Obecní znak
Základní informace
Kraj:Karlovarský
Okres:Karlovy Vary
Správní obvod:Karlovy Vary
GPS souřadnice:50.174132N, 13.254563E
Nadmořská výška:533 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1337 (687 let)
Katastrální výměra:1 714 ha
Počet obyvatel:328
PSČ:364 55
Adresa URL:www.valec.cz

Památky a zajímavosti Valeč

Valeč je městečko bohaté na kulturní památky. Mnoho z nich stále čeká na náročné rekonstrukce. V roce 2008 byly do zámecké zahrady opět umístěny rekonstruované plastiky Matyáše Brauna. Opraven je také kostel svatého Jana Křtitele na náměstí.

 

Zámek

První zmínka výslovně zmiňující zámek je z roku 1526, kdy byl pravděpodobně vystavěn pozdně gotický hrad Jakubem Kyšperským z Vřesovic. Roku 1585 bylo sídlo přestavěno Václavem Štampachem ze Štampachu na pozdně renesanční zámek, jehož podoba není známa. V letech 1695-1712 došlo k velkorysé barokní přestavbě za Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu. Zámek byl přestavěn na čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu kolem obdélníkového dvora. Hlavní průčelí bylo členěno rizality a pilastry a mělo dvě hranolové věže v rozích. Roku 1870 byl zámek upraven v novorenesančním stylu a v letech 1895-1896 novobarokně.
V interiérech se nachází hlavní sál s Braunovou pozdně barokní štukovou výzdobou vytvořenou ve 30. letech 18. stol. Malby byly provedeny technikou „al fresco".
Od zestátnění roku 1945 známek značně chřadne. Největší ránu však utrpěl při požáru 2.4.1976, kdy kompletně vyhořel. Až v roce 1995 dochází k razantnější rekonstrukci. Roku 1999 je dokončena celková oprava vnějších fasád. Nyní intenzivně probíhá obnova interiérů a příprava na zpřístupnění zámku.

 

Konírna

Další zajímavostí je ranně barokní hospodářské stavení - konírna. Při terénních úpravách souvisejících s tvorbou barokní zahrady byla stavba z jedné strany zasypána do úrovně patra.

Hospodářská budova

Ranně barokní stavba, na konci 19.století novorenesančně upravena. V přízemí je prostorná hala odlehčená litinovými sloupy, původně sloužící k ustájení jezdeckých koní.

Skleník

Stavba ocelo-litinové konstrukce s vysokou kopulí a podélnou lodí dominujcí hlavnímu vjezdu do zámku. Kopule i loď skleníku byly v roce 1996 restarurovány. Jedná se o jednu z nejhezčích staveb svého druhu v západních Čechách.

Kočárovna

Na konci 19. století byla (pravděpodobně na základech staršího barokního objektu) postavena kočárovna s novorenesanční sgrafitovou výzdobou.

 

Kostel Nejsvětější Trojice

Před zámkem, na plošině u silnice, stojí barokní kostel Nejsvětější trojice. Barokní centrální stavbu nechal postavit Jan Kryštof Kager ze Štampachu v letech 1710 - 1728. Stavitelem kostela byl, dnes téměř zapomenutý stavitel Šporkovy doby, Giovany Antonio Bianno Rossa, štampachovský architektus. Na Valči se poprvé objevuje v doprovodu Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu a stává se polírem jeho tehdejšího architekta Francesca Barelliho, autora barokní přestavby zámku. Po smrti Barelliho nastupuje na jeho místo. Stavby Bianna Rossy na tehdejším Valečském panství, jsou patrně jeho jediné stavební realizace u nás. Umírá ve Valči roku 1732. Po stranách čtvercové lodi s trojboce zakončeným presbytářem stojí dvojice hranolových věží, v jejichž přízemí je sakristie a v patrech oratoře. Hlavní prostor je sklenut mohutnou kopulí s osmibokou lucernou. Kopule byla v 50. letech nevhodně opravena. Trojdílné průčelí vrcholí štítem s volutovými křídly, v nice štítu je umístěna socha Madony. Vrchol a strany štítu zdobí sochy světců. V nikách presbitáře jsou sochy sv. Jana Křtitele a sv. Šebestiána. Hlavní průčelí, je stejně, jako fasáda členěno pilastry s ozdobnými hlavicemi z červeného pískovce. V ose presbytáře je klasicistní přístavek z roku 1840.

Interiér kostela, zejména oltářní obrazy a figurální výzdoba oltářů, jsou velmi poničeny řáděním zlodějů a vandalů. Naopak zachovalé jsou dobové intarzované lavice a stejně zdobená zpovědnice. Velmi hodnotné jsou barokní varhany zhotovené pro zdejší kostel pražským varhanářem Leopoldem Spiegelem kolem roku 1720. Roku 1994 zubem času poničené varhany zdarma pan Nans Ritter zpravil. K různým příležitostem se zde donedávna pořádaly varhanní koncerty. V současné době je kostel před rozsáhlou rekonstrukcí a veřejnosti nepřístupný.

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup stojí před kostelem Nejsvětější Trojice. Vzniká současně s dokončovacími pracemi na kostele. Jeho stavbou plní Jan Ferdinand Kager Globen poslední vůli své manželky, která nečekaně umírá roku 1727 v Dolní Falci. Byl zhotoven roku 1730 zřejmě podle návrhu arch. F.M.Kaňky, autorství je připisováno Antonínu Braunovi, synovci Matyáše Bernarda Brauna. Sloup se skládá z mohutného trojbokého soklu, na němž stojí vysoký obelisk. Spodnímu hranolu jsou představěné tři samostatné sokly se sochami sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Na rozích horní části soklu jsou sochy sv. Václava, sv. Víta a na protilehlé straně socha sv. Jana Nepomuckého. Nad nimi v čele soklu socha Madony a nad ní už kolem obelisku sochy Krista a Boha Otce.

Sloup Nejsvětější Trojice je stejně jako interiér kostela značně poničen rukou vandalů a zlodějů. V současné době jsou sochy v rekonstrukci.

 

Koupadlo

Nádrž barokizujícího tvaru z konce 19. století.

Teatron

Hlouběji v parku najdeme tzv. teatron, tedy stavbu, jež kopíruje úbočí kopce a je určena pro divadelní a hudební produkce pod širým nebem. Původně se tímto názvem označuje hlediště antického divadla, přeneseně seskupení soch v určitém výjevu. Teatron byl častou součástí barokních francouzských a italských zahrad. Teatron byl postaven na konci 19. století, při celkové přestavbě zámeckého parku z barokního stavu na přírodně krajinářský park. Stupně teatronu byly osazeny částmi z původní parkové výzdoby. Uprostřed spodního stupně je erb Štampachů, vytesaný z červeného pískovce, který původně zdobil, spolu s dalšími prvky ze stejného materiálu, fasádu průčelí zámku. Vzhledem k umístění sousoší, hraběte Šporka, (s ní spolupracoval M. B. Braun) které je na původním místě, zde můžeme předpokládat výskyt podobné stavby už v baroku.

Iluzivní brána (propyleje)

Je součástí původní barokní architektury. Uzavírá hlavní osu zámecké zahrady, která probíhala od průčelí zámku mezi teatronem a sousoším hraběte Šporka přes bránu lesním průsekem na vrchol kopce k romantické vyhlídce s uměle vytvořeným rybníčkem. Sestává se ze čtyř bloků s bohatou štukovou výzdobou. Ve výklencích byly sochy, z nichž je jedna zazděna v nejspodnějším stupni teatronu. Mezery vyplňovalo mřížoví napodobující brány. V letní jízdárně před branami se pořádají kulturní akce.

Kaskáda

V parku se kdysi skrývala i kaskáda .Byla jedinečným dílem baroka na našem území. Celá byla sestavena z pískovcových kvádrů a velmi bohatě sochařsky vyzdobena. Na vrcholu třemi mohutnými z červeného pískovce vytesanými chrliči v podobě vodních nestvůr a sousoším vodních božstev. Kaskáda byla pravým technickým divem. Voda byla přiváděna vztlakem z kopce Filíře vzdáleného asi 3 km dřevěným potrubím nad kaskádu. Voda napájela umělé nádrže vytesané ve skalnatém podloží nad kaskádou. Voda byla na kaskádu pouštěna jen příležitostně na znamení. Jinak napájela všechny kašny postupně řazené v areálu a v městečku. Koncem 19. století byla spolu s celou zbylou barokní výzdobou parku rozebrána a její části byly použity při stavbě teatronu, opravě zámku a na dalších místech v areálu. Chrliče v podobě stylizovaných delfínů a těleso posledního dochovaného stupně jsou sneseny a vystaveny u objektu správy zámku.

 

Letohrádek

Původně barokní stavba s věží, v přízemí se nachází sál se zdobeným krbem. Strop sálu je zdoben štuky, které znázorňují čtvero ročních období. Pod malbou, na stěnách sálu a přísálí vystupuje původní barokní výzdoba. V suterénu jsou klenuté sklepy, přístupné vřetenovým schodištěm věže a z aleje v úrovni terénu. Sklepy sloužily zřejmě jako příruční kuchyně.

V 19. století byl letohrádek novogoticky upraven. V současnosti je to však nepřístupná žalostná ruina, která už od pohledu vypadá, že její dny jsou sečteny - možná by se dalo dostat dovnitř, ale rozhodně to není bezpečné ani příliš moudré.

Obelisk

Je zhotoven z červeného pískovce. Nápis na soklu je značné poničen erozí. Předpokládá se, že byl zhotoven na konci 19. století v souvislosti s úpravou zahrady Thurna Valsassina.

Socha "Památník hraběte Šporka"

Do parku byla umístěna roku 1733. Socha připomíná jeho návštěvu ve Valči. Autorem sochy je synovec Matyáše Bernarda Brauna - Antonín Braun.

 

Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Farní kostel Narození svatého Jana Křtitele je umístěn v pomyslném těžišti téměř trojúhelníkového Trhového náměstí ve Valči. Terén náměstí vzhledem k východu zřetelně klesá a tak má západní průčelní věž zcela dominantní postavení.
Jednolodní stavba s osmibokým presbytářem, Pohřební kaplí a kaplí Božího hrobu. Vpravo se nachází sakristie a nad ní a patře oratorium. Na západní straně hranolová věž s dřevěnou nástavbou zvonice a ochozem věžníka. V interiéru renesanční Pohřební kaple Štampachů je dochován epitaf a cenný soubor 11 štampachovských náhrobníků ze 17. století, které jsou začleněny do seznamu Státních kulturních movitých památek. Složitý půdorys kostela vznikl postupnými přístavbami - severní část lodi je románská nejspíše z pol. 13. stol., pravoúhlá část původního presbytáře je gotická, věž a Pohřební kaple jsou renesanční, kaple Božího hrobu a chór pocházejí z rozhraní 17. a 18. století. Při barokizaci lze předpokládat shodného architekta jako u novostavby zámeckého kostela, jím měl být G. A. Biana Rossa. Ke konci 19. století byly fasády upraveny s použitím novobarokních prvků. Až do konce 16. století se kolem kostela nacházel hřbitov. V barokním období byly na terasu před jižní průčelí umístěny sochy světců sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského. Nejzajímavější výtvarnou součástí výzdoby kostela jsou nástropní malby zpočátku 17.století. Hlavní oltář pochází z 18.století, varhany z 19. století. Při rekonstrukci fasád prováděných v letech 1999 - 2001 zjištěné nálezy na stěnách objektu umožňují předpoklad, že kostel ve výrazně menší velikosti byl pravděpodobně stavěn již v 11. či 12. století. Od roku 1993 probíhá celková obnova kostela, jejíž náklady dnes dosahují částky 12 miliónů korun.

Na náměstí naproti kostelu stojí Mariánský sloup s plastikou Panny Marie z počátku 18. století a dnešní budova radnice čp. 119 - původně Panský dům, později využíván jako hostinec s porážkou, s řeznictvím. Pochází z pol. 18. století a archetektonicky doplňuje soubor barokních staveb městečka.

 

Panský hospital (pozdější tzv. stará škola) čp. 5

Špitál pro šest mužů a šest žen založil hrabě Johan Ferdinand Kager-Globen. Budova byla postavena v letech 1738-1741 v barokním slohu. Kamenný vstupní portál nese štampachovský alianční znak. Interiér plochostropý s částečně dochovanou původní dispozicí.

Dům zámeckých kaplanů (fara) čp. 6

Nákladná barokní stavba pochází z roku 1701, fasáda členěna pilastry a průběžnými římsami, střecha mansardová. Vstupní portál se znakem hrabat Thurn-Walssasina. Interiér plochostropý

s pozdně barokními štukovými rámy. Před budovou stojí drobná výklenková kaple s trojúhelným štítem.

Hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné

Na jihovýchodním okraji městečka se rozkládá nový hřbitov se hřbitovní kaplí Panny Marie Bolestné postavenou v roce 1751.Byla založena farářem Matyášem Jiřím Manitzerem, duchovním ve Valči, který byl na své přání pohřben pod oltářem této kaple. Obdélná plochostropá loď je ukončena trojbokým presbytářem. Fasády jsou členěny liénami a čabrakami. V nice trojúhelného štítu vstupního průčelí stávala soška sv. Barbory. V letech 1990-1993 proběhly zásluhou valečských rodáků záchranné práce na kapli a hřbitově.

Severně od hřbitova, v ulici Podbořanské se dochoval pozdně barokní panský špýchar a dále bývalý panský mlýn čp. 29 zřejmě z 1. poloviny 19. století. Z té doby pochází patrně i kovárna čp. 31 s otevřeným dřevěným přístřeškem.

 

Barokní, klasicistní i lidová architektura

V městečku se dochovalo velké množství barokních a klasicistních domů i soubor staveb lidové architektury. Tyto objekty v sobě uchovávají původní formy lidového stavitelství, kdy přízemí bylo roubené a patro z hrázděné konstrukce. Z nejvýznamnějších domů to jsou čp. 15, 16 a 19 v ulici Podhradní, dům čp. 44 v ulici Široké (Jeřeňské) má ve své hrázděné konstrukci patra zachovány výplně z tyčoviny a mazanici s hřebenovými vpichy.

Poslední ukázky prostého obydlí představují domy čp. 47 v Dolní ulici i klasicistní dům čp.56 v Horní ulici, štíty sedlové střechy jsou hrázděné. Patrový dům čp. 82 v ulici Růžové má přízemí roubené a patro z hrázděné konstrukce. Přízemí i patro roubené obsahuje čům čp. 115 na Trhovém náměstí, jehož štítová strana směrem do ulice Karlovarské je dekorativně obložena eternitovými šablonami.

Mohutný patrový dům čp.130 na Trhovém náměstí je ve své hmotě pozdně barokní, přízemí má ze smíšeného zdiva, patro z hrázděné konstrukce. Obdobného charakteru je i sousední dům čp. 132 s klasicistní úpravou fasády. Vedle domu čp. 157 v Horní ulici se dochoval drobný objekt výměnku s roubenou konstrukcí. I další objekty v městečku mají uplatněny hrázděné konstrukce. Dále se zde nachází několik roubených stodol, jako u domu čp. 80,83,84 a 116 se širokými průjezdními vraty.

Tipy na výlet v obci Valeč a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Valeč

Počasí meteostanice Malá Černoc

Vzdálenost meteostanice od obce Valeč: 21 km

Poslední data: 12.4.2024 13:10

Umístění: 297 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Malá Černoc

Teplota
20,7
°C
Zdánlivá teplota
18,8
°C
Rosný bod
6,7
°C
Vlhkost
39,3
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
708,7
W/m2
Atmosférický tlak
1030,7
hPa
Směr větru
JZ
Rychlost větru
1,5
m/s
Nárazový vítr
2,3
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Malá Černoc

Dnes
7/21
°C
Zítra
10/22
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Valeč se také nachází

Albeřice

Albeřice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Bošov

Bošov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Brody

Brody

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Budov

Budov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Bukovina

Bukovina

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Chmelištná

Chmelištná

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Chyše

Chyše

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 602

/
Chýšky

Chýšky

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Čichalov

Čichalov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 181

/
Čichořice

Čichořice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Číhání

Číhání

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Dětaň

Dětaň

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Dobřenec

Dobřenec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Dolní Záhoří

Dolní Záhoří

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Drahonice

Drahonice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Dvérce

Dvérce

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Horní Záhoří

Horní Záhoří

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Jeřeň

Jeřeň

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Konice

Konice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Kostrčany

Kostrčany

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Kovářov

Kovářov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Ležky

Ležky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Libkovice

Libkovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Libyně

Libyně

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Lubenec

Lubenec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 1 305

/
Luka

Luka

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Lužec

Lužec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Malý Hlavákov

Malý Hlavákov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Mašťov

Mašťov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 566

/
Mlýnce

Mlýnce

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Mokrá

Mokrá

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Nahořečice

Nahořečice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Němčany

Němčany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Nepomyšl

Nepomyšl

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 438

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Podbořanský Rohozec

Podbořanský Rohozec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 167

/
Podštěly

Podštěly

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Poříčí

Poříčí

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Přibenice

Přibenice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Protivec

Protivec

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Řepany

Řepany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Skřipová

Skřipová

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Skytaly

Skytaly

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Štoutov

Štoutov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Týniště

Týniště

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Vahaneč

Vahaneč

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Velký Hlavákov

Velký Hlavákov

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Verušičky

Verušičky

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 491

/
Vesce

Vesce

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Vidhostice

Vidhostice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Vrbice

Vrbice

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 209

/
Vrbička

Vrbička

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Vroutek

Vroutek

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 1 863

/
Záhoří

Záhoří

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Žďárek

Žďárek

Kraj: Karlovarský
Vzdálenost: 8 km (J)


Reklama
Víte že?

Archeoskanzen Březno u Loun

Archeoskanzen Březno u Loun je ve vzdušné vzdálenosti 41 km od obce Valeč?

Archeoskanzen Březno u Loun je muzeum v přírodě, nacházející se na významné archeologické lokalitě. Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského, postavené na základě místních nálezů

Aquapark Klášterec nad Ohří

Aquapark Klášterec nad Ohří je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Valeč?

V moderním venkovním areálu Aquaparku Klášterec nad Ohří, postaveném na úpatí Krušných hor, si můžete zpestřit koupání v průzračné vodě tobogány různých délek (28, 68 a 128 m), naleznete zde bazény mnoha velikostí, tvarů a hloubek pro každého člena rodiny.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 65 km od obce Valeč?

Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras nedaleko hradů Křivoklát a Karlštejn.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Karlovarském kraji 279 103 obyvatel, z toho 138 110 mužů a 140 993 žen?

Nejvyšším bodem v Karlovarském kraji je Klínovec (1 244 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Ohře (320 m n.m.).

Zámek Valeč

Zámek Valeč s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice leží na úpatí zalesněných Doupovských hor.

Plzeň

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Plzeň s 153 649 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 49 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Zřícenina hradu Petršpurk - Petrohrad

Zřícenina hradu Petršpurk - Petrohrad je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Valeč?

Jižně od obce Petrohrad v okrese Louny, na návrší Ovčí vrch se dochovala zřícenina hradu Petršpurku – Petrohradu.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Valeč 182 mužů a 146 žen?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Název obce Valeč se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Valeč v jednotlivých krajích: Karlovarský: 1x, Vysočina: 1x.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Reklama