchního proterozoika, skupiny zbraslavsko-štěchovické, souvrství blovického. Převážnou většinou je svrchní proterozoikum, jež vychází na den jak na jihu, tak na severu území, tvořeno slabě regionálně metamorfovanými břidlicemi, místy značně prokřemenělými. Na jihu a na severu skrze ně pronikají diabasy a metadiabasy svrchnoproterozoických podmořských výlevů. Zvlášť pěkně jsou odkryty na jihu u zastávky Příkosice - Štítov nevelkým lomem na severním svahu Přecku. Dle klasického rozdělení Kettnerova se přičítají spilitovému stádiu. Příkosickou čili Dlouhou skálu nebo též Pranty, Kamínky a sv. Vojtěcha tvoří buližníky, silicity, v nichž lze pozorovat neozbrojeným okem nejstarší pozůstatky života u nás (Na úsvitu života). Ačkoliv náleží k v místě nejstaršímu souvrství, tvoří hřbety a ostré suky nad terénem, kam byly tektonicky vyzdviženy a obnaženy denudací mladších, zvětrávání méně odolných hornin. Prvohory čili paleozoikum jsou tvořeny ordovickými sedimenty charakteru slepenců až pískovců a břidlic, jež se vyskytují jednak na jihu poblíž mirošovské osady Myti, jednak na severu v okolí sv. Vojtěcha v souvrstvích třenickém a klabavském, kdysi s využívanými ložisky sedimentárních železných rud (Mirošovské železorudné doly a hutě). Nad nimi se v tzv. uhelných příkopech (tradičně hornicky, avšak geologicky chybně označovaných jako pánev, resp. pánve) uložily sedimenty permokarbonu charakteru slepenců, arkóz, pískovců, prachovců a jílovců, jež obsahují uhelné sloje (Mirošovské uhelné doly). Mirošovský karbon se řadí ke stupni baškir (dříve klasifikován jako vestfál D), sloje náleží k souslojí nýřanskému a vyznačují se typickými fosiliemi karbonské, tzv. mirošovské flóry. Karbonské uloženiny vystupují na den na severu území v soustavě historických lomů Nad Planinou (Lomy Nad Planinou) a v sousedství vrchu sv. Vojtěcha. Uhelné příkopy, jež tvoří historické uhelné pánve, jsou tři. Na severu příkop hrádecký, jenž je neproduktivní (neobsahuje uhelnou sloj), je oddělen na jihu jakubskou hrástí od středního, mirošovského čili hlavního a produktivního příkopu, jejž dále na jihu odděluje myťská hrásť od příkopu skořického, rovněž produktivního a dál na jihu ukončeného skořickou hrástí. Karbonský vývoj probíhal právě na popsané tektonické predisposici území. Uhelné příkopy jsou orientovány zhruba ve směru barrandienském, tj. SV-JZ. Druhohorní a terciérní jednotky nejsou v Mirošově vyvinuty. Nejvyšší jednotku pokryvů tvoří kvartér, kde kromě svahových hlin (deluvií) a úpatních sutí kolem vrcholů se vytvořila na Skořickém potoce výrazná pleistocénní terasa.

Podzemní voda je v Mirošově kromě nestálých připovrchových kvartérních obzorů vázána především na puklinově průlinovém prostředí karbonských hornin, kde vrstvy arkóz a pískovců fungovaly jako kolektory, zatímco prachovce a hlavně jílovce jako izolátory. Režim hlubinných podzemních vod však byl v minulosti zcela rozvrácen uhelnou těžbou. Nečerpané vody doly se zcela zatopily. Důlních vod se po úpravě v současnosti využívá i k zásobování města vodou. Na severu vrtané studny jímají vydatný pramen dotovaný hlubinným zlomem z náplavů Skořického potoka, na jihu jsou zářezy jímány vody z oblasti železorudných dolů při lese Zlamnoha. Rovněž na jihu a jihovýchodě území, v oblasti skořického uhelného příkopu se vyskytují polohy sedimentů, v nichž má podzemní voda napjatou hladinu. Zdejší artéskou studnou byl trkačem poháněn bývalý Mulačův mlýn.
Říční síť byla popsána již výše. V Mirošově je též několik rybníků a drobnějších nádrží. Největší je na jihovýchodě ležící Dvorecký čili Lorský rybník, lidově nazývaný Rolák. V jeho blízkém sousedství západně se prostírá o něco menší rybník Cihelský. Na západě Mirošova v lokalitě Holubí kout je pěkný nevelký lesní rybník, zvaný Holubák. Při západním okraji mirošovské zástavby při silnici na Spálené Poříčí je nevelká nádrž Na rokli nazývaná též Rokelák či Rokeláček. Jižně od centra Mirošova je další malý rybník, Farský čili Faráček.

Klima Mirošova je poněkud drsnější, s ohledem na přece jen již vyšší nadmořskou výšku na severním úpatí Brd. Dvě třetiny dní v roce jsou větrné s převažujícím severozápadním větrem. Výška sněhové přikrývky za chladných zim dosahuje přes 0,5 m, mrazy ojediněle dokážou překročit i -20 °C. V letních měsících pak teploty sporadicky přesáhnouni i 30 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm. Význačná je doposud čistota ovzduší, jež v 20. letech minulého století vedla dokonce k založení plicního sanatoria

Flóru v extravilánu prezentují především porosty převážně jehličnatých lesů. Od 19. století zde převládá smrk obecný. Původní převažující jehličnatou dřevinou byla ovšem jedle bělokorá. Jinak zcela původní porost byl dubohabrový s jedlemi, s bučinami ve vyšších nadmořských výškách.

Běžně se rovněž vyskytuje borovice lesní a modřín opadavý. V lesním porostu dnes nalezneme znovu buky a duby, opět se zkouší reintrodukovat jedle. Duby byly dříve rovněž hojně vysazovány na okraji lesů k jejich ochraně před větrem. Poměrně značně se v poslední době šíří i jedle douglaska, ta však spíše v intravilánu, v zahradách a parcích.

Mirošov částečně svojí rozlohou zasahuje na klidové území Přírodního parku Kamínky, jehož součástí je též Přírodní rezervace Zvoníčkovna (Přírodní pak Kamínky a Přírodní rezervace Zvoníčkovna). Z hlediska krajiny je velmi zajímavé území Vojenského újezdu Brdy s nímž Mirošov sousedí a jež je částečně přístupné o sobotách a nedělích po cyklostezce vedoucí z Mirošova do Skořic a odtud dále k Padrťským rybníkům. Lesy v okolí Mirošova jsou i známým houbařským rájem s hojným výskytem hřibu smrkového, hřibu dubového, hřib kováře, křemenáče březového, kozáka březového a osikového, klouzku modřínového, bedly jedlé, ryzce pravého, muchomůrky růžovky a řady daších jedlých hub.

Mirošov má i několik památných stromů. Z nich jmenujme předně lípu na bývalém tvrzišti v Purku (Ronšperkové a Mirošov) u kapličky Panny Marie Lourdské. Další dvě památné lípy stojí na úpatí Klouzavého vrchu při silnici od Mirošova do Příkosic. Zajímavým památným stromem býval mohutný starý topol černý u benzinové čerpací stanice u silnice k Hrádku, který však v r. 2005 zahynul a dnes jej představuje pouze torzo kmene.

Velmi zajímavý je celek arboreta zámeckého parku, v současné době postupně znovu obnovovavaného.

Fauna vod je zastoupena především užitovými chovanými rybami v rybnících. V čistých vodách horního toku Padrťského potoka (pstruhové pásmo) se vyskytuje vzácná vranka obecná, bioidikátor čistých toků. Z obojživelníků se vzácně vyskytuje mlok obecný a čolek obecný. Poněkud hojnější v některých lokalitách je jinak též poměrně vzácný skokan hnědý. Plazi jsou zastoupeni především ještěrkou obecnou, užovkou obecnou, vzácně byla u lesních rybníků pozorována i užovka podplamatá, poměrně hojná je zmije obecná. Ptáky reprezentují především běžní pěvci. Komín bývalého zámeckého pivovaru v centru Mirošova je již po desítky let hnízdištěm čápa bílého. Vzácně se objevuje i naše nejmenší sova kulíšek nejmenší, na toku Skořického potoka je možné se setkat s ledňáčkem říčním a skorcem vodním. Rovněž vzácný je v lesích výskyt datla lesního, běžnější je strakapoud obecný a žluna hajní. Vzácně lze pozorovat v odlehlých křovinách zaniklých cest mezi poli i ťuhýka velkého.

Savci jsou zastoupeni především srnou lesní, vzácně se do lesů na kraji Mirošova zatoulají mufloni. Běžná jsou divoká prasata, zrovna tak jako lišky a kuny lesní. Z kunovitých se vyskytuje i lasice kolčava a jezevec.. Velmi vzácně se lze na Brdech setkat i s rysem.

Příroda v okolí Mirošova je poměrně pestrá a má svým milovníkům skutečně co nabídnout

Tipy na výlet v obci Mirošov a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Mirošov

Počasí meteostanice Těně

Vzdálenost meteostanice od obce Mirošov: 11 km

Poslední data: 29.1.2022 00:05

Umístění: 548 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Těně

Teplota
-2,0
°C
Zdánlivá teplota
-5,7
°C
Rosný bod
-4,3
°C
Vlhkost
84,5
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1030,6
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
1,5
m/s
Nárazový vítr
2,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Těně

Dnes
0/4
°C
Zítra
-1/2
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Mirošov se také nachází

Borek

Borek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Borovno

Borovno

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 91

/
Číčov

Číčov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Dobřív

Dobřív

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 1 305

/
Drážky

Drážky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Hořehledy

Hořehledy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Hořice

Hořice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Hrádek

Hrádek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 2 696

/
Hůrky

Hůrky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 224

/
Kakejcov

Kakejcov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 98

/
Kamenný Újezd

Kamenný Újezd

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 856

/
Kocanda

Kocanda

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Kornatice

Kornatice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 229

/
Lhůta

Lhůta

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 198

/
Lipnice

Lipnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Lučiště

Lučiště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Mešno

Mešno

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 81

/
Milínov

Milínov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 202

/
Míšov

Míšov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 119

/
Myť

Myť

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Nevid

Nevid

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 176

/
Nová Huť

Nová Huť

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Nové Město

Nové Město

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Pavlovsko

Pavlovsko

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Planiny

Planiny

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)

/ /
Příkosice

Příkosice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 414

/
Raková

Raková

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 239

/
Rokycany

Rokycany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 13 202

/
Skořice

Skořice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 261

/
Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 2 762

/
Štítov

Štítov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 52

/
Strašice

Strašice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 2 393

/
Střed

Střed

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Svojkovice

Svojkovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 422

/
Těnovice

Těnovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Trokavec

Trokavec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 106

/
Veselá

Veselá

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 282

/
Vísky

Vísky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 62

/
Vlkov

Vlkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Záluží

Záluží

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)


Reklama
Víte že?

Dnes má svátek Zdislava a ve správním obvodu obce Rokycany se toto jméno vyskytuje přibližně 1x?

Plzeň

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je Plzeň s 156 837 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 21 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Dřevěná kaple Panny Marie na Šipíně

Dřevěná kaple Panny Marie na Šipíně je ve vzdušné vzdálenosti 49 km od obce Mirošov?

Dřevěná poutní kaple Panny Marie vznikla v roce 1892 a nachází se na poutním místě Šipín, které patří ke Konstantinovým Lázním.

Ke dni 31.12.2016 žilo v Plzeňském kraji 578 629 obyvatel, z toho 286 667 mužů a 291 962 žen?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Mirošov snížil o 3?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 31.12.2016 měl Plzeňský kraj rozlohu 7 649 km2 a hustota osídlení činila 76 obyvatel na 1 km2?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 ha chmelnic, 1 761 ha ovocných sadů, 308 703 ha lesních pozemků a 12 291 ha vodních ploch?

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

Aquapark Příbram

Aquapark Příbram je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Mirošov?

Aquapark Příbram nabízí krytý i venkovní bazén, čímž se stává vhodný pro jakékoliv roční období. Aquapark je vhodný k odpočinku i ke sportovní činnosti.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Plzeňském kraji 501 obcí, z toho se statutem města 57?

Zřícenina hradu Radyně

Zřícenina hradu Radyně je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Mirošov?

Radyně (též Karlskrone, Karlshut, Kugelweit) je hradní zřícenina, která stojí na vrchu Radyně (569 m) mezi Plzní a Starým Plzencem v západních Čechách.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Lyžařský areál Hartmanice

Lyžařský areál Hartmanice je ve vzdušné vzdálenosti 60 km od obce Mirošov?

Lyžařský areál se nachází přímo v Šumavském středisku Hartmanice

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Rokycany jsou: Svobodová (184x), Černá (177x), Svoboda (157x), Novák (153x), Černý (152x), Nováková (127x), Nová (107x), Veselá (104x), Kratochvílová (103x), Králová (100x), Nový (96x), Procházková (94x), Král (92x), Veselý (91x), Procházka (91x)?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejčastější jména ve správním obvodu Rokycany jsou: Jiří (1 502x), Václav (1 375x), Jan (1 302x), Jana (1 271x), Petr (1 199x), Josef (1 194x), Marie (1 170x), Pavel (1 035x), Jaroslav (933x), Martin (805x), Hana (770x), František (751x), Tomáš (703x), Eva (694x), Miroslav (680x)?

Javorná (1090 m)

Javorná (1090 m) je ve vzdušné vzdálenosti 59 km od obce Mirošov?

Javorná je hora na Šumavě, zhruba 3 km jihovýchodně od obce Javorná a 9 km severozápadně od Železné Rudy.

Název obce Mirošov se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 4x?

Název obce Mirošov v jednotlivých krajích: Plzeňský: 1x, Vysočina: 2x, Zlínský: 1x.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Reklama