Obecní znak
Základní informace
Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Správní obvod:Bystřice nad Pernštejnem
GPS souřadnice:49.504589N, 16.339119E
Nadmořská výška:346 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1285 (739 let)
Katastrální výměra:1 086 ha
Počet obyvatel:706
PSČ:592 63
Adresa URL:www.stepanovnadsvratkou.cz

Části obce Štěpánov nad Svratkou: Vrtěžíř

Okolí a příroda Štěpánov nad Svratkou

Podloží Štěpánova a jeho okolí patří k nejstarší jednotce Českého masívu. Tou je útvar mladších starohor - algonkium.Vznik pohoří na okolním území se datuje do mladších prvohor, do doby devonu až karbonu, kdy bylo součástí velkého oblouku pohoří táhnoucího se z Francie, Německa k nám a zpět do Anglie. Díky erozi se tyto velehory přeměnily za několik miliónů let na dnešní vrchovinu.

V druhohorách bylo okolí opět souší. Co pro mě zní velice lákavě, je skutečnost, že v mladších třetihorách bylo okolí Štěpánova mořským břehem. Ve Švařci, vesnici vzdálené 2 km od Štěpánova, byly zjištěny nejsevernější stopy činnosti tortonského moře. Jako důkaz slouží nález mořského jílu pod jedním z místních kopců, pod Stavskou - a také to, že se zde v minulosti těžil pro místní potřeby písek.

Podnebí je ve Štěpánově charakterizováno jako mírně teplé. Nadmořskou výškou patří do vegetačního stupně dubobukového, který je v České republice ohraničen od 200 do 500 metrů nad mořem. Dub i buk se však v místních lesích vyskytuje méně, protože byl přesázen smrkem. Vedle těchto druhů je častý i habr a bříza.

Štěpánov nad Svratkou patří k Nedvědické vrchovině (součást Českomoravské vrchoviny). Tato vrchovina se vyznačuje hlavně velmi strmými svahy. Okolním kopcům vévodící zřícenina Zubštejn, má nadmořskou výšku 688 metrů, zatím co samotný Štěpánov nad Svratkou pouhých 346 metrů nad mořem. Zubštejn je při tom od Štěpánova vzdálen přibližně 5 km. Tento rozdíl je stejně tak patrný jako výškové rozdíly přímo ve Štěpánově. Celá vesnice je ze všech světových stran obklopena strmě vzrůstajícími kopci.

Na východě vesnice se rozkládá Stavská. Největší kopec, který se táhne kolem Štěpánova směrem od Zubštejna k okresu Blansko. Stavská je celá osázená lesem. Je to les smíšený, kde však převládá smrk.

Na jihu navazuje na Stavskou Kopec, který ke Štěpánovu směřuje od jihu a u vesnice se stáčí na východ. Stranu, která směřuje ke Štěpánovu, nemá Kopec osázenu lesem. Je zde pouze malý březový hájek a pár řad ovocných stromů. Kopec sloužil jako pastviny pro ovce, které se na něm chovaly v ovčíně.

Na západě lemuje vesnici Hradisko. Tento kopec začíná přímo ve Štěpánově a navazuje na les táhnoucí se po kopcích od jihu směrem k Bystřici nad Pernštejnem. Je celý osázený jehičnatými stromy, opět převážně smrky.

Ze severu do Štěpánova zasahuje Dubovice, která je součástí lesů směřujících ke Štěpánovu od Zubštejna. Už podle názvu je patrné, že na svazích Dubovice porostou i duby. Je tomu tak, ale opět jsou v menšině vůči smrkům. V tomto lese je i patrný větší počet borovic.

Menší kopce zasahují i přímo do vesnice, čímž oddělují určité části Štěpánova. Je to hlavně Chocholík, vybočující západně ze Stavské. Chocholík není zalesněn, a tak se využívá k zemědělství. Je na něm velké množstí polí a pastvin s ovocnými stromy. Na polích jsou pěstovány hlavně obiloviny pšenice a ječmen, v menší míře žito a oves. Dále brambory a řepa. Druhý z kopců nese název Doliny. Je menší a byl uměle (silnicí) oddělen od Hradiska a Dubovice. Jeho část byla do nedávna (přelom 80. a 90. let) využívána jako skládka domovního odpadu. Na Dolinách jsou především louky s ovocnými stromy a malá pole.

Štěpánov nad Svratkou však není jenom pár výše jmenovaných kopců. Všechny jsou součástí nějakého hřbetu táhnoucího se ke Štěpánovu a zase od něho. Tyto zalesněné hřbety můžeme z centra Štěpánova pozorovat jak na sever, tak i na jih, protože právě tímto směrem námi prochází údolí řeky Svratky.


Přírodní park Svratecká hornatina

Štěpánov nad Svratkou patřil od 14. 4. 1988 do klidové oblasti Svratecká hornatina. Nyní je již součástí přírodního parku, protože rozhodnutím Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou se 9. listopadu 1995 změnila klidová oblast Svratecká hornatina na přírodní park Svratecká hornatina. Tento přírodní park zahrnuje údolí řeky Svratky a je v něm začleněno území bývalé klidové oblasti rozšířené ještě o dalších 40 katastrálních území různých obcí.

Přírodní park Svratecká hornatina zaujímá část Českomoravské vrchoviny ve východní polovině okresu Žďár nad Sázavou a jeho celková plocha je 251 km2. Byl zřízen za účelem ochrany krajinného rázu, kterým je hlavně přírodní, kulturní a historická charakteristika vymezeného území. Posláním parku je taktéž ochrana zdravých životních podmínek (avšak bez podstatného omezení současné hospodářské činnosti), zachování a podpoření přírodní a kulturní hodnoty této vyvážené krajiny a podpoření optimálních podmínek pro únosnou individuální rekreaci v přírodě. To vše předpokládá uchování trvalých travních porostů, rozptýlené zeleně a okrajů lesů s pásy křovin.

Přírodní park Svratecká hornatina sousedí na východě se stejnojmenným přírodním parkem v okrese Blansko, založeným v roce 1990, a na severozápadě s chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy, založenou v roce 1970. Na jeho území jsou také vyhlášena zvláště chráněná maloplošná území: přírodní památka "Nyklovický potok", národní přírodní památka "Švařec I, II", přírodní rezerace "Údolí chlébského potoka" a přírodní rezervace "Sokolí skála". Z těchto 4 území je Štěpánovu nejblíže Švařec (2 km) a Údolí chlébského potoka (4 - 5 km). Na území přírodního parku je 13 maloplošných území určených jako přírodní památky a rezervace. Mezi ně se řadí i dvě, které patří ke Štěpánovu. Jsou to "U Hamrů" a "Nad koupalištěm". Přírodní památka "U Hamů" (3,1782 ha) patří do katastrálního území Borovce a je zde - cituji z Nařízení okresního úřadu - "suchá stráň s xerotermní vegetací, významné a typické společenstvo pro dané území s výskytem jalovce obecného, hořce křížatého, krvavce menšího a jiných". Leží v nadmořské výšce 360-460 m n. m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích nad levým břehem řeky Svratky, severozápadně od Sokolí hory (625 m n. m.). Je tvořena příkrými stráněmi bývalých pastvin na podkladu kvarcitu. Přírodní památka "Nad koupalištěm" patří do katastrálního území Olešničky. Je zde - citace - "komplex maloplošných pestře se střídajících jednotek daný extenzívním zemědělským využíváním, přírodě blízké poměry, hojný výskyt zvláště cháněného druhu - vstavače obecného a ostatních druhů rostlin". Kromě vstavače obecného se zde vyskytuje silně ohrožený vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Leží v nadmořské výšce 345-386 m n. m. s převažující západní oreintací svahu.

Obě přírodní památky na území Štěpánova jsou zcela jistě významnou entomologickou lokalitou. Bližší průzkum zde však ještě nebyl proveden.


Vodstvo

Už podle názvu Štěpánova nad Svratkou není těžké uhodnout, na kterém toku se vesnice nachází. Samozřejmě je to Svratka, která se později vlévá do Dyje. Štěpánovem protéká její 103. až 105. km. Její vody poté tečou ještě řekou Moravou a Dunajem. Tudíž moje vesnice patří do úmoří Černého moře, do kterého se Dunaj vlévá.

Svratka pramení na Žákově hoře ve Žďárských vrších a cestou do Štěpánova přibírá pouze malé říčky. U Herálce a Svratkytvoří hranici mezi Čechami a Moravou. Devět kilometrů proti proudu od Štěpánova, ve vesnici Vír, na ní byla vybudována údolní vodní nádrž. Do Štěpánova vtéká Svratka od severu, zprvu vesnici jen lemuje, ale dále po proudu ji rozděluje na dvě části.

Svratka je hlavní tok Štěpánova, ale ne jediný. Je zde ještě říčka Hodonínka, místními obyvateli zvaná Hodůnka. Ta pramení v lesích mezi obcemi Rovečné a Bystré. Do Štěpánova přitéká od východu a vlévá se zde do Svratky. Jsou zde ještě dva malé potoky. První z nich se jmenuje Lesoňovský, ale ve vesnici se mu říká pouze Potůček. Do Štěpánova teče podél dubovice a pramení poblíž malé vísky Lesoňovice, vzdálené 4 km od Štěpánova. Jeho tok je tak malý, že v nejteplejších letních dnech vysychá.

Druhým z potoků je potok Vrtěžířský. Pramení mezi obcemi Vrtěžíř a Věchnov v přibližné vzdálenosti 5 km od Štěpánova. Do Svratky se vlévá pod Hradiskem. Tento potok využívají rybáři na výsadbu pstruhů.

V jižní části Štěpánova je také velmi malý rybník zvaný Olešnička. Opět je využíván místními rybáři, kteří si zde vysazují kapry. V zimě ho využívají děti z vesnice na bruslení.


Vysoká skála

Necelý kilometr za Štěpánovem se při silnici na Prostějov a Boskovice tyčí do výšky přibližně padesáti metrů kolmá skalní stěna - Vysoká skála. Už od pradávna láká odvážné horolezce. Svědkem prvního úspěšného výstupu byl hrabě Mitrovský, který náhodou viděl muže, jenž skalní stěnu sdolal. Na památku tohoto činu nechal ve štěpánovských železárnách odlít velký kříž a vztyčil jej na vrcholu skály, kterou spojil se strání můstkem (dnes zde můstek není a skála je ze stráně nepřístupná). Křížek byl vysvěcen 20.8.1876. Kříž na skále je ovšem po zapomnění na horolezce spojován s mileneckou tragédií ze dne 17.8.1928. Smutnými hrdiny byli osmadvacetiletý krejčí Bohumil Pečman ze Štěpánova a o pět let mladší Helena Šulcová ze slovenské Nitry. Bohumil se při návštěvě svého kamaráda v Nitře zamiloval do jeho ženy Heleny. Ta posléze opustila své dvě děti i manžela a přijela za Bohumilem do Štěpánova. Oba se skrývali v okolí Štěpánova, protože po Heleně bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ze své lásky byli natolik zoufalí, že se rozhodli napsat dopisy na rozloučenou a v podvečer 17. srpna 1928 společně svázáni řemenem skočili ze skály... Našel je až druhý den ráno syn hajného Zobače. Oba jevili ještě mírné známky života, nicméně chvíli poté oba zemřeli. Pohřeb se stal velkou manifestací, ke které dokonce slepý trafikant Čech nechal vydat pohlednici "Ze Štěpánova naposled".

Tipy na výlet v obci Štěpánov nad Svratkou a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Štěpánov nad Svratkou

Počasí meteostanice Olešnice

Vzdálenost meteostanice od obce Štěpánov nad Svratkou: 8 km

Poslední data: 26.2.2024 15:30

Umístění: 540 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Olešnice

Teplota
9,9
°C
Zdánlivá teplota
8,6
°C
Rosný bod
3,2
°C
Vlhkost
71,9
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
91,6
W/m2
Atmosférický tlak
1001,8
hPa
Směr větru
S
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Olešnice

Dnes
3/10
°C
Zítra
4/11
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Štěpánov nad Svratkou se také nachází

Běleč

Běleč

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 186

/
Blažejovice

Blažejovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Bolešín

Bolešín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Bor

Bor

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Bratrušín

Bratrušín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Brťoví

Brťoví

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Brumov

Brumov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 252

/
Býšovec

Býšovec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 177

/
Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 7 828

/
Černovice

Černovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 377

/
Černvír

Černvír

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 147

/
Chlébské

Chlébské

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Chlum-Korouhvice

Chlum-Korouhvice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 38

/
Crhov

Crhov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 171

/
Čtyři Dvory

Čtyři Dvory

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Dolní Čepí

Dolní Čepí

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Dolní Rožínka

Dolní Rožínka

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 569

/
Domanín

Domanín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Domanínek

Domanínek

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Doubravník

Doubravník

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 813

/
Dvořiště

Dvořiště

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Hluboké

Hluboké

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (S)

/ /
Hodonín

Hodonín

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 122

/
Horní Čepí

Horní Čepí

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Jabloňov

Jabloňov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Josefov

Josefov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Karasín

Karasín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Kobylnice

Kobylnice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Korouhvice

Korouhvice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Koroužné

Koroužné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 253

/
Kovářová

Kovářová

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Kozlov

Kozlov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Křeptov

Křeptov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Křížovice

Křížovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Křtěnov

Křtěnov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 216

/
Lesoňovice

Lesoňovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Lhota u Olešnice

Lhota u Olešnice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 46

/
Lískovec

Lískovec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Louka

Louka

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 61

/
Malé Tresné

Malé Tresné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Maňová

Maňová

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Milasín

Milasín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 47

/
Nedvědice

Nedvědice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 1 291

/
Ochoz u Tišnova

Ochoz u Tišnova

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 116

/
Olešnice

Olešnice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 1 624

/
Olší

Olší

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 354

/
Osiky

Osiky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 133

/
Pernštejn

Pernštejn

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (J)

/ /
Pivonice

Pivonice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Prosetín

Prosetín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 360

/
Rakové

Rakové

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Rodkov

Rodkov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 103

/
Rovečné

Rovečné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 613

/
Rožná

Rožná

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 816

/
Rozseč nad Kunštátem

Rozseč nad Kunštátem

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 559

/
Sejřek

Sejřek

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 175

/
Skorotice

Skorotice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 126

/
Smrček

Smrček

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Střítež

Střítež

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 104

/
Švařec

Švařec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Synalov

Synalov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 112

/
Tasovice

Tasovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 76

/
Ujčov

Ujčov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 469

/
Věchnov

Věchnov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 329

/
Velké Tresné

Velké Tresné

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 100

/
Věstín

Věstín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 168

/
Věstínek

Věstínek

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Věžná

Věžná

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 228

/
Vír

Vír

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 677

/
Vítochov

Vítochov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Vojetín

Vojetín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Vrtěžíř

Vrtěžíř

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Ždánice

Ždánice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 246

/
Zlatkov

Zlatkov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (Z)

/ /
Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Rozhledna Karasín

Rozhledna Karasín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/ / /
Přehrada Vír

Přehrada Vír

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/ / / /
Rozhledna Babylon

Rozhledna Babylon

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 11 km (JV)

/ /
Zámek Kunštát

Zámek Kunštát

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 12 km (V)

/ / /
Hrad Svojanov

Hrad Svojanov

Kraj: Pardubický
Vzdálenost: 15 km (S)

/
Zámek Lysice

Zámek Lysice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 15 km (V)

/ /
Zámek Letovice

Zámek Letovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 18 km (V)

/
Ski areál Jimramov

Ski areál Jimramov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 18 km (SZ)

/ / / /

Reklama
Víte že?

Zřícenina hradu Aueršperk

Zřícenina hradu Aueršperk je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Štěpánov nad Svratkou?

Zřícenina hradu Aueršperk stojí na táhlém skalnatém břehu nad říčkou Bystřicí, která ho obtéká ze tří stran. Nachází se mezi obcí Vír a Dvořiště

Boskovice

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Boskovice s 11 505 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 23 km?

Město Boskovice se nachází na jižní Moravě asi 15 km severně od Blanska a 40 km severně od Brna na hranicích Drahanské vrchoviny a Českomoravské vysočiny, ve střední části Boskovické brázdy. Město Boskovice má čtyři městké části – Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

ZOO Brno

ZOO Brno je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Štěpánov nad Svratkou?

ZOO se nachází nedaleko Brněnské přehrady, v části Brna zvaná Bystrc. Brněnská ZOO je zaměřená na kopytníky, ale chová i tradiční zvířata jako v jiných zoologických zahradách, například lední medvědy, tygry nebo opice. Prohlédnout si můžete přes 200 druhů živočichů.

Dřevěný kostel v Blansku

Dřevěný kostel v Blansku je ve vzdušné vzdálenosti 27 km od obce Štěpánov nad Svratkou?

Dřevěný kostelík Církve československé husitské v Blansku je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Skiareál Hodonín u Kunštátu

Skiareál Hodonín u Kunštátu je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Štěpánov nad Svratkou?

Skiareál Hodonín u Kunštátu je areál zimních radovánek se nachází v nádherném prostředí na samém východním okraji Českomoravské vysočiny

Název obce Štěpánov nad Svratkou se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Rozhledna Karasín

Rozhledna Karasín je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Štěpánov nad Svratkou?

V malebné přírodě severovýchodní části Vysočiny nad obcí Karasín, zhruba 5 km severně od Bystřice nad Pernštejnem, byla v roce 2002 postavena rozhledna, která se tak stala součástí sportovního a rehabilitačního areálu.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Ke dni 26.3.2021 žilo v kraji Vysočina 497 661 obyvatel, z toho 247 368 mužů a 250 293 žen?

Nejvyšším bodem v kraji Vysočina je hora Javořice (837 m n.m.), Jihlavské vrchy, nejnižším bodem je hladina řeky Jihlava (239 m n.m.).

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Štěpánov nad Svratkou 356 mužů a 350 žen?

Reklama