Obecní znak
Základní informace
Kraj:Olomoucký
Okres:Prostějov
Správní obvod:Prostějov
GPS souřadnice:49.423442N, 17.041483E
Nadmořská výška:392 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1738 (286 let)
Katastrální výměra:465 ha
Počet obyvatel:260
PSČ:798 04
Adresa URL:www.alojzov.cz

Historie obce Alojzov

Bohatší pozůstatky jsou ovšem z mladší doby kamenné, z doby bronzové a z dob germánského a raně slovanského období.
V minulosti pracovali v okolí či na místě dnešního Alojzova obyvatelé sousedních a mnohem starších zaniklých obcí. Byli to jednak obyvatelé obcí Mitrovic s Mitrovem – nejspíše dvorem, která zanikla jihovýchodně od Alojzova za uherských válek v druhé polovině 15. století. Dále obyvatelé, ve stejné době zaniklé, Lhoty, která ležela mezi Alojzovem a Myslejovicemi. Po zániku těchto vsí pracovali na alojzovském území obyvatelé dnes známých Určic a Seloutek, které známe již přes pět století. Od roku 1595 byly součástí rozsáhlého lichtenštejnského panství, kam na konci 18. století patřila značná část dnešního Prostějovska. V této době začíná opět zájem o nové osídlení katastru pozdějšího Alojzova. Druhá polovina 18. století přinesla rozvoj zemědělské výroby, protože se poměrně rychle rozrostl počet obyvatel ve městech i na vesnicích.
Posledním impulsem který ovlivnil obyvatelstvo na Prostějovsku bylo zrušení nevolnictví roku 1781. To vytvořilo podmínky pro pohyb obyvatelstva a případný odchod z vesnic. Chudí vesničané se začali organizovat a hledali východisko ze své těžké situace. Na místě zaniklých vsí Mitrova, Mitrůvek a Lhoty ležely neobdělávané polnosti. I když půda ležela ve vyšších polohách než např. Určice, upjala se k nim pozornost těchto lidí. Od roku 1782 byl plumlovský úřad nucen zabývat se několika žádostmi o přidělení pozemků na výstavbu obytných domů a hospodářských usedlostí v oblasti ležící na spojovací cestě z Myslejovic, Kobylniček do Prostějova. Již v červenci 1782 byla krajským úřadem v Olomouci vyslána na místo komise, která provedla šetření a sdělila své závěry guberniálnímu úřadu do Brna, aby určil pro nové usedlíky robotní povinnosti. Velmi silným impulsem, který vedl k tomu, že plumlovský úřad vyslovil souhlas s touto žádostí a doporučil ji knížeti Aloisi z Lichtenšteinu, byla obava z odchodu vesnické chudiny na jiná panství, čímž by se velkostatky ochudily o levnou pracovní sílu.
Dne 20.března 1783 doporučil plumlovský úřad knížeti Lichtenštinovi, aby povolil na "Robově louce" zřídit osadu. Plumlovský úřad navrhnul, aby se jmenovala po Aloisov podle panujícího knížete. Nakonec bylo dovoleno postavit 27 domků a hospodářských stavení pro domkáře a 1 domek pro obecního pastýře. Všichni noví osadníci si měli usedlosti postavit vlastním nákladem a stali se jejich držiteli s dědičným právem a s povinnostmi vykonávat 26 dnů pěší roboty za rok a odvádět roční činži 1 zlatý 15 krejcarů. Dne 25.října 1783 byla již téměř celá osada postavena. Od roku 1784 začaly pro alojzovské běžné povinnosti, především robotní závazek vůči vrchnosti. Alojzovští však měli i další povinnosti vyplývající z vlastního budování osady. Pro stavbu museli nakoupit dříví z panských lesů čímž se značně zadlužili. Pozemky ovšem nedávaly dostatečné možnosti k rozvoji zemědělské výroby. Roku 1783 získali alojzovští právo pást spolu s Určickými dobytek na pastvě, která byla Určickým poskytnuta vrchností roku 1777. Přes všechna omezení si již v polovině osmdesátých let postavili alojzovští na návsi kapličku P.Marie, která sloužila i jakozvonička. V lednu 1792 se vrchnost smířila s tím, že alojzovští přeměnili půdu za humny, která byla porostlá křovinami, na polnosti. Museli ovšem začít platit daně a poplatky z převodů pozemků. Zadlužení mělo za následek, že alojzovští museli vyhledávat práci v okolí, aby splatili své dluhy osamostatnili svá hospodářství. V průběhu 19. století k možnosti zaměstnání při stupoval rozvíjející se průmysl zejména v Plumlově a Prostějově.
První polovina 19.století znamenala pro alojzovské poměrně obtížné zajišťování obživy z malých výměr polí i z těžké a namáhavé námezdní práce v okolí. K tomu přistupovala až do roku 1848 robotní povinnost, která byla pro alojzovské dalším břemenem. Revoluční léta 1848–49 přinesla nejen zrušení roboty a poddanství, ale také likvidaci dosavadní správy. V rámci nové státní správy se Alojzov stal součástí obce Seloutek, s níž pak sdílel osudy až do roku 1922 a staly se součástí nově vzniklého okresu Prostějov. Alojzovští začali zakupovat pozemky z katastru Určic a tak byl roku 1922 proveden posun katastrálního rozmezí mezi Alojzovem a Určicemi. Podnikání alojzovských obyvatel zbrzdila roku 1866 prusko-rakouská válka. Rozvoj obce zpomalil také velký požár Alojzova 13.září 1888. Shořelo 28 stavení. Přičinlivost a pracovitost předků, která vedla přes poměrně malou výměru původních pozemků přikupováním polností k lepšímu stavu hospodářství, byla silně změněna koncem 19. a na počátku 20. století rozvojem průmyslu, který hledal jak pracovní síly do svých provozů, tak zejména domácké dělníky. V Určicích byla škola a od roku 1870 i pošta a to i přes to, že z Alojzova do Určic vedla pouze nezpevněná cesta. Zdravotní obvod byl ovšem až ve Smržicích. Roku 1911 byl Alojzov, jako i celé okolí, postižen krupobitím, které zničilo část úrody. Alojzov byl ovlivněn i 1. světovou válkou. Do Alojzova nestihla být zavedena elektřina z prostějovské elektrárny. Celkově začal Alojzov zaostávat a snížila se už tak nízká životní úroveň obyvatel.
V roce 1919 byly v Alojzově do nového zastupitelstva v Seloutkách zvoleni čtyři českoslovenští socialisté a jeden sociální demokrat. Nově vyvíjené snahy o osamostatnění obce dosáhly svého cíle a roku 1922 byl Alojzov oddělen od Seloutek. Od roku 1922 měřil katastr obce přes 464 hektarů. Kromě osamostatnění obce se postavení Alojzova nezměnilo. I nadále patřil k farnosti v Určicích a děti chodily také do školy do Určic. V Určicích ovšem vznikl zdravotní obvod, ke kterému začal patřit i Alojzov. Bylo to mnohem blíž než do Smržic. To byla jediná změna ke které došlo.
V září 1923 se poprvé konaly volby do obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen František Sklenář. Jako náměstek byl zvolen Martin Soldán, který krátce na to převzal starostenský úřad a udržel si jej až do roku 1938. Soldánovi patřil v té době jediný průmyslový podnik v obci – pískovcový lom, který v třicátých letech zaměstnával 10 dělníků. První zpráva o lomu je z roku 1886. Soldán vlastnil též obchod se stavebním dřívím. Jinak byly v Alojzově ještě dva obchody se smíšeným zbožím a hostinec Aloise Cáska, který se zabýval též řeznictvím. Možnosti zaměstnání mimo obec se poněkud zlepšily po zavedení autobusové dopravy do Prostějova. Zavedl ji soukromník E. Beloni z Dětkovic od 1. ledna 1924. Trasa byla v podstatě stejná jako dnes: Z Kobylniček, přes Myslejovice, Alojzov a Určice do Prostějova. Bylo tím alojzovským umožněno dostat se za 3 Kč do Prostějova a zpět za každého počasí. Roku 1928 vystřídala soukromou dopravu doprava státní. Největší změnou v životě obce byla elektrifikace. Došlo k ní roku 1927. Obec se tím ovšem velice zadlužila. Roku 1933 měla dluh 73 000 Kč. V obci byla založena knihovna. Knihovníkem byl Josef Marcián. Roku 1931 měla knihovna přes 800 svazků. V roce 1924 byla založena obecní kronika vedená v letech 1924-1932 Richardem Žákem.
 Nejvýznamnějším spolkem se stal sbor dobrovolných hasičů, který vznikl roku 1924. V roce 1925 postavil hasičské skladiště a následujícího roku zakoupil i motorovou stříkačku. Místní rybníček na návsi si pronajal rybářský svaz z Prostějova a vysadil v něm ryby. Roku 1930 měl Alojzov 282 obyvatel. Ve volbách roku 1935 přibylo voličů Komunistické strany Československa. Ve volbách roku 1938 již nekandidoval stávající starosta Martin Soldán a byl vystřídán Františkem Sosíkem.
Do hospodářských poměrů v obci zasáhla druhá světová válka. Bylo zavedeno povinné odvádění potravin i dobytka. V Alojzově byly provedeny dvě hospodářské kontroly. První roku 1941 a druhá po atentátu na Heydricha roku 1942. V dubnu 1941 odstoupil z funkce starosty Fr. Sosík a nově zvolený starosta Tomáš Žák nebyl ve své funkci potvrzen německým oberlandratem v Olomouci. Vedoucí funkci pak v okleštěné obecní samosprávě vykonával náměstek Hynek Žák. Roku 1941 musela být odevzdána obecní kronika na okresním úřadu. Roku 1942 byl odvezen zvon z místní zvoničky, bylo ovšem zjištěno že je špatné kvality a tak byl v červnu téhož roku na žádost obce vrácen. V Alojzově byly tři oběti perzekuce: František Dragoun (udán, že ukrývá neohlášenou starožitnou pušku; mučen, vězněn, vrátil se, ale brzy zemřel), Bohuslav Hruban (obviněn, že je na listině dárců pro pozůstalé zatčených a umučených; odvezen do koncentračního tábora ve Flossenburgu, zahynul zřejmě na pochodu smrti z tohoto tábora do Dachau) a Vincenc Vysloužil (zatčen pro odbojovou činnost; zemřel asi na pochodu smrti z Vratislavi). I přes tuto perzekuci se ve vesnici našla řada lidí, kteří pomáhali partyzánským skupinám působícím v okolí. Celou noc z 9. na 8. května projížděla přes Alojzov prchající německá armáda. 9. května o půl osmé ráno přijela do Alojzova spojka Rudé armády zvěstující konec válečných útrap.
Rok 1945 a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou přinesly závažné změny do života alojzovských. Konfiskace cizácké půdy v pohraničí umožnila pěti alojzovským rodinám získat tam půdu. Znárodnění průmyslu v říjnu 1945 a centralizace oděvnictví v Prostějově umožnila dalším alojzovským občanům získat stálé zaměstnání (především v OP Prostějov). V čele obce stanul v květnu 1945 místní národní výbor. První tři týdny byl v čele dřívější starosta Hynek Žák. Po něm se stal předsedou MNV Jan Hlaváč, který se však v září odstěhoval do pohraničí. Ve volbách roku 1946 byl do čela MNV zvolen Antonín Slezák (lidová strana) a místopředsedou byl zvolen Petr Žák (KSČ). V Alojzově byla zřízena telefonní hovorna. V roce 1947 se začalo s výstavbou kanalizace o které se jednalo již před druhou světovou válkou. I přes dílčí problémy, spojené s neúrodou, došlo po druhé světové válce k zvýšení životní úrovně obyvatel. Občané Prostějova, Olomouce a dalších měst se vzhlédli v pěkné poloze a přírodních krásách Alojzova a začali zde budovat víkendové chaty. Položili tak základ k vytvoření zdejší rekreační oblasti. První sérii žádostí schvaloval MNV v Alojzově roku 1947. V roce 1948 se počet těchto žádostí zvýšil a pokračoval i v dalších letech. Velká většina obyvatel Alojzova se jednoznačně postavila za politiku KSČ. Trvale aktivní byl sbor dobrovolných hasičů, který se roku 1952 přejmenoval na sbor požární ochrany. Pořádal řadu cvičení a postavil novou hasičskou zbrojnici. Požárníci pořádali i taneční zábavy v místním hostinci. Ve staré tradici pokračovala ve své činnosti i místní lidová knihovna vedená členy rodiny Slezáků. Měnila se i tvář obce a to nejen výstavbou a přestavbami. Roku 1949 byla dokončena výstavba kanalizace a roku 1951 byl zřízen místní rozhlas. Snaze o rozšíření nevyhovujících místních komunikací musela ustoupit kaplička a zvonička, která byla v září roku 1957 zbořena. Roku 1958 bylo v Alojzově, po dlouhém přesvědčování místních zemědělců, založeno JZD. Jeho prvním předsedou se stal Alois Svoboda. Z důvodu nedostatečného strojního vybavení a nedostatek prostředků (i přes to byl roku 1958 postaven kravín pro 66 dojnic nákladem 521 356 Kčs) začalo roku 1960 jednání o sloučení JZD Alojzov s družstvem v Určicích. Územní reorganizace státní správy roku 1960 byla zaměřena na její zjednodušení. Alojzov byl v rámci těchto změn přičleněn k Určicím. Dne 30 června 1960 se konala první společná schůze rady MNV a byl převzat společný majetek obou obcí. V Alojzově byl zřízen občanský výbor v čele s Václavem Adamem. K 1. lednu 1961 byla sloučena i družstva. Největší stavební akcí této doby byla výstavba silnice uvnitř Alojzova v letech 1960-1963, která vyřešila problém rozbahněné návsi. Roku 1968 byl vyasfaltován i průtah silnice Určice-Myslejovice Alojzovem. Ve druhé polovině 60. let byl u Alojzova postaven televizní přenašeč a opravena požární nádrž. Roku 1968 se opět objevily tendence k osamostatnění obce. V sedmdesátých a na počátku osmdesátých let se Alojzov opět měnil co do výstavnosti obce. Řada starších domů byla nově postavena či přestavěna. V červenci 1977 byla otevřena nová moderní prodejna Jednoty. Ve starém lomu bylo zřízeno zahradnictví. Roku 1980 měl Alojzov 243 obyvatel.
K osamostatnění obce došlo až 1. března 1990.V listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva. Starostou se stal Jiří Marcián, zástupcem Zdeněk Navrátil. Hospodářkou obce je již od jejího osamostatnění pí. Jana Hasníková. Roku 1993 bylo dokončeno budování obecního vodovodu. Ve volbách roku 1994 byl starostou opět zvolen Jiří Marcián. V tomto volebním období bylazrekonstruována budova obecního úřadu. V listopadu 1998 byl opět ve volbách do obecního zastupitelstva zvolen starostou Jiří Marcián. V následujícím volebním období byl vybudován plynovod. Ve volbách v listopadu 2002 byl starostou zvolen Jaroslav Zika a na místo místostarosty byl zvolen František Pernica. V roce 2003 proběhlo v Alojzově referendum o vstupu do EU s 65% účastí, 77% zúčastněných voličů bylo pro vstup. V roce 2004 se stala novou hospodářkou obce paní Pechová.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Alojzov

Počasí meteostanice Prostějov

Vzdálenost meteostanice od obce Alojzov: 6 km

Poslední data: 14.4.2024 16:00

Umístění: 240 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Prostějov

Teplota
22,6
°C
Zdánlivá teplota
21,2
°C
Rosný bod
11,2
°C
Vlhkost
48,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
220,9
W/m2
Atmosférický tlak
1016,5
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
2,5
m/s
Nárazový vítr
4,1
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Prostějov

Dnes
12/22
°C
Zítra
12/17
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Alojzov se také nachází

Bedihošť

Bedihošť

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 1 120

/
Bílovice

Bílovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Bílovice-Lutotín

Bílovice-Lutotín

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 512

/
Březina

Březina

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Březina

Březina

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Brodek u Prostějova

Brodek u Prostějova

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 1 461

/
Čechovice

Čechovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Čehovice

Čehovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 534

/
Dětkovice

Dětkovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 543

/
Dobrochov

Dobrochov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 356

/
Domamyslice

Domamyslice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Drysice

Drysice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 607

/
Hamry

Hamry

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Hradčany

Hradčany

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Hradčany-Kobeřice

Hradčany-Kobeřice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 397

/
Kelčice

Kelčice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Kobeřice

Kobeřice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Kobylničky

Kobylničky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Krasice

Krasice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Křenůvky

Křenůvky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Krumsín

Krumsín

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 586

/
Lešany

Lešany

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 387

/
Mostkovice

Mostkovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 1 622

/
Myslejovice

Myslejovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 2 km (JZ)
Počet obyvatel: 668

/
Ohrozim

Ohrozim

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 472

/
Ondratice

Ondratice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 347

/
Otaslavice

Otaslavice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 1 317

/
Plumlov

Plumlov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 2 265

/
Podivice

Podivice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 164

/
Prostějov

Prostějov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 42 309

/
Prostějovičky

Prostějovičky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 318

/
Seloutky

Seloutky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 528

/
Skalka

Skalka

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 278

/
Sněhotice

Sněhotice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Soběsuky

Soběsuky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Určice

Určice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 2 km (V)
Počet obyvatel: 1 408

/
Vícov

Vícov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 555

/
Vincencov

Vincencov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 2 km (JV)
Počet obyvatel: 112

/
Vranovice

Vranovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Vranovice-Kelčice

Vranovice-Kelčice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 619

/
Vřesovice

Vřesovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 572

/
Výšovice

Výšovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 573

/
Žárovice

Žárovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Zdětín

Zdětín

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 393

/
Želeč

Želeč

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 573

/
Žešov

Žešov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 6 km (V)

Zámek Plumlov

Zámek Plumlov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/ / / /
Lom Želeč

Lom Želeč

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Arboretum Vrahovice

Arboretum Vrahovice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Rozhledna Kopaninka

Rozhledna Kopaninka

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 13 km (Z)

/ / /
Aquapark Vyškov

Aquapark Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 16 km (J)

/
Zámek Vyškov

Zámek Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 17 km (J)

/
Zoopark Vyškov

Zoopark Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 17 km (J)

/ /
Zámek Tovačov

Zámek Tovačov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 18 km (V)

/ /
Rozhledna Vitčice

Rozhledna Vitčice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 20 km (JV)

/

Reklama
Víte že?

Prostějov

Nejbližší obec nad 20 000 obyvatel je Prostějov s 42 309 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 7 km?

Prostějov je regionálním, správním a průmyslovým střediskem známým především oděvní výrobou a sportem. Prostějov spravuje místní části: Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice, Žešov.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Olomouckém kraji 619 788 obyvatel, z toho 303 895 mužů a 315 893 žen?

Dřevěný kostel v Blansku

Dřevěný kostel v Blansku je ve vzdušné vzdálenosti 29 km od obce Alojzov?

Dřevěný kostelík Církve československé husitské v Blansku je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Nejvyšším bodem v Olomouckém kraji je Praděd (1 491 m n.m.), nejnižším bodem je hladina řeky Moravy (190 m n.m.)?

Název obce Alojzov se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

UNESCO - Olomouc

UNESCO - Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 24 km od obce Alojzov?

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.

Skanzen Příkazy

Skanzen Příkazy je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Alojzov?

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Alojzov 129 mužů a 131 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Vodní nádrž Plumlov

Vodní nádrž Plumlov je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Alojzov?

Plumlov – jedna z nejstarších vodních nádrží v povodí řeky Moravy byla uvedena do provozu již v roce 1936. Sypaná hráz s délkou téměř 470 m a výškou 17 m je situovaná v místě dvou původních rybníků – Stichovského a Zlechovského.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Aquapark Vyškov

Aquapark Vyškov je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Alojzov?

Aquapark Vyškov vás zve do krytého areálu s mnoha atrakcemi, ale také do letního koupaliště, vířivé vany či finské sauny.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Reklama