Obecní znak
Základní informace
Kraj:Královéhradecký
Okres:Hradec Králové
Správní obvod:Hradec Králové
GPS souřadnice:50.272121N, 15.819917E
Nadmořská výška:244 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1143 (880 let)
Katastrální výměra:618 ha
Počet obyvatel:595
PSČ:503 02
Adresa URL:www.obec-lochenice.cz

Historie obce Lochenice

První známky osídlení byly nalezeny při stavbě dráhy v roce 1857 a později při jejím rozšiřování v roce 1893 a 1897. Jsou to památky na osadu z doby neolitické a stopy po římských výpravách. Tam, kde se nyní rozkládají úrodná pole a louky, tu se podle vykopaných mohutných dubových kmenů (vykopaných při regulaci řeky Labe), rozkládali dubové lesy.

Podle lidového podání neměli původní obyvatelé obce roubená a pěkně upravená stavení, ale zůstávali prý jen v jednoduchých přístěncích, jímž se říkalo LOCHY

odtud Lochynice, též Lochenice. Obec se v nejstarších dobách uvádí pod jmény Lochynice, též Lochenice. Možná byl zakladatelem obce Lochem, Lochyn nebo Lochen. Snad založily Locheníci, Lochyníci nebo Loheníci osadu Lochenice, Lochynice nebo též Lochenice. Mezi staročeskými jmény této obce můžeme číst různá jména z tohoto rodu. Z tohoto rodu pocházel mezi rokem 1134-1139 jedenáctý biskup pražský.

Že je obec velmi stará, dosvědčuje zakládací listina kláštera strahovského z roku 1143, o níž se zmiňuje V.V Tomek v Dějepisu města Prahy. Podle ní pražský biskup Jan daroval 13 obcí z kraje královéhradeckého a bydžovského, mezi v nich se jedna jmenuje Lochynice poblíž Hradce, tomuto klášteru. Bylo to jeho celé otcovské dědictví, jež měl v obci Lochynicích a které tam koupil od svých příbuzných.

Starobylý kostel narození Panny Marie, se uvádí mezi farními již v roce 1350. Ten byl v husitských válkách zpustošen a na konci 15. sroletí znovu opraven a opatřen zvony. Byl zbudován v gotickém slohu a v letech 1784- 1786 přestavěn do baroka. Do roku 1623 byl pod správou kněží podobojí. Věž se zachovala v původní podobě. Vnitřek kostel je plochostropý, kruchta je podepřena dvěma sloupy. Zařízení a kamená kropenka je z druhé poloviny 18. století.

Kdy byla škola v Lochenicích zřízena, nedá se s určitostí zjistit, patrně je to jedna z nejstarších škol v čechách, neboť z hodnověrných pramenů se zjistilo, že: " r. 1602 zde dle tehdejších dob tak zvaná praktikální škola od rektorů vysokých škol pražských držena byla. V této škole mnoho okolních osad připadalo a později byli pouze Předměřice n/L." Stará budova školy byla postavena roku 1819 a k ní přistavěná budova je z roku 1910. do roku 1884 navštěvovali školu i děti ze sousedních Předměřic.

Na místním hřbitově (postaveném v roce 1883) je pochován bratr básníka Karla Hynka Máchy Michal. Žil ve vedlejších Předměřicívh a zemřel v roce 1871. Jeho pamětní deska je na kostele.

R.1400- dne 9 srpna královna Žofie manželka krále Václava IV. oltáři sv. Doroty v kostele sv. Doroty v Hradci Králové, 3 kopy 12 grošů s dvěma slepicemi platu ročního ze dvora lochenického, jenž přináležel darovacím listem, kterýžto list je vlastině pana Františka Pelca:,,O životě krále Václava IV.
R.1440- v neděli po Juditě Ješek z Lochenic a z Pleš zapsal se na sjezdu v Čáslavi na mír zemský.
R.1469- v pátek po sv. Urbanu Leva Tluska z Čechtic, přiznal se před úředníky pražskými, že zapůldruhého tisíce a padesát zlatých uherských městu Hradci Králové prodal své v Lochenicích s panstvím, vše co tu měl a držel.
R.1586- Jak Solař v dějinách Hradce Králové uvádí, byl mor v Lochenicích a Předměřicích a do Hradce Králové žádný nesměl jíti.
R.1642- válkou třicetiletou obec byla zpustošena, vydrancována a ochuzena, takže druhdy bohatá obec měla v tomto roce pouze 4 zachovalé statky.
R.1654- bylo v Lochenicích podle berní ruly tereziánského katastru16 dvorů.
R.1666- oheň zachvátil 13 statků a všechny je zničil do základů.
R.1714- 4.prosince vypukl požár, v němž 17 usedlostí vyhořelo.
R.1762- Po dlouhém vykořisťování pruskými vojsky byla zdejší krajina navštívena ruskými kozáky, kteří zvláště nelidsky drancovali.
R.1772- se náhle rozšířil mor a uchvátil mnoho obětí.
R.1775- vypuklo selské povstání, které bylo záhy potlačeno.
R.1793- vypuknuvší epidemie šarlach zvláště mnoho dítek pokosila.
R.1823- objevilo se velké množství mušek, škodíce velice zelenině.
R.1838- vypukla nákaza hovězího dobytka, prasat a drůbeže.
R.1848- rolnický stav osvobozen od roboty a poddanství. V této době se mezi zdejším lidem zpívala píseň,, Sedláci jsou nýčko páni, nesmí jim poroučet do roboty žádný,,
R.1851- se počala prvně pěstovat cukrovka ve zdejší obci, ač jen v malých rozměrech
R.1856- se začala v obvodu zdejší obce vyměřovat a stavět železniční dráha z Pardubic do Liberce, první to dráha v naší krajině. 22. ledna nastala prudká povodeň a poškodila mnoho usedlostí svou dravostí.
R.1857- dne 3.října jel první vlak kol obce zdejší z Pardubic do Liberce. Staří lidé nechtěli věřiti, že bez koní je možno jezditi, dokud se nepřesvědčili a potom věřili.
R.1861- vyhořelo v Lochenicích 7 čísel, a za 4 léta potom 17 čísel.
R.1866- Lochenice velmi utrpěli válkou, kterou vedlo Rakousko s Pruskem a odehrála se u blízkého Chlumu. Určité škody byly nahrazeny, ale to byla jen almužna pro chudé lidi.
R.1868- v obci byla založena Všeobecná záložna s ručením neobmezeným.
R.1869- stavěl baron Liebig na smiřickém panství cukrovar na 12 presů. V Lochenicích tého roku založen Pěvácký spolek.
R.1871- byla ve vedlejší obci Předměřicích zřízena pošta a telegrafní stanice. V tomto roce se začal tamtéž stavět cukrovar. Akcie byly prodány mezi rolníky.
R.1883- byl postaven v obci nový hřbitov.
R.1888- byla velká povodeň a nadělala mnoho škod na otavách. Tentokráte,, zlatý pruh země české,, rolníka šlehl.
R.1889- řádila v Lochenicích zlá chřipka, která mnoho lidí do hrobu skolila. Téhož roku byla vzata doposud obecní silnice vzata pod obecní správu.
R.1890- bylo ředitelstvím železnic povoleno postavení v obci stanice pro osobní dopravu.
R.1892- velký úpadek záložny. Účetní REH byl vzat do vazby za zpronevěru 46000zl. Dostal dva roky těžkého žaláře a jednou za čtvrt roku zostřeného žalářním postem.
R.1897- veliká povodeň na Labi, která odnesla mnoho posekaného obilí z polí.
R.1911- při sčítání obyvatelstva bylo v obci sečteno 746 obyvatel.
R.1912- bylo zavedeno v obci elektrické osvětlení.
R.1914- 1918-Za první světové války byla obec přidělena rakouskému červenému kříži s ročním příspěvkem 60Kč.V důsledku velké bídy se zakládaly skladiště obilí a v době velké nouze z něho místní pekaři pekli chléb pro místní obyvatelstvo. Ve světové válce padlo z obce 17 občanů.
R.1915- 1925- byla provedena regulace Labe v katastru obce Lochenic.V této době byl též postaven železný most přez Labe, a dne 13.VI.1917 byl přezkoušen a předán obci.

R.1923- navštívil Hr. Králové a přez zdejší obec projížděl na Chlum francouzský maršál Foche, který si získal nehynoucí paměti ve světové válce. Tohoto roku byl též v obci velký průtrž mračen, který nadělal mnoho škod.
R.1925- byl dekorován ministrem Fr.Udražalem v zastoupení vlády čs. republiky pan František Polák příslušník obce Lochenic, Revoluční medailí, jako uznání za organizační a bojovou činnost v Rusku v době světové války.
R1926- byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů.
R.1927- velké krupobití postihlo celý kraj a rozbilo i okna na západ otočená.
R.1929- tuhá zima, jaké nebylo paměti 150 let.
R1930- byl postaven památník Dr. O.Malburkovi na místě jeho tragické smrti. V tomto roce vybudováno vojenské letiště v Hradci Králové.
R.1933 - se vyskytlo velké množství hrabošů, kteří ohrozili úrodu tohoto roku
R.1938- v mobilisaci československých braných sil bylo v Lochenicích ubytováno 200 vojínů, kteří se neustále vyměňovali.
R.1939- okupace německou armádou v březnu proběhlo bez incidentu. Tohoto roku byla obec napadena nakažlivou slintavkou a kulhavkou, která zničila polovinu všeho hovězího dobytka. Dne 17. listopadu byl v Praze zatčen syn řídícího učitele v Lochenicích Miroslav Procházka, studující zemědělské inženýrství.
R.1941- byl gestapem zatčen místní obchodník Josef Tichý, pro poslouchání zahraničního rozhlasu.
R.1942- po mnoha hospodářských kontrolách byl zatčen pekař František Pultr pro volné prodávání chleba a pečiva, ač to prováděl za normální ceny. Mimo něho nebylo u nikoho nalezeno závad.
R.1943- prováděn nucený nábor do Německa, Sudet, Belgie a Francie na nucené práce. Jeden z těchto Václav Novotný se pokusil o tajnou návštěvu domova na vánoční svátky, byl chycen, zatčen a uvězněn v koncentračním táboru, odkud se nikdy již nevrátil.

R.1945- v únoru byla vesnice zaplavena říšskou armádou, ženijním útvarem. Ubytováni byli ve všech domácnostech. V usedlosti č. 22 bylo hlavní velení. Na Labi prováděli cvičení. V obci se zdrželi až do 2.V.1945, kdy byli na rozkaz generála Schönera odsunuti do Hradce Králové.
Dne 5.května byl z obce vyhnán poněmčený Čech Josef Wünche(Vinš) a jeho majetek vzat pod dozor MNV.
Dne 6. května byly na rychlo stavěny barikády, jelikož došla zpráva, že přijíždějí SS jednotky. Všechny silnice vedoucí do vesnice byly střeženy kulometnými četami, avšak nedošlo k žádné srážce. Těž vážněji raněn nebo poškozen nebyl v obci nikdo. Ve vedlejší obci Skaličce byl zastřelen hostinský Václav Buben a tovární dělník Josef Vosika.
Ze tří vězněných osob se vrátil pouze František Pultr a Miroslav Procházka. Josef Tichý a Václav Novotný zemřeli oba v Dachau.
V červnu byl zatčen Josef Reichrt, pensista a udavač svého domácího Josefa Tichého. Byl odsouzen lidovým soudem v Hr. Králové na 25 let těžkého žaláře.
Josef Wünche byl lidovým soudem v Hradci Králové odsouzen za dobrovolné přestoupení k německé národnosti na 14 let těžkého žaláře.

R.1948- z jara se začalo s plánováním přestavby okresní silnice vedoucí Lochenicemi Během léta se začalo se stavbou. Silnice byla na mnoha místech vyrovnána, na mnoha místech i vedena jinudy. Za pomoci dobrovolných brigád byla silnice vybetonována. Najejí výstavbu se sporřebovalo 90 vagonů cementu a 360 vagonů písku. Toho roku byla též regulována Olšovka.
R.1949- Byla dostavěna silnice, upraveny chodníky a kanalisační zařízení.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Lochenice

Počasí meteostanice Černilov

Vzdálenost meteostanice od obce Lochenice: 6 km

Poslední data: 6.2.2023 06:50

Umístění: 253 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Černilov

Teplota
-7,9
°C
Zdánlivá teplota
-10,9
°C
Rosný bod
-7,9
°C
Vlhkost
100,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1038,4
hPa
Směr větru
V
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Černilov

Dnes
-10/-1
°C
Zítra
-10/0
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Lochenice se také nachází

Benátky

Benátky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 117

/
Bříza

Bříza

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Bukovina

Bukovina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Čenice 2.díl

Čenice 2.díl

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 774

/
Černilov

Černilov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 2 403

/
Černožice

Černožice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 1 049

/
Charbuzice

Charbuzice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Číbuz

Číbuz

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Čistěves

Čistěves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 191

/
Divec

Divec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 258

/
Dlouhé Dvory

Dlouhé Dvory

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Dohalice

Dohalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 441

/
Dolní Dolce

Dolní Dolce

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/ /
Dolní Přím

Dolní Přím

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 747

/
Habřina

Habřina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 304

/
Hněvčeves

Hněvčeves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 166

/
Holohlavy

Holohlavy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 922

/
Hořiněves

Hořiněves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 714

/ /
Horní Přím

Horní Přím

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Hradec Králové

Hradec Králové

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 88 222

/
Hubíles

Hubíles

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Hustířany

Hustířany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Jeřičky

Jeřičky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Jezbiny

Jezbiny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Kukleny

Kukleny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Lejšovka

Lejšovka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 220

/
Lípa

Lípa

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Lužany

Lužany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 131

/
Malšova Lhota

Malšova Lhota

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Malšovice

Malšovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Máslojedy

Máslojedy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 222

/
Mokrovousy

Mokrovousy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 359

/ /
Neděliště

Neděliště

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (Z)
Počet obyvatel: 379

/
Neznášov

Neznášov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Piletice

Piletice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Plačice

Plačice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Plácky

Plácky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/ /
Pouchov

Pouchov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/ /
Předměřice nad Labem

Předměřice nad Labem

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 1 788

/
Probluz

Probluz

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Račice nad Trotinou

Račice nad Trotinou

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 149

/
Rasošky

Rasošky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 704

/
Rodov

Rodov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Rosnice

Rosnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Rozběřice

Rozběřice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Rožnov

Rožnov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 379

/
Rusek

Rusek

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Sadová

Sadová

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 309

/
Semonice

Semonice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Sendražice

Sendražice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)
Počet obyvatel: 425

/
Skalice

Skalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 646

/
Skalička

Skalička

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Slatina

Slatina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/ /
Smiřice

Smiřice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 2 867

/
Smržov

Smržov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 524

/
Sovětice

Sovětice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 235

/
Stěžery

Stěžery

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 2 076

/
Stěžírky

Stěžírky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Střezetice

Střezetice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 383

/
Světí

Světí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 302

/
Svinary

Svinary

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/ /
Třebeš

Třebeš

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Třesovice

Třesovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 269

/
Trotina

Trotina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Újezd

Újezd

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Věkoše

Věkoše

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Velichovky

Velichovky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 736

/
Vlkov

Vlkov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 387

/
Vrchovnice

Vrchovnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 65

/
Všestary

Všestary

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 743

/
Želkovice

Želkovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Žíželeves

Žíželeves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/ / / / / / / / / / /
Hospital Kuks

Hospital Kuks

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 15 km (S)

/ / /

Reklama
Víte že?

Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je nejvyšší hora ČR Sněžka (1 602 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Labe (202 m n.m.).

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Královéhradeckém kraji 538 303 obyvatel, z toho 266 017 mužů a 272 286 žen?

Název obce Lochenice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Hradec Králové

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Hradec Králové s 88 222 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 7 km?

Metropole východních Čech leží na okraji polabské nížiny na soutoku Labe s Orlicí. Mezi místní části města patří: Březhrad, Hradec Králové, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice, Moravské Předměstí, Nový Hradec Králové, Piletice, Plačice, Plácky, ...

Obří akvárium v Hradci Králové

Obří akvárium v Hradci Králové je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Lochenice?

Obří akvárium je se svými 130 tisíci litry největším sladkovodním akváriem v České republice.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Vrchmezí (1084 m)

Vrchmezí (1084 m) je ve vzdušné vzdálenosti 39 km od obce Lochenice?

Vrchol Vrchmezí leží 3,5 km severovýchodně od obce Sedloňov a 4 km jihovýchodně od Olešnice v Orlických horách.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Lochenice zvýšil o 10?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 54 km od obce Lochenice?

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.) v Krkonošském krasu.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Lochenice?

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely.

Rozhledna Chlum

Rozhledna Chlum je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Lochenice?

Rozhledna Chlum se nachází nedaleko vesnice Chlum, náležící pod obec Všestary a je vzdálená zhruba 6 km severozápadně od Hradce Králové. Věž, vysoká 55,6 m, slouží zároveň jako vysílač mobilního operátora.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Reklama