Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihočeský
Okres:Strakonice
Správní obvod:Vodňany
GPS souřadnice:49.114334N, 14.193358E
Nadmořská výška:434 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1264 (757 let)
Katastrální výměra:1 340 ha
Počet obyvatel:454
PSČ:387 72
Adresa URL:www.libejovice.cz

Části obce Libějovice: Černěves, Nestanice

Historie obce Libějovice

Obec Libějovice vznikla na počátku XIII. století. Úrodnost polí a vhodné životní podmínky lákaly od pravěku člověka do tohoto kraje. Původní jméno obce Ljubějovici i jména okolních obcí tento starý původ naznačují. Jméno dostala obec po zemanovi Ljubějovi. První přesné zprávy pocházejí z roku 1264, kdy se připomíná Tomáš z Ljubějovic.Malovcové (1352-1557)
První bezpečně zjištění majitelé Libějovic jsou Malovci, kteří postavili v Libějovicích tvrz.
Český rytířský rod Malovců, dříve v Čechách velmi rozšířený, pocházel z nedaleké tvrze Malovic. Jejich rodový znak tvoří půl bílého koně v červeném poli a korunovaná přilba. Kmen Malovců byl od pradávna rozdělen na několik větví, z nichž nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic. Tito poslední Malovcové přidávali k svému rodovému jménu "z Libějovic".
Zakladatelem původní věžovité tvrze Libějovic byl Petr neboli Pešek z Libějic. (...)
Druhým Malovcem v Libějovicích byl Diviš Malovec, který spravoval tvrz. r. 1374-1389. Po jeho smrti nastoupil Dobeš Malovec. (...) Dobeš obohatil svůj majetek hlavně zakládáním rybníků, v nichž měl velikou zálibu. O dalších majitelích Libějovic nemáme nikde zmínky, až v XV. století známe Diviše Malovce z Libějovic, věrného služebníka krále Jiříka. (...)
Po jeho smrti nastoupil v Libějovicích jeho syn Léva Malovec (1489-1523). Též on vynikal dovedností a stal se r. 1514 prácheňským hejtmanem. Léva zanechal po sobě šest synů, Diviše, Bohuslava, Zikmunda, Pavla, Mikuláše a Vojtěcha. Ti spravovali celé panství rukou nedílnou. Za nich byla celá tvrz přeměněna v malý hrad či zámek.(...) Roku 1539 převzal správu Libějovic nejstarší syn Diviš. (...)
Diviš hospodařil špatně a statek velmi zadlužil. Proto byl nucen r. 1557 prodati Libějovice Vilému z Rožmberka. (...)

Rožmberkové (1557-1610)
Noví páni na Libějovicích zavedli ve všem lepší a důmyslnější správu. Ovšem při obnově statku bylo mnoho starožitných památek zničeno. I Starý zámek byl v té době přebudován. Každý pán něco k němu přidal nebo ubral nebo změnil, a tak dnes z původní tvrze a původního zámku jsou jen stopy.
Pod Vilémovou správou bylo tehdy panství krumlovské, třeboňské, novohradské, rožmberské, helfenburské, choustnické, miličínské a prachatické, dále kláštery vyšebrodský, zlatokorunský, třeboňský, borovanský, panenský klášter v Krumlově a fara v Krumlově. Své panství rozšířil ještě o Zeleč a Drslavice, roku 1554 o Volyň a Vimperk a konečně r. 1559 převzal úředně Rabí a Libějovice. Tehdy měl na svém panství 10 936 poddaných. Jeho panství velmi rostlo i v letech pozdějších a všichni se pod jeho vládou cítili spokojeni. Byl poddanému lidu opravdovým otcem, a proto všemi milován. Z té příčiny se všichni také radovali, když byl r. 1553 ustanoven hejtmanem kraje Prácheňského. (...)

K dobrým vlastnostem Vilémovým patřila jeho velká dobročinnost, které v hojnosti zakusili i jeho libějovičtí poddaní. Na svých statcích prováděl velké a nákladné stavby, jichž byl milovníkem. Též Starý zámek v Libějovicích přestavěl. Jeho snahou bylo rozšíření panství, které za jeho vlády dostoupilo vrcholu a učinilo z Viléma největšího českého šlechtického vládce. S oblibou pěstoval vědy a umění a konečně vynikl i v rybnikářství, které velmi zvelebil a rozšířil i na svém libějovickém panství. V letech 1566-1567 pracoval na Libějovicku při úpravě nových rybníků proslulý český rybníkář regent Jakub Krčin z Jelčan, který opravil u Libějovic důmyslně stoku na rybník Mlaky, která se po něm nazývá Krčínská stoka. (...)

Jeho nástupcem se stal jeho bratr Petr Vok z Rožmberka, který se narodil 1. října 1539. (...)

Petr Vok, který se hlavně v pokročilém věku zdržoval na zámku v Třeboni, holdoval nadmíru rozkoším tohoto světa a pro ně mnoho obětoval. To mělo veliký vliv i na jeho statky, které se počaly rychle rozpadávat. Tak r. 1610 postoupil Petr Vok Libějovice svému sestřenci Janovi hraběti Zrínskému s tou podmínkou, že po jeho smrti, nezůstaví li přímých dědiců, připadne panství Libějovice roku Švamberků.
Petr Vok zemřel v Třeboni 6. listopadu 1611 a byl pochován s nebývalým leskem v Č. Krumlově. Jím vymřel slavný kdysi rod Rožmberků. (...)

Švamberkové (1612-1621)
Dle rodové smlouvy mezi Rožmberky a Švamberky z r. 1484 mělo celé panství Rožmberků připadnouti Švamberkům. Poněvadž však i císař Rudolf II. chtěl dostati část jmění Rožmberků, byla udělána nová smlouva 11. září 1600 a 24. října 1601, v níž byla část statků jako dědictví postoupena císaři a též ustanoveno, že Libějovice dostane sestřenec Petra Voka Jan hrabě Zrinský, ale po jeho smrti připadnou i ony rodu Švamberskému. Hrabě Zrínský se tedy uvázal v držení Libějovic, ale za necelé dva roky zemřel, a tak panství Libějovické přešlo pod správu rodu Švamberků, kteří dle smlouvy přidali od toho roku 1612 ke svému rodovému znaku rožmberskou červenou růži. Prvním pánem z rodu Švamberků v Libějovicích byl Jan Jiří ze Švamberka. (...)

Jan Jiří ze Švamberka zastával vysoké zemské i státní úřady. Byl královským radou, od r. 1595 radou komory, v letech 1600 až 1609 dvorským sudím a 1609 až 1611 nejvyšším komorníkem. Velmi se zajímal o potřeby svých poddaných jak v Libějovicích, tak i v celém okolí, a proto se všichni těšili z toho, že r. 1609 byl ustanoven hejtmanem kraje prácheňského a bechyňského.
Po jeho smrti r. 1617 ujal se správcovství Libějovic jeho syn Petr ze Švamberka, který se stal brzo jedním z nejbohatších pánů českých. (...)

Po bitvě na Bílé hoře byl jako jeden z povstalců odsouzen ke ztrátě cti a všeho majetku. Jeho manželka, provdaná již za Žerotína, ujela se svými sedmi dětmi za králem Bedřichem. Jednoho z posledních, kdysi mocných Švamberků vídával B. Balbín v Praze živiti se žebrotou. (...)

Císař Ferdinand II. daroval švamberské statky r. 1621 generálovi Karlu Bonaventurovi hraběti z Buquoy.
V těch dobách trpěly Libějovice i se sousedními obcemi mnoho válečnými událostmi, neboť přes ně přešly mnohokrát vojenské síly obou stran. Když po bitvě u Záblatí (1619) vpadlo do Libějovic císařské vojsko, bylo v obci boží dopuštění. Vše, co se jen dalo, bylo ukradeno. Ze zámku i ze stavení byla odcizena všechna výzbroj. Občanům libějovickým bylo násilím odňato dva tisíce měr obilí vymláceného a množství nevymláceného, dále 100 kusů dobytka, 700 měr sladu, 235 měr ječmene a 900 měr chmele, připraveného do pivovaru. Všechno bylo odvezeno do Českých Budějovic. (...)

Buquoyové (1620-1801)
Nové panstvo v Libějovicích, rod Buquoyů, bylo starou francouzskou rodinou, pocházející z hrabství artoiského. Psal se dříve "de Longueval" a "de Vaux". Ve století XVI. přešli Buquoyové do Holandska, kde Adrián de Longueval byl povýšen r. 1566 od Filipa II. do stavu hraběcího. Ve svém znaku mají červený štít a v něm tři šikmá modrá břevna, vyložená bílým popelínem. Na posledním břevně nahoře je bílý křížek.
Syn Adriánův Karel Bonaventura de Longueval baron de Vaux, hrabě de Buquoy se narodil v Arrasu r. 1571. Věnoval se službě vojenské. Ve španělském vojsku se stal generálem dělostřelectva a guvernérem Hennegavským. Roku 1614 přestoupil do služeb císaře Matyáše a později Ferdinanda II. Byl nejlepším císařským generálem. V našich zemích vedl r. 1618 císařské vojsko proti stavům. (...)

V bitvě na Bílé hoře vedl pravé císařské křídlo a rozhodl o vítězství císařských. Pro velkou finanční podporu a pro svoji udatnost obdržel od císaře Ferdinanda II. ještě před bitvou na Bílé hoře listinou ze dne 6. února 1620 statky Švamberské, mezi nimi i Libějovice. (...)

Po smrti Karla Bonaventury spravovala jeho české statky manželka Marie Magdalena až do své smrti r. 1654. Zemřela na Nových Hradech. Správy panství se potom ujal Karel Albert Buquoy. (...)

Z jeho osmi synů ujal se vladařství rodu Ferdinand hrabě Buquoy, jenž r. 1680 zemřel bezdětný, nastoupil na jeho místo Karel Filip hrabě Buquoy. (...) Z dalších pánů libějovických vynikl František Leopold Buquoy, který rodové panství v Čechách ještě více rozšířil. Když r. 1760 zemřel, nastoupil jeho syn Jan hrabě Buquoy, který svůj rod velice proslavil. Jan se narodil v Praze r. 1741. Byl nadaný a vzdělaný, a proto vstoupil záhy do státních služeb. R. 1767 se stal guberniálním radou a r. 1770 skutečným tajným radou. Avšak v roce 1771 vystoupil ze státních služeb a věnoval se výhradně správě svých statků. Všude na svých statcích zaváděl školství. Miloval chudinu, a kde jen mohl, tam ji podporoval. Nemohl viděti, aby někdo na jeho panství trpěl bídu. Proto též založil pro chudé a neduživé zvláštní ústav, který sám podporoval a vydržoval. Tímto ústavem se tak proslavil, že si jej císař Josef II. povolal do Vídně, aby i tam založil podobný ústav. To také učinil, a tak jak ve Vídni, tak i na mnohých jiných místech v Dolních Rakousích měli potom chudí své ústavy. Roku 1784 se stal nejvyšším správcem všech nadací a sociálních ústavů v říši rakouské.
Hrabě Jan měl však chatrné zdraví, a proto r. 1787 odešel na odpočinek. Za něho byly Libějovice odprodány rodu schwarzenberskému, v jehož držení zůstaly až do r. 1924. Hrabě Jan Buquoy zemřel 11. dubna 1803.

Zámek Libějovice Schwarzenbergové (1801-1924)
Největšího rozkvětu a zvelebení dosáhly Libějovice za správy knížecího rodu Schwarzenbergů. Libějovice odkoupil roku 1801 kníže Josef Jan Nepomucký ze Schwarzenberga v náhradu za statky, které ztratil konfiskací v říši za to, že nepřistoupil k spolku rýnskému. Tím se Libějovice dostaly pod panství slavného českého rodu na více než jedno století. (...)

Kníže Josef, jemuž se Libějovice velmi zalíbily, zvolil i je za své letní sídlo. Proto dal celý Nový zámek opraviti a zvýšiti o druhé poschodí. Též park byl za něho upraven a zveleben. Zemřel r. 1833 a mimo šest dcer zanechal po sobě tři syny. nejstarší, kníže Jan Adolf, narozený 22. května 1799, nastoupil ve správu panství. (...)

Kníže Jan Adolf, který se stal pánem v Libějovicích, proslavil se jako znamenitý hospodář. Při svých častých cestách do ciziny, hlavně do Anglie, nasbíral mnoho cenných zkušeností, které potom uplatňoval na svých statcích. (...)

Kníže Jan Adolf byl i velkým stavitelem. Jeho dílem je mimo jiné skvělý zámek Hluboká, farní kostel na Hluboké a pohádková rodinná hrobka v Třeboni. (...) O povznesení jižních Čech se Jan Adolf zasloužil i tím, že se přičinil o zřízení železniční dráhy Františka Josefa, jíž byla jižním Čechám otevřena cesta k obchodujícímu světu.
Tím vším se stal kníže Jan Adolf největším dobrodincem Libějovic, neboť co on pro svůj libějovický statek, pro usedlé občany a celé široké okolí vykonal, neučinil nikdo před ním a jistě také neučiní po něm. (...)
Kníže Jan Adolf zemřel ve vysokém věku r. 1888 k nesmírnému zármutku nejen svých poddaných, nýbrž i celých jižních Čech a všech upřímných Čechů. Jeho nástupcem a majitelem panství v Libějovicích se stal jeho syn Adolf Josef, který se narodil 18. března roku 1832. (...)

Kníže Adolf Josef se oženil 4. června r. 1857 s kněžnou Idou z Lichtensteina a vzdal se pak vojenské služby.
Téhož roku se ujal správy Libějovic, jež mu jeho otec postoupil. (...)

Kníže Adolf Josef miloval svůj libějovický zámek a velkou část roku v něm přebýval. Každého rána chodíval před snídaní bos v rose na trávníku u parku, jak mu poradil farář Kneipp ve Wörishofenu. (...)
Po smrti knížete Adolfa stal se pánem na Libějovicích jeho prvorozený syn kníže Jan ze Schwarzenberga. (...)

Když byla r. 1923 uvedena pozemková reforma v život, ztratil kníže Jan jak Třeboň, kde trávíval zimu, tak i svůj statek v Libějovicích. Polnosti, lesy a dvůr připadly státu a o zámku s parkem se mělo rozhodnout. Stát nejevil o něj nijaký zájem, poněvadž sám zámek s parkem byl pasivní.
Tak skončila pro Libějovice doba, kdy jejich majitelem byla šlechta, doba, která v dějinách této pošumavské vesničky bude vždy zapsána zlatým písmem.

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Libějovice

Počasí meteostanice Dubenec

Vzdálenost meteostanice od obce Libějovice: 8 km

Poslední data: 26.9.2021 00:15

Umístění: 397 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Dubenec

Teplota
8,5
°C
Zdánlivá teplota
8,1
°C
Rosný bod
8,0
°C
Vlhkost
100,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1020,1
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Dubenec

Dnes
11/24
°C
Zítra
13/20
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Libějovice se také nachází

Bavorov

Bavorov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 640

/
Blanice

Blanice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Blanička

Blanička

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Budyně

Budyně

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 46

/
Čavyně

Čavyně

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Černěves

Černěves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (JV)

/
Česká Lhota

Česká Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Chelčice

Chelčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 2 km (SZ)
Počet obyvatel: 353

/
Chvalešovice

Chvalešovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Chvaletice

Chvaletice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Číčenice

Číčenice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 438

/
Čichtice

Čichtice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Dívčice

Dívčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 549

/
Dlouhá Ves

Dlouhá Ves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Dubenec

Dubenec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Hájek

Hájek

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 46

/
Hláska

Hláska

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Hlavatce

Hlavatce

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 150

/
Holečkov

Holečkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Hracholusky

Hracholusky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 493

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Hvožďany

Hvožďany

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (S)

/
Kloub

Kloub

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Krašlovice

Krašlovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 149

/
Krč

Krč

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Křepice

Křepice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Krtely

Krtely

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Křtětice

Křtětice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Lékařova Lhota

Lékařova Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/ /
Lidmovice

Lidmovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Lužice

Lužice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 40

/
Mahouš

Mahouš

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 169

/
Malovice

Malovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 643

/
Malovičky

Malovičky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Malý Bor

Malý Bor

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Milenovice

Milenovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Nákří

Nákří

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 214

/
Nestanice

Nestanice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Netolice

Netolice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 2 512

/
Novosedly

Novosedly

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Obora

Obora

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Olšovice

Olšovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 56

/
Petrův Dvůr

Petrův Dvůr

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Plástovice

Plástovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Podeřiště

Podeřiště

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Pohorovice

Pohorovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 74

/
Pražák

Pražák

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Protivec

Protivec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Protivín

Protivín

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 4 640

/
Radčice

Radčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Radomilice

Radomilice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 528

/
Šipoun

Šipoun

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Stožice

Stožice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 386

/
Strachovice

Strachovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Strpí

Strpí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Svinětice

Svinětice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Truskovice

Truskovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 213

/
Újezd

Újezd

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (S)

/
Újezdec

Újezdec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Velký Bor

Velký Bor

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Vitice

Vitice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/ /
Vodňany

Vodňany

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (S)
Počet obyvatel: 6 379

/
Vodňany I

Vodňany I

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Vodňany II

Vodňany II

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Záblatí

Záblatí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Záblatíčko

Záblatíčko

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Záboří

Záboří

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Zbudov

Zbudov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Žitná

Žitná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)


Reklama
Víte že?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Jihočeském kraji evidováno 2 252 ha ovocných sadů, 379 664 ha lesních pozemků a 44 592 ha vodních ploch?

Prachatice

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Prachatice s 10 602 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 18 km?

K jihočeskému městu Prachatice náleží místní části Kahov, Libínské Sedlo, Městská Lhotka, Oseky, Ostrov, Perlovice, Podolí, Prachatice I, Prachatice II, Stádla, Staré Prachatice a Volovice.

Ke dni 31.12.2016 měl Jihočeský kraj rozlohu 10 058 km2 a hustota osídlení činila 64 obyvatel na 1 km2?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Hrad Písek

Hrad Písek je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Libějovice?

Zčásti dochovaný královský hrad v centru historického města Písek je dnes sídlem Prácheňského muzea. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Dřevěná kaple sv. Huberta na Boubínu

Dřevěná kaple sv. Huberta na Boubínu je ve vzdušné vzdálenosti 31 km od obce Libějovice?

Dřevěná kaple sv. Huberta stojí pod vrchem Boubín, nedaleko obce Kubova Huť. Na místě dnešní dřevěné kaple sv. Huberta byla postavena stejnojmenná kaple již v roce 1905

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Dnes má svátek Andrea a ve správním obvodu obce Vodňany se toto jméno vyskytuje přibližně 48x?

Archeopark Netolice

Archeopark Netolice je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Libějovice?

Na magickém místě akropole bývalého přemyslovského hradiště na vrchu Svatý Ján, přímo v městské památkové zóně v Netolicích, vzniká postupně od roku 2004 archeologický park, zaměřený na málo známé období vzniku českého státu v raném středověku v 10.–13. století.

Nejvyšším bodem v Jihočeském kraji je Plechý, pohoří Šumavy (1 378 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (330 m n.m.).

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejčastější jména ve správním obvodu Vodňany jsou: Marie (454x), Václav (361x), Jiří (324x), Jan (318x), Jana (306x), Josef (301x), Jaroslav (271x), Petr (255x), František (252x), Pavel (250x), Anna (198x), Miroslav (197x), Martin (186x), Tomáš (177x), Karel (171x)?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Název obce Libějovice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Rozhledna Haniperk

Rozhledna Haniperk je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Libějovice?

Na vrcholu Svobodné hory (640 m) východně od Bavorova, zhruba 6 km jihozápadně od Vodňan byla v roce 2019 postavena nová celodřevěná rozhledna Haniperk.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Vodňany jsou: Nováková (62x), Novák (55x), Veselý (41x), Veselá (34x), Dvořák (34x), Pícha (31x), Mach (30x), Čížková (29x), Kučerová (29x), Kučera (29x), Píchová (28x), Koubová (28x), Novotný (27x), Kouba (27x), Soukupová (26x)?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Jihočeském kraji 638 782 obyvatel, z toho 315 113 mužů a 323 669 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Vodní nádrž Husinec

Vodní nádrž Husinec je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Libějovice?

Vodní nádrž Husinec na řece Blanici byla vybudována v letech 1934–1939 jako ochrana proti povodním. V letech 1950–1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna. Po hrázi dlouhé téměř 200 m a 34 m vysoké vede silniční vozovka.

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Libějovice snížil o 1?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Ke dni 31.12.2016 bylo v Jihočeském kraji 624 obcí, z toho se statusem města 55?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Reklama