Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihočeský
Okres:Prachatice
Správní obvod:Vimperk
GPS souřadnice:49.019250N, 13.579577E
Nadmořská výška:1 062 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1345 (673 let)
Katastrální výměra:4 517 ha
Počet obyvatel:137
PSČ:384 93
Adresa URL:www.sumava.net/kvilda/

Historie obce Kvilda

V místech, kde se dnes rozkládá obec Kvilda, byl v minulosti pouze těžko prostupný hraniční hvozd, tvořící přirozenou hranici česko - bavorskou. První písemná zpráva s použitím místního názvu pochází z roku 1345. V této listině potvrzuje český král Jan Lucemburský, Tomáši a Janovi, synům správce píseckého panství Ondřeje, že „ les Kvildy / lat.Geuilde, něm. Gefilde/ zvaný, ležící za Rejštejnem je v jejich držení, i s užitky kovů, budou-li nalezeny. Tomáš a Jan zde zřejmě zahájili rýžování zlata. Dodnes se můžeme setkat v okolí Kvildy i Horské Kvildy s tzv. sejpy, neklamnými pozůstatky po rýžování zlata. Sejpy, neboli hrůbata, jsou hromady propraného materiálu ze zlatonosných toků.

Velký vliv na osídlování zdejší krajiny měly obchodní stezky. Horní zlatá stezka, neboli kašperskohorská, chráněná královským hradem Kašperkem, sloužila obchodnímu ruchu od roku 1366. Spojovala Pasov s Kašperskými Horami přes Salzgattern, Freyung a Kvildu. Tuto významnou obchodní cestu nechal Karel IV. vytyčit v roce 1356. Význam Horní zlaté stezky postupně rostl, proudilo po ní nejen zboží, ale i myšlenky, kultura a kolonisté, kteří osídlovali pohraniční hvozd. Kromě soli se z Pasova do Čech vozily drahé látky, jižní plody, koření, víno a opačným směrem hlavně obilí, slad, chmel, med, vlna, kůže a mnoho dalších, zejména zemědělských produktů. Ves Kvilda vzniká podél této cesty pravděpodobně v 15. , spíše pak v 16. století.

Zápisy v zemských deskách uvádějí, že v roce 1569 k panství Velký Zdíkov patřila i část obce s názvem „Gvildy". V berní rule, nejstarším soupisu poddanské půdy z let 1654 - 1655, je uváděna ves „Kvilda pod Černými horami". V období tereziánského katastru / 1713 - 1734/ již žije na Kvildě 200 obyvatel, v roce 1793 žije v 50 domech 380 obyvatel, v roce1870 má Kvilda 1121 obyvatel.

Ale vraťme se ještě zpět do historie. Koncem 18. století, kdy provoz na Horní zlaté stezce pomalu utichl, vstupují na scénu, přímo v katastru obce nová řemeslná odvětví, hamernictví a sklářství, samozřejmě vedle chudého horského zemědělství a řemesel navazujících na těžbu a zpracování dřeva. V tomto období vyrábějí své výrobky tři sklářské hutě. Na ně později navazuje výroba proslulých podmaleb na skle provozovaná rodinou Verderberů. Světově známým podnikem se stala pila na zpracování rezonančního dřeva, založená roku 1820 Petrem Strunzem. Na Kvildě jsou v provozu další pily, truhlářství, soustružny dřeva, výroby lyží, řezbářství. Výroba šindele a dřevěného drátu nechybí snad v žádné chalupě.

Do hospodářského života významně zasáhly katastrofální vichřice v letech 1868, 1870 a 1872, které způsobily rozsáhlé polomy a následně i kůrovcovou kalamitu. Tzv. „broučková doba" znamenala pro obyvatelstvo mnoho pracovních příležitostí a tím období hojnosti a všeobecného rozvoje. Toto období zpracoval ve svém románu „V ráji šumavském" Karel Klostermann.

Ať to byly skláři, lesní dělníci a dřevorubci - všichni byli zároveň i zemědělci. Zpočátku se museli v této odlehlé části a drsných přírodních podmínkách postarat především o svoji obživu. Noví osadníci vyklučili a vymýtili lesy, a na takto získané půdě založili políčka či pastviny a postavili primitivní obydlí pro sebe a dobytek. K zemědělskému hospodářství patřil nezbytně chov domácích zvířat, zejména skotu. Byl hlavní tažnou silou, poskytoval mléko, maso, kůži a mrvu k hnojení. V okolí Kvildy se pěstoval oves, žito, dokonce ozimá pšenice, brambory a zelí. Pro většinu obyvatel mělo zemědělství samozásobitelský charakter. Místní zemědělské produkty nemohli konkurovat ani kvalitou, ani cenou vnitrozemským výrobkům. Se zlepšením dopravní sítě a zásobování v polovině 19. století bylo zemědělství soustředěno především na živočišnou výrobu. Kvilda se postupně ze zemědělské osady měnila na obec s vyšším počtem řemeslníků a dělníků. Výhradně zemědělstvím se živilo stále méně obyvatel.

První světová válka, ze které se nevrátilo 34 kvildských mužů a hospodářská krize ve třicátých letech zbrzdila rozvoj obce. Přesto však ještě před druhou světovou válkou patřila Kvilda k nejvýznamnějším obcím centrální Šumavy, která se svým sociálním složením obyvatelstva i hospodářským charakterem podobala spíše městečku než vesnici. Je zde překvapivá škála obchodů - dva koloniály, čtyři řeznictví, čtyři pekařství a cukrářství, dokonce osm krejčích a obchod se střižním zbožím, šest obuvníků a obchod s obuví firmy Baťa, trafiky, holiči, taxi a povoznictví. Pro turisty, kteří objevují Kvildu po I.světové válce jsou připraveny hostince s ubytováním a stravováním. Kvilda vedla i rušný spolkový a společenský život.
Nechybí spolky hasičů, tělovýchovné spolky a kapely.

Víra a náboženství vesměs římskokatolické provázely zdejší obyvatele od narození do smrti. Věřící na Kvildě patřili do duchovní správy farnosti v Rejštejně, a to až do výstavby vlastního kostela.

Nejstatším svatostánkem na Kvildě byla kaple sv.Štěpána, která byla zasvěcena v roce 1709 Panně Marii, sv.Štěpánovi a sv.Rochovi. Zřízení prvního kostela a hřbitova bylo zajisté podstatným přínosem pro věřící celého kvildska. Tehdejší majitel panství Velký Zdíkov, do jehož panství Kvilda patřila, dal v roce 1765 postavit dřevěný kostel, který byl 13. listopadu tohoto roku zasvěcen památce Nalezení těla Sv.Štěpána. V červenci roku 1889 vypukl v domě obchodníka Rotha velký požár, který během krátké doby zničil kostel, faru, školu a 18 domů. V roce 1892 bylo knížecím stavitelem Janem Štěrbíkem z Vimperka započato se stavbou nového kvildského kostela, tentokráte kamenného, podle vzoru novogotického kostela na Knížecích Pláních. V červnu roku 1894 začal nový kostel sloužit věřícím.

První vyučování začalo v roce 1768 v domě čp.1. Vyučování později sloužila také fara nebo i byt učitele. Vydáním „Všeobecného školního řádu pro Rakousko" v roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. V roce 1790 navštěvovalo školu ve Kvildě už 52 školáků. V roce 1810 byla postavena hned vedle kostela, nová školní dřevěná budova s jednou třídou a nouzovým bytem pro učitele. Počet žáků se zvyšoval a tak v roce 1870 už působili ve Kvildě tři učitelé. Po požáru roku 1889, kdy původní škola také vyhořela, se ihned začalo se stavbou nové školní budovy, poschoďové, se čtyřmi třídami, jednoduchým sociálním zařízením a bytem pro učitele. V meziválečném období navštěvovalo tuto německou školu 160 - 200 žáků. Česká státní jednotřídní škola byla zřízena k 1. září 1936. Do české školy bylo tohoto roku zapsáno 5 českých a 15 německých školáků, většinou dětí lesních dělníků, sociálních demokratů. Koncem školního roku 1946/47, po odsunu německého obyvatelstva, zbylo ve Kvildě pouze 13 žáků. Jejich počet klesal a v roce 1953 zůstali ve škole pouze tři žáci. Teprve od roku 1955, s příchodem dosídlenců začal počet žáků narůstat. Maximální počet školáků, padesát pět, byl ve školním roce 1964/65. Od tohoto roku jejich počet pomalu klesal a v roce 1994 bylo vyučování na kvildské škole po 226 letech ukončeno.

Po úpadku obchodního významu soumarské cesta procházející Kvildou, bylo spojení s okolím pro kvildské občany velmi svízelné. Místní dopravě sloužily jen primitivní vozové cesty a pěšiny pro chodce. Cesty spojující Kvildu s okolním světem byly ještě před polovinou 19. století ve velmi špatném stavu. Okresní silnice z Vimperka do Zdíkova byla vystavěna v letech 1840-43. V roce 1844 byla zahájena stavba silnice ze Zdíkova přes Pláně do Kvildy. V roce 1842 byla vylepšena stávající cesta Kvilda - Františkov. Cesta spojující Kvildu s nejodlehlejší Bučinou byla vybudována v letech 1865-66. Budování cest pokračovalo v roce 1870 cestou na Filipovu Huť a Modravu. V roce 1875 byla vystavěna cesta přes Horskou Kvildu na Svojše a k Rejštejnu. Teprve v letech 1934 -35 byla postavena nová silnice přes Františkov do Borových Lad. Ale skutečné spojení Kvildy se světem znamenalo až zřízení železniční tratě Vídeň - České Budějovice - Plzeň v roce 1867, s nejbližší železniční zastávkou ve Strakonicích. Předtím bylo nutno výrobky vozit do Pasova a Prahy koňským spřežením. Cesta do Prahy a zpět s dvoudenním odpočinkem trvala 14 dnů. Místní podnikatel Josef Strunz zavedl pravidelnou čtrnáctidenní nákladní dopravu koňským potahem mezi Kvildou a Strakonicemi. Do Strakonic dovážel své výrobky a při zpáteční cestě přivážel do obce různé zboží a potraviny, zejména pro místní obchodníky. Další zlepšení dopravní situace přineslo otevření železniční tratě ze Strakonic a do Vimperka v roce 1893. V roce 1900 byl ukončen další úsek z Vimperka do Lenory se zastávkou na Lipce, vzdálenou od Kvildy pouhých 15 km. V roce 1910 se v obci objevuje další dopravní prostředek, osobní automobil obchodníka Kafky. Papírna ve Františkově koupila první nákladní automobil o deset let později, nechyběl ani motocykl MUDr. Vincence Nittnera, zakoupený v roce 1922. Firma Adolfa Strunze si v rámci modernizace pily pořídila v roce 1926 dva nákladní a jeden osobní automobil. Důležitým mezníkem v komunikaci Kvildy se světem bylo zřízení poštovního úřadu v roce 1869.

Postupně narůstající německý nacionalismus, propaganda Henleinovy strany a zvláště pak zrůdná ideologie fašistického Německa způsobily hluboký rozkol v soužití Němců a Čechů v pohraničních oblastech. Po Mnichovské dohodě a vzniku Sudet odešlo z Kvildy české obyvatelstvo. Po vypuknutí druhé světové války dne 1.září 1939 odcházelo postupně na frontu, i ze Sudet, značné množství německých práceschopných mužů. Situace ve výrobních podnicích, v lesních závodech a zemědělství začala být kritická.

Německé úřady organizovaly přísun příslušníků poražených a okupovaných států . Byli to nejen zajatí vojáci, ale i nasazené civilní obyvatelstvo z východu, tzv."ostarbeiter". Za tímto účelem byly zřizovány zajatecké a pracovní tábory. V roce 1940 byli přivezeni na Kvildu první belgičtí váleční zajatci, počátkem října 1941 bylo posláno na Kvildu 20 ruských válečných zajatců. Ti byli ubytováni ve Františkově. Tito zajatci těžili rašelinu v místních rašeliništích, pracovali v lese, v zimě odklízeli sníh. Ve Kvildě byli v roce 1941 zaměstnáni dva Poláci, šest Ukrajinců a osm Belgičanů. Na přelomu roku 1941/42 sloužila přebudovaná chata U pramene Vltavy jako další tábor, nejspíše pracovní.

V druhé světové válce padlo 63 občanů Kvildy a dalších 24 mužů bylo pohřešováno. Do dotazníku ONV v Prachaticích ze dne 29.8.1945 uvedla Správní komise ve Kvildě, že v den zrušení německé okupace v roce 1945 je celkový počet obyvatelstva 1450, z toho je 1435 občanů národnosti německé a 15 občanů české národnosti. Do srpna roku 1945 uprchlo z Kvildy 226 německých občanů a přistěhovalo se 15 osob české národnosti. Od 24.května do 8. října 1946 bylo odsunuto v 11 transportech celkem 649 obyvatel německé národnosti. Jedním z důsledků událostí souvisejících s druhou světovou válkou bylo, že v roce 1950 měla Kvildy pouze 238 obyvatel. Poválečný vývoj Kvildy byl ovlivněn nejen odsunem německého obyvatelstva a dosídlením malého počtu nesourodých obyvatel, ale i zřízením pohraničního pásma, které zvláště na západní hranici, jmenovitě s BRD, podléhalo přísnému režimu. K 1. lednu 1949 vznikl ve Kvildě útvar 9 600 Pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti, do jehož působnosti byla ke stejnému datu přenesena pravomoc Finanční stráže v celním pohraničním pásmu, čímž byla Finanční stráž rozpuštěna. Dokonce od roku 1951 do roku 1954 se Kvilda ocitla v hraničním pásmu. Od roku 1952 bylo v obci Velitelství praporu PS Kvilda a od 1.1.1966 zde vznikla rota PS, jejíž působnost byla ukončena v roce 1990. Následně vznikla Pohraniční policie.

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Kvilda

Počasí meteostanice Chlum u Hartmanic

Vzdálenost meteostanice od obce Kvilda: 21 km

Poslední data: 24.3.2018 12:44

Umístění: 625 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Chlum u Hartmanic

Teplota
2,9
°C
Zdánlivá teplota
-2,5
°C
Rosný bod
-2,3
°C
Vlhkost
70,4
%
Denní srážky
0,3
mm/den
Osvit
260,3
W/m2
Atmosférický tlak
1004,5
hPa
Směr větru
JV
Rychlost větru
4,4
m/s
Nárazový vítr
6,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Chlum u Hartmanic

Dnes
-2/3
°C
Zítra
1/7
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Kvilda se také nachází

Borová Lada

Borová Lada

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 282

/
Bučina

Bučina

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Černá Lada

Černá Lada

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Filipova Huť

Filipova Huť

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Františkov

Františkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Horská Kvilda

Horská Kvilda

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 71

/
Hraběcí Huť

Hraběcí Huť

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Knížecí Pláně

Knížecí Pláně

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Korýtko

Korýtko

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Michlova Huť

Michlova Huť

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Modrava

Modrava

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 89

/
Nové Hutě

Nové Hutě

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 89

/
Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Nový Svět

Nový Svět

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Paseka

Paseka

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Popelná

Popelná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Šindlov

Šindlov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Svinná Lada

Svinná Lada

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Vchynice-Tetov I

Vchynice-Tetov I

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Vchynice-Tetov II

Vchynice-Tetov II

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Vydří Most

Vydří Most

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Zahrádky

Zahrádky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Zhůří

Zhůří

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)


Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejvyšším bodem v Jihočeském kraji je Plechý, pohoří Šumavy (1 378 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (330 m n.m.).

České Budějovice

Nejbližší obec nad 30 000 obyvatel je České Budějovice s 91 314 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 66 km?

České Budějovice (německy Budweis, popřípadě Böhmisch Budweis) jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Arboretum Americká zahrada

Arboretum Americká zahrada je ve vzdušné vzdálenosti 58 km od obce Kvilda?

Národní přírodní památka Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek, zhruba 2 km od Chudenic a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury.

Ke dni 31.12.2016 měl Jihočeský kraj rozlohu 10 058 km2 a hustota osídlení činila 64 obyvatel na 1 km2?

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Ke dni 31.12.2016 bylo v Jihočeském kraji 624 obcí, z toho se statusem města 55?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Jihočeského kraje evidováno: 1 národní park, 3 CHKO, 13 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 208 přírodních památek a 113 přírodních rezervací?

Zřícenina hradu Kunžvart

Zřícenina hradu Kunžvart je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Kvilda?

Jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin na Šumavě leží na výběžku hory Strážný nad Zlatou stezkou, nedaleko městysu Strážný.

Název obce Kvilda se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Rozhledny v ČR

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Vimperk jsou: Voldřich (76x), Novotný (69x), Novotná (68x), Voldřichová (60x), Sova (56x), Sovová (52x), Nováková (52x), Škopek (51x), Novák (49x), Staněk (47x), Škopková (46x), Kříž (46x), Staňková (45x), Vácha (44x), Žižková (43x)?

Ke dni 31.12.2016 žilo v Jihočeském kraji 638 782 obyvatel, z toho 315 113 mužů a 323 669 žen?

Nejčastější jména ve správním obvodu Vimperk jsou: Marie (706x), Jan (620x), Jiří (539x), Jana (512x), Josef (511x), Václav (422x), Petr (417x), František (393x), Jaroslav (363x), Pavel (298x), Miroslav (295x), Anna (276x), Zdeněk (267x), Karel (262x), Hana (260x)?

UNESCO - Holašovice

UNESCO - Holašovice je ve vzdušné vzdálenosti 51 km od obce Kvilda?

Vesnická rezervace v Holašovicích u Českých Budějovic byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Lanovka Zadov - Churáňov

Lanovka Zadov - Churáňov je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Kvilda?

Sedačková lanovka Zadov - Churáňov je v provozu pouze v zimní lyžařské sezoně. Sedačková lanovka vede ze šumavského lyžařského střediska Zadov na vrchol hory Churáňov.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Kvilda snížil o 31?

Vodní nádrž Husinec

Vodní nádrž Husinec je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Kvilda?

Vodní nádrž Husinec na řece Blanici byla vybudována v letech 1934–1939 jako ochrana proti povodním. V letech 1950–1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna. Po hrázi dlouhé téměř 200 m a 34 m vysoké vede silniční vozovka.

Dnes má svátek Gabriel a ve správním obvodu obce Vimperk se toto jméno vyskytuje přibližně 2x?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Reklama